Avsluttet prosjekt

Fordeling av tippemidler

Prosjektperiode 2012 - 2013
Oppdragsgiver Oxford Research
Prosjektnr. 413.104

Prosjektet blir utført av et team bestående av fagpersoner fra Oxford Research og Karl Henrik Sivesind. Det skal gi Kulturdepartementet et godt grunnlag for beslutning om hvordan overskudd fra spill- og lotterivirksomheten i Norsk Tipping AS øremerket ideelle humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner i Norge skal fordeles
Utredningsoppdraget vil gjennomføres i ulike bolker for best å kunne besvare oppdragsgivers bestilling. Inndelingen i arbeidsbolker tilsvarer oppdragsgivers angivelse av hovedproblemstillinger:
1.    Kartlegging av betydningen som det øremerkede tilskuddet har for de mottakende organisasjoners økonomi, samt utarbeidelse av oversikt over hvilke typer aktiviteter som finansiers ved dette tilskuddet. Den første delen av oppdraget vil i hovedsak være knyttet til innhenting og analyse av relevante data.
2.    Diskusjon av begrepene «samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner».
3.    I diskusjonen om samfunnsmessig verdi av virksomhet som bedrives i frivillig sektor, vil vi bl.a. benytte oss satellittregnskap til nasjonalregnskapet for ideelle og frivillige organisasjoner som utarbeides av Statistisk Sentralbyrå.
4.    Forslag til ulike typer modeller for allokering av Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.
Anbefalinger vil bli gitt på et overordnet nivå i forhold til de overordnede problemstillingene:
1.    Betydningen av tilskuddet fra spill- og lotterivirksomhet for mottakende organisasjoner og dagens anvendelse av disse midlene.
2.    Avgrensning/ avklaring av hvilke organisasjoner/ formål som kan tildeles midler øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner, hensyntatt den samfunnsmessige verdi organisasjonene har/kan ha.
3.    Alternative modeller for tildeling av overskudd fra spill- og lotterivirksomhet i Norsk Tipping AS til humanitære og samfunnsnyttige formål.

Deltakere

Karl Henrik Sivesind Dr. polit. Forsker I 997 06 127 Send e-post
Publisert 22. feb. 2013 09:37 - Sist endret 19. juni 2017 00:59