English version of this page
Avsluttet prosjekt

Frivilligheten som treningsarena for arbeidsliv

Prosjektperiode 2013 - 2015
Oppdragsgiver Norges Røde Kors med midler fra Nav
Prosjektnr. 414061

NAV FARVE har bevilget midler til Røde Kors for å gjennomføre tre prosjekter hvor formålet er å bruke frivillige aktiviteter i regi av Røde Kors som treningsarena til arbeidslivet. I det ene prosjektet tar en sikte på å koble arbeidssøkende kvinner opp mot mentorer i arbeidslivet. Mentorene stiller opp på frivillig basis. I det andre prosjektet skal Røde Kors invitere arbeidssøkende kvinner til å etablere og drifte en kafe. I det tredje prosjektet vil arbeidssøkere av begge kjønn få være med i driften av alle de ulike tiltakene som en lokal Røde Kors forening består av.  Den lokale foreningen som skal delta er Tromsø Røde Kors.

Målgruppene for de tre Røde Kors-prosjektene er dels personer med liten eller lav tilknytning til arbeidslivet og dels flyktninger og innvandrere. Til de tre forsøksprosjektene skal det knyttes et opplegg for «følgeforskning» som vil gjennomføres av Trygve Gulbrandsen. De tre prosjektene representerer ulike modeller for hvordan en frivillig organisasjon og frivillige kan hjelpe arbeidssøkere uten tilknytning til arbeidslivet.  Dette opplegget gir dermed mulighet for å sammenligne nytten av de ulike modellene. Gulbrandsen tar sikte på å følge de tre prosjektene fra start til slutt. Dette vil skje i tre faser:

I fase 1 tas det sikte på å intervjue alle personene som skal delta i prosjektet i Tromsø, kvinnene som skal være med på mentorordningen i Oslo Røde Kors, og et utvalg av kvinnene som skal delta i driften av Stella kafe. Formålet er å få vite mer om kvinnenes bakgrunn og eventuelle yrkeserfaringer, kartlegge deres ressurser og spørre om deres forventninger til å delta i de respektive prosjektene. Også prosjektlederne og mentorene vil bli intervjuet. Samtidig vil opplegget i hvert av prosjektene beskrives i detalj for senere å kunne studere i hvilken grad og eventuelt hvordan innholdet i og organiseringen av prosjektene utvikler seg.

I fase 2 vil vi primært intervjue prosjektledere og mentorer om prosjektenes og deltakernes utvikling. I denne fasen vil også prosjektene bli observert for å studere om de har endret karakter eller om det arbeides på sammee måte som i starten, om deltakere har falt fra, osv.

I tredje og siste fase, som vil foregå i 2015, vil de samme prosjektdeltakerne bli intervjuet som ble intervjuet i første fase. Det vil bli stilt spørsmål om hvordan de har opplevd prosjektene, hva de har lært, positive og negative erfaringer, og i hvilken grad deltakelsen har hjulpet dem til å få en bedre tilknytning til arbeidslivet. Evalueringen av prosjektene vil dermed delvis skje ved å sammenligne situasjonen for deltakerne ved starten av prosjektene med situasjonen ved avslutningen av dem.

Deltakere

Trygve Gulbrandsen Dr. philos. Forsker I emeritus 906 56 882 Send e-post
Publisert 5. juni 2013 11:25 - Sist endret 21. juni 2017 12:23