English version of this page
Avsluttet prosjekt

Gender Segregation in the Labour Market

Comparative Perspectives and Welfare State Challenges

Prosjektperiode 2014 - 2018
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10033
Prosjektleder Liza Reisel

Prosjektets bakgrunn

I dette prosjektet undersøker vi blant annet velferdsstatens betydning for kjønnsdeling i arbeidsmarkedet, kvinner og menns karriereutvikling gjennom livsløpet samt ungdommers ideer om hvem som passer til hvilke jobber.

Man kaller det gjerne et «velferdsstatsparadoks» at kvinner og menn – i et land med så høy kvinnelig yrkesdeltakelse – fordeler seg såpass skjevt i arbeidsmarkedet. Kvinner dominerer for eksempel totalt i helsesektoren og menn dominerer fortsatt i stor grad i ledende stillinger i næringslivet. I prosjektet skal forskerne gå dypere inn i dette «paradokset».

Prosjektformål

Prosjektet skal sette det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Norge i et komparativt perspektiv, ved å sammenlikne norske forhold med forhold i land med andre institusjonelle kontekster. Hvilken betydning har institusjonelle forhold som eksempelvis omsorgsordninger for grad av kjønnsdeling? Og hvordan påvirker utdanningssystemets struktur segregeringen i utdannings- og yrkesvalg?

Ungdoms syn på kjønn og arbeid vil bli undersøkt gjennom en spørreundersøkelse designet for å plukke opp holdninger, verdier og sosiale normer. I hvilken grad opplever de at kvinner og menn «passer til» ulike typer jobber?

Kvinner utkonkurrerer nå menn i oppnådde resultater i utdanningsløpet. Finner vi igjen denne forskjellen når de kommer over i arbeidslivet? Dette vil bli studert blant annet ved å sammenholde karakterer med lønn.

Foruten den horisontale segregeringen, skal også den vertikale segregeringen legges under lupen. På hvilket tidspunkt i karrieren legges grunnlaget for underrepresentasjonen av kvinner i ledelse? Også når det gjelder ledelse vil Norge bli sammenliknet med andre land. Er det for eksempel slik at den norske statens likestillingspolicy bremser organisasjonenes egne likestillingsinitiativer, mens fravær av slik statlig policy får amerikanske organisasjoner til å kompensere med egne tiltak?

Som del av prosjektet vil også arbeidstakeres mobilitet i arbeidsmarkedet og deres bevegelser mellom arbeidsplasser bli studert. Hvilken betydning har barn og hvilken betydning har lønn i denne sammenheng? Medlemmer av samme hushold vil bli sammenliknet, blant annet for å kunne si noe om betydningen av partners jobb og beslutninger tatt på husholdsnivå.

Prosjektet vil i tillegg bidra med ny og oppdatert kunnskap om hvordan menn og kvinner beveger seg i arbeidsmarkedet gjennom livsløpet – det være seg eksempelvis før, under og etter småbarnsfasen.

Prosjektet er nært knyttet til Institutt for samfunnsforsknings  CORE – Senter for likestillingsforskning.

Utvalgte medieoppslag

The Average Mid-Forties Male College Graduate Earns 55% More Than His Female Counterparts, 12.6.2017, Harvard Business Review

The Gender Pay Gap Is Largely Because of Motherhood, 13.5.2017, New York Times

Fire av 100 har kjønnsbalanse, Sigtona Halrynjo, 27.5.2016, Dagens Næringsliv

Jenter velger mer utradisjonelt, Liza Reisel, 8.3.2016, Forskning.no

Jentene er sterkere i hodet, Liza Reisel, 8.3.2016, Dagsavisen

Kronikk: De minkende kjønnsforskjellene, Liza Reisel, Mari Teigen, Kjersti Misje Østbakken, 4.2.2016, Aftenposten

Jevnere kjønnsdeling i arbeidslivet, Liza Reisel, 19.1.2016, Idebanken.no

Kvinner begynner å jobbe i det offentlige når de får barn, Pål Schøne og Sigtona Halrynjo, 1.12.2015, Forskning.no

Kronikk: Fakta om likestillingsparadokset, Liza Reisel og Mari Teigen, 16.1.2015, Morgenbladet

Mer informasjon:

