Avsluttet prosjekt

Helt- eller stykkevis og delt? - IMER

Prosjektperiode 1998 - 2002
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 415.039

Prosjektet er en studie av betingelser for vellykket integrasjon, versus desintegrerende tilpasninger i flerkulturelle nasjonalstater. Utgangspunktet er en komparativ studie av tilpasninger i henholdsvis det norske jødiske miljøet, og blant muslimer i Norge. Problemstillingen peker mot to former for identitetsdannelse:

1. Kollektive identiteter, basert på etnisitet, religion og kjønn. Disse blir studert med empirisk fokus på sosiokulturelt vedlikehold av kollektivets grenser, og med særlig oppmerksomhet overfor de etiske og juridiske dilemmaer som oppstår i spenningsforholdet mellom religionsfrihet og menneskerettigheter i sekulære samfunn.

2. Integrasjon gjennom individuelle eller kollektive tilpasninger som er grenseoverskridende, i betydningen to- eller flerkulturell kompetanse og tilhørighet, for eksempel hva som er betingels-ene for å være norsk jøde og norsk muslim.

Prosjektet er innrettet mot å undersøke tre antakelser. For det første om det er slik at identitetsforankring i ikke-kristen religiøsitet virker desintegrerende. For det andre om det er empirisk dekning for å hevde at en politikk som støtter opp om vedlikehold av kulturelle/religiøse særtrekk, fører til segregasjon. For det tredje om det flerkulturelle samfunnet inneholder et grenseområde mellom «identiteter» som dels er en arena for forhandlinger og refortolkning av symboler, og dels et felt der identitetsforskjeller er irrelevant for samhandling.
Datainnsamling foregår ved intervjuer med religiøse ledere, offentlige representanter og vanlige medlemmer av de aktuelle gruppene, inkludert norske konvertitter. I den grad det er mulig, vil det bli lagt vekt på deltakelse i gruppens organiserte aktiviteter.

Deltakere

Tordis Borchgrevink Mag. art. Tilknyttet forsker 476 02 884 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:17 - Sist endret 19. juni 2017 01:00