Avsluttet prosjekt

I velferdsstatens grenseland - Evaluering av ordningen med bortfall av botilbud i statlige asylmottak for personer med endelig avslag på asylsøknaden

Prosjektperiode 2004 - 2005
Oppdragsgiver Kommunal- og regionaldepartementet
Prosjektnr. 415.020

Asylsøkere som har fått avslag men likevel ikke drar tilbake til hjemlandet skaper problemer for norske myndigheter. For å presse frem en retur besluttet man ved inngangen til 2004 å kutte det offentlige tilbudet til denne gruppen. De som ikke samarbeidet om retur skulle som hovedregel miste retten til mottaksplass og økonomisk støtte. Gruppen omfatter de som er vanskelige å returnere enten på grunn av usikker identitet, fordi forhold i hjemlandet ikke åpner for en tvangsretur, eller fordi avviste asylsøkere går i skjul.

Den overordnede problemstillingen for evalueringen er å undersøke i hvilken grad ordningen har bidratt til raskere returer av avviste asylsøkere, samt hvordan ordningen virker for dem som ikke returnerer. Det omfatter:

1. De individuelle handlingsvalg for begge grupper – de som velger å returnere og de som velger å bli inntil videre

2. Konsekvenser for lokalmiljø og lokalforvaltning

3. Problemstillinger på nasjonalt nivå. Har ordningen bidratt til raskere retur? Er det flere som drar? Har ordningen en preventiv effekt for nye ankomster med tilsvarende bakgrunn som de som nå mister mottaksplass? Hvordan står ordningen i forhold til den bredere debatten rundt vilkårene asylsøkere i Norge?

Tverrfaglig kompetanse på asylfeltet kombineres med kjennskap til etniske minoriteter i Norge og studier av bostedløse. Til sammen gir dette en god bakgrunn for å evaluere ordningen myntet på personer som i dobbel forstand befinner seg i den norske velferdsstatens grenseland.

Deltakere

Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forsker II 918 79 903 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:49 - Sist endret 19. juni 2017 00:59