 

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Erling Barth Forsker I Dr. polit. 930 91 410 erling.barth@samfunnsforskning.no
Anne Lise Ellingsæter Professor, bistilling Ph.d. 22855360 a.l.ellingsater@sosgeo.uio.no
Sigtona Halrynjo Forsker II Ph.d. 481 21 698 sigtona.halrynjo@samfunnsforskning.no
Inés Hardoy Forsker I Dr. polit. 472 45 113 ines.hardoy@samfunnsforskning.no
Ragni Hege Kitterød Forsker I Dr. polit. 950 50 375 hege.kitterod@samfunnsforskning.no
Liza Reisel Forsker I Ph.d. 975 71 460 liza.reisel@samfunnsforskning.no
Pål Schøne Forsker I Dr. polit. 986 22 125 pal.schone@samfunnsforskning.no
Mari Teigen Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning Dr. polit. 482 07 137 mari.teigen@samfunnsforskning.no
Kjersti Misje Østbakken Forskningsleder, Arbeid og velferd Ph.d. 991 62 556 k.m.ostbakken@samfunnsforskning.no
Kristinn Hegna
Christian Imdorf
Mary Blair-Loy
Claudia Olivetti
Sari Pekkala Kerr

Publikasjoner

 • Barth, Erling; Kerr, Sari Pekkala & Olivetti, Claudia (2021). The dynamics of gender earnings differentials: Evidence from establishment data. European Economic Review. 134. doi: 10.1016/j.euroecorev.2021.103713. Fulltekst i vitenarkiv
 • Iversen, Torben; Rosenbluth, Frances Mccall & Skorge, Øyvind Søraas (2020). The dilemma of gender equality: How labor market regulation divides women by class. Daedalus. 149(1), s. 86–99. doi: 10.1162/DAED_a_01775. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje & Attewell, Paul (2019). Dynamics of Claims Making and Gender Wage Gaps in the United States and Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. 26(1), s. 164–187. doi: 10.1093/sp/jxy019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Axelsdottir, Laufey & Halrynjo, Sigtona (2018). Gender Balance in Executive Management: Top-Managers' Understanding of Barriers and Solutions from the Demand-Supply Perspective. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. 25(2), s. 287–314. doi: 10.1093/sp/jxy012. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2018). Bringing Managers Back in: Support for Gender-Equality Measures in the Business Sector. Nordic Journal of Working Life Studies. 8(3), s. 155–175. doi: 10.18291/njwls.v8i3.109545. Fulltekst i vitenarkiv
 • Teigen, Mari & Skjeie, Hege (2017). The Nordic Gender Equality Model. I Knutsen, Oddbjørn P. (Red.), The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?. Fagbokforlaget. s. 125–147. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kitterød, Ragni Hege & Rønsen, Marit (2017). Does Involved Fathering Produce a Larger Total Workload for Fathers Than for Mothers? Evidence from Norway. Family Relations. 66(July), s. 468–483. doi: 10.1111/fare.12264. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Kjønnsforskjeller i ledelse: Kohort eller -livsløp? Søkelys på arbeidslivet. 34(1-2), s. 95–107. doi: 10.18261/issn-1504-7989-2017-01-02-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Goldin, Claudia; Kerr, Sari Pekkala; Olivetti, Claudia & Barth, Erling (2017). The Expanding Gender Earnings Gap: Evidence from the LEHD-2000 Census. The American Economic Review. 107(5), s. 110–114. doi: 10.1257/aer.p20171065. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Children and the gender gap in management . Labour Economics. 47, s. 124–137. doi: 10.1016/j.labeco.2017.05.009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2016). Likestilling i framtidas arbeidsliv? I Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (Red.), Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk. s. 299–309. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reisel, Liza; Hegna, Kristinn & Imdorf, Christian (2015). Gender segregation in vocational education: Introduction. I Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn & Reisel, Liza (Red.), Gender segregation in vocational education. Emerald Group Publishing Limited. s. 1–22. doi: 10.1108/S0195-631020150000031023. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schøne, Pål (2015). Kvinner, barn og valg av sektor: Har offentlig sektor fortsatt en tiltrekning? Søkelys på arbeidslivet. 32(4), s. 360–376. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reisel, Liza & Teigen, Mari (2015). Kontinuitet og endring - kjønnsdeling på arbeidsmarkedet, Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag. s. 323–338.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Halrynjo, Sigtona & Stoltenberg, Christina Hoelgaard (2017). CORE Norwegian Gender Balance Scorecard 200 : February 2017. Institutt for samfunnsforskning: CORE Kjernemiljø for kjønnslikestilling - Institute for Social Research: Centre for research on gender equality. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barth, Erling; Kerr, Sari Pekkala & Olivetti, Claudia (2017). The Dynamics of Gender Earnings Differentials: Evidence from Establishment Data. NBER Working Paper # 23381.
 • Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Schøne, Pål; Barth, Erling & Hardoy, Ines (2017). Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet. Institutt for samfunnsforskning.

