English version of this page
Pågående prosjekt

Frivillige organisasjoners interndemokrati

Endringer i organisasjonsstruktur og sosial ulikhet i styring og ledelse. Dette prosjektet er en del av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Prosjektperiode 2021 - 2021
Prosjektleder Karl Henrik Sivesind

Prosjektbakgrunn

De frivillige organisasjonenes interne demokrati er viktig både for den enkelte deltakers opplevelse og forståelse av demokrati, for opprettholdelse av en frivillig sektor basert på egenorganisering og medlemsstyring, og for frivillige organisasjoners samfunnsrolle. Det er viktig at organisasjonenes interne demokrati gir medlemmene styringsrett, innsyn og medvirkning i opinionsdannelse og beslutningsprosesser. Det forutsetter egnede organisasjonsstruktur, men også at det ikke er for store sosiale forskjeller i styring og ledelse, som kjønn, alder, utdannelse og økonomi.

Prosjektformål

Dette prosjektet vil analysere endringer både når det gjelder organisasjonsstrukturer og sosial ulikhet i styring og ledelse i de frivillige organisasjonene.

Problemstillinger

Hvilke endringer har skjedd i frivillige organisasjoners demokratiske strukturer og aktiviteter?

Hvilke endringer har skjedd i den sosiale bakgrunnen til ledere og styremedlemmer i frivillige organisasjoner?

Hvilke årsakssammenhenger forklarer endringer i frivillige organisasjoners interne demokrati? Hvilke tiltak kan eventuelt implementeres for å motvirke uønskede endringer? 

Prosjekttilnærming

Datamaterialet er organisasjonsundersøkelser av lokale og nasjonale frivillige organisasjoner når det gjelder endringer i demokratiske strukturer og prosesser. For å kunne gjøre bedre analyser av endringer i sosial ulikhet vil det bli hentet inn data om ledere og styremedlemmers sosiale bakgrunn i organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret ved å koble det til A-ordningen. Det gjøres ved å søke SSBs seksjon for utlån av mikrodata om å sette sammen et anonymisert datasett som lånes for analyser i en avgrenset periode. 

Deltakere

Daniel Arnesen Ph.d. Forsker II 415 57 586 Send e-post
Karl Henrik Sivesind Dr. polit. Forsker I 997 06 127 Send e-post
Emneord: Sivilsamfunn
Publisert 15. juni 2020 14:43 - Sist endret 23. juni 2020 10:32