English version of this page
Pågående prosjekt

Evaluering av foreldrepermisjonsordningen – likestillingseffekter

Prosjektperiode Desember 2017 - oktober 2018
Oppdragsgiver Barne- og likestillingsdepartementet
Prosjektnr. 10285
Prosjektleder Kjersti Misje Østbakken
En far som sjonglerer barn, jobb og fritid

Illustrasjon: CORE – Senter for likestillingsforskning.

Prosjektformål

Prosjektet skal evaluere foreldrepermisjonsordningen