Se alle arbeider i Cristin

 • Iversen, Torben; Rosenbluth, Frances & Skorge, Øyvind Søraas (2019). The Dilemma of Gender Equality: How Labor Market Regulation Divides Women by Class.
 • Reisel, Liza & Hegna, Kristinn (2019). Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet.
 • Reisel, Liza (2019). Dagsnytt 18: Menn dominerer toppen i norsk kokkekunst. [Radio]. NRK.
 • Reisel, Liza (2019). Hvorfor velger ungdom fortsatt kjønnsdelt? Om kjønn, status og utdanningsvalg.
 • Reisel, Liza (2019). Understanding Stability and Change in the Gender Segregated Labour Market.
 • Reisel, Liza (2019). Betydningen av kjønn for ungdommers utdanningsvalg.
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje & Barth, Erling (2019). The Equality Hurdle: Resolving the Welfare State Paradox of Gender Segregation.
 • Halrynjo, Sigtona & Blair-Loy, Mary (2019). Gender inequality in business careers in the U.S. and Norway: How regulatory and moral logics compete within the liberal economic logic of global capitalism.
 • Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza & Barth, Erling (2019). Økt likestilling = mer frihet = mer likestilling i arbeidslivet. Likestillingsparadoksets død?
 • Skorge, Øyvind Søraas (2018). The gender equality paradox.
 • Skorge, Øyvind Søraas (2018). Care for career: Mothers, toddlers, and the benefit of daycare services for female leadership.
 • Skorge, Øyvind Søraas (2018). Care for career: Mothers, toddlers, and the benefit of daycare services for female leadership.
 • Reisel, Liza (2018). Hvorfor vil ikke jenter bli rørleggere? Kjønn, status og utdanningsvalg blant ungdom.
 • Reisel, Liza (2018). Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet Norge.
 • Reisel, Liza (2018). Hva vet vi om kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet?
 • Reisel, Liza (2018). Kvinnen anno 2018. [Radio]. NRK.
 • Reisel, Liza (2018). Kjønnsdelte utdanningsvalg i likestillingslandet Norge.
 • Reisel, Liza (2018). Betydningen av et kjønnsdelt arbeidsmarked.
 • Reisel, Liza (2017). Verdens rikeste land: Hvorfor velger menn og kvinner forskjellige yrker? [Radio]. NRK P3.
 • Reisel, Liza (2017). Gutters og jenters valg av videregående utdanning. Hvilken rolle spiller kjønn?
 • Reisel, Liza (2017). Fremtidens arbeidskraft – hvordan velger dagens gutter og jenter utdanning og yrke?
 • Reisel, Liza (2017). Kjønnsavdelingen #8: Likestilling på universitetet: Kjønn, klasse eller karakterer? [Radio]. Kjønnsavdelingen podkast.
 • Seehuus, Sara Marie Jorunn & Reisel, Liza (2017). Horizons of opportunity: Unpacking the logics of gendered educational choices.
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling; Schøne, Pål & Hardoy, Ines (2017). Occupational Segregation in Europe - Dissentangling the Role of Paid and Unpaid Work.
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Career and parenthood in the Nordic context – beyond family-friendly policies.
 • Kitterød, Ragni Hege (2017). Går vi mot et symmetrisk foreldreskap i Norge? Yrkes- og familiearbeid blant foreldrepar.
 • Kitterød, Ragni Hege (2017). Work-family policies and practices in Norway.
 • Reisel, Liza (2017). Hva betyr det at arbeidsmarkedet er kjønnsdelt?
 • Reisel, Liza (2017). Fremtidens arbeidsliv blir ikke mindre kjønnsdelt av seg selv. Aftenposten Viten.
 • Reisel, Liza (2017). Fremtidens arbeidskraft – hvordan velger dagens gutter og jenter utdanning og yrke?
 • Barth, Erling; Goldin, Claudia; Kerr, Sari Pekkala & Olivetti, Claudia (2017). The Average Mid-Forties Male College Graduate Earns 55% More Than His Female Counterparts. Harvard Business Review. 2017(06).
