Avsluttet prosjekt

Følgeevaluering av handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013-2016)

Prosjektperiode 2013 - 2016
Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Prosjektnr. 10005
Prosjektleder Hilde Lidén

Prosjektet skal undersøke og vurdere om tiltakene i handlingsplanen, og handlingsplanen som sådan, har ønsket effekt, samt gi innspill og anbefalinger til gjennomføringen. Et annet formål er å sikre at erfaringene fra arbeidet som gjøres på feltene kommer frem og nyttiggjøres.

Prosjektet skal evaluere implementeringen av planen som helhet og gi innspill og korreksjoner underveis som en hjelp til å nå hoved- og delmål. I tillegg har oppdragsgiver valgt ut sju tiltak som det skal gis konkret tilbakemelding på. Evalueringen skal inkludere en kartlegging av tjenestenes arbeid på feltet for å dokumentere utviklingstrekk og få bedre kunnskap om arbeidet innad i tjenestene.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Hilde Lidén Forsker I Dr. polit. 951 23 660 hilde.liden@samfunnsforskning.no
Anja Bredal (NOVA)
Emneord: Migrasjon
Publisert 22. nov. 2013 10:43 - Sist endret 19. juni 2017 00:59