English version of this page
Avsluttet prosjekt

Evaluering av likestillingslovens §21

Prosjektperiode 2008 - 2008
Oppdragsgiver Barne- og likestillingsdepartementet; Universitetet i Oslo
Prosjektnr. 412.061

Evalueringen vil bestå av fire hovedpunkter. For det første vil den gi en generell beskrivelse av rettstilstanden på området. For det andre en beskrivelse av praksis på området, ved en spørreskjemaundersøkelse i departementene, ved en begrenset intervjuundersøkelse som følger opp spørreskjemaundersøkelsen; ved en gjennomgang av departementets dispensasjonsadgang og praksis i forhold til denne. I hvilken grad BLD overvåker oppnevnelser av komiteer i strid med loven vil også belyses. For det tredje vil prosjektet gi en vurdering av hvorvidt bestemmelsen virker i tråd med sitt formål, basert på det tallmaterialet som innhentes gjennom undersøkelsen, og tallmateriale generert av andre instanser, vil praksis i departementene og statlige etater bli vurdert i forhold til bestemmelsenes formål. For det fjerde vil vi søke å komme med forslag til endringer i lov/forskrift.

Deltakere

Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post
Publisert 3. des. 2008 10:01 - Sist endret 21. juni 2017 12:19