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Skjevdeling bremser likestillingen. Dagens næringsliv.
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Kvinner og menn på toppen av næringslivet I et komparativt perspektiv. Norge og USA. Lansering av CORE Topplederbarometer 200.
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Kjønns(u)balanse i toppledelse. Betydning av kvoteringslov og karrieredilemmaer i Norge.
 • Teigen, Mari (2017). Er dette det norske samfunn? [Bokanmeldelse]. Tidsskrift for samfunnsforskning. 58(02), s. 232–235. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-02-07.
 • Reisel, Liza (2016). Kvinner og utdanning i mannsdominerte bransjer.
 • Imdorf, Christian; Hegna, Kristinn & Eberhard, Verena (2016). Geschlechtersegregation im Bildungssystem – Welche Rolle spielt die Berufsbildung? Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis. 2016(2), s. 23–27.
 • Reisel, Liza; Attewell, Paul & Østbakken, Kjersti Misje (2016). Dynamics of Gender and Economic Niches in Norway and the United States.
 • Halrynjo, Sigtona & Blair-Loy, Mary (2016). Does a family-friendly welfare state help shatter the corporate glass ceiling? Comparing Norway and the U.S.
 • Halrynjo, Sigtona (2016). Hvordan står det til med kjønnsbalansen på toppen av næringslivet? Menn, kvinner og lederkarrierer – på ulike betingelser? .
 • Kitterød, Ragni Hege (2016). Policies and practices regarding the articulation of professional, family and personal life in Norway – an analysis adopting a time use approach.
 • Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2016). Can paternity leave change gendered work-family patterns? An analysis of recent research from the Nordic countries.
 • Kitterød, Ragni Hege (2016). Norwegian Gender Equality Policy: Historical Background, Development and Today's Challenges.
 • Kitterød, Ragni Hege (2016). Tidsbruk og arbeidstidsmønstre blant mødre og fedre.
 • Halrynjo, Sigtona (2016). Kan vi tenke nytt om ledelse og livsfaser? Når er det «for sent» med en topplederkarriere?
 • Halrynjo, Sigtona (2016). Work-family dynamics and the logics of competition, care and regulation.
 • Blair-Loy, Mary & Halrynjo, Sigtona (2016). Bending Norms: Gender and the Cultural Understandings of Merit and Devotion.
 • Reisel, Liza (2015). Bokanmeldelse: Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder: Yrkesfagene under press. Søkelys på arbeidslivet. 32(3), s. 279–280.
 • Halrynjo, Sigtona (2015). Karriere, kjønn og omsorgsansvar. Hva skjer i småbarnsfasen?
 • Halrynjo, Sigtona (2015). Kvinner og menn i toppledelse – karriereliv og familieliv.
 • Halrynjo, Sigtona (2015). Kjønn, karriere og familieliv i møte med konkurranselogikkens spilleregler.
 • Kitterød, Hege (2015). Holdninger til kjønnskvotering i styrer blant toppledere i norsk næringsliv. Mer positive når bedriften selv har lovkrav?
 • Kitterød, Hege (2015). Men in families – changes in time use?
 • Barth, Erling (2015). monopsonistic discrimination and the gender wage gap. I Durlauf, Steven N. & Blume, Lawrence E. (Red.), The New Palgrave Dictionary of Economics. Online Edition. Palgrave Macmillan.
 • Blair-Loy, Mary & Halrynjo, Sigtona (2015). How shatterproof are glass ceilings in the business sector? Cultural and structural factors reinforcing gender inequality in the US and Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Arbeid, Velferd, Likestilling
Publisert 15. aug. 2014 15:31 - Sist endret 24. okt. 2022 16:08