Avsluttet prosjekt

Forløpsdata sysselsatt – bedrift

Arbeidsstrømmer i Norge - hva vet vi?
Prosjektperiode 2000 - 2000
Oppdragsgiver Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Prosjektnr. 411.096

Målsettingen i prosjektet var todelt. For det første ønsket vi å presentere en kunnskapsoversikt over feltet jobb- og arbeidskraftsstrømmer, særlig tilrettelagt mot norske forhold. Spesielt ønsket vi å fokusere på arbeidsskraftsstrømmer og på det komparative aspektet ved en sammenligning av strømmenes størrelse i Norge og andre OECD-land. Kunnskapsoversikten fokuserte på empiriske studier, det vil si at vi hadde ingen planer om å gi et omfattende og representativt bilde av teoretiske arbeider som fokuserer på jobb- og arbeidskraftsmobilitet. Enkelte teoretiske arbeider er likevel omtalt. Det andre formålet med prosjektet var å belyse betydningen av datakonstruksjonen for de fremkomne resultatene i nasjonale og internasjonale studier. Vi gjorde dette ved å utføre en egen empirisk undersøkelse av jobb- og arbeids-kraftsstrømmer for Norge i perioden 4. kvartal 1996 til 4. kvartal 1997, hvor vi så nærmere på ulike aspekter ved datakonstruksjonen: i) betyd-ningen av rapporteringsenhet eller hvilket nivå i virksomheten jobb- og arbeidskrafts-strømmene beregnes på, ii) betydningen av samplingsomfang, iii) betydningen av forskjellig samplingsfrekvens for jobb- og arbeidskraftsstrømmer, og iv) betydningen av ulike former for identifikasjonsprosedyrer for nettopp å fange opp slike ikke-reelle endringer i datakilden. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt med Statistisk sentralbyrå.

Deltakere

Harald Dale-Olsen Dr. polit. Forsker I 482 83 527 958 08 463 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:24 - Sist endret 19. juni 2017 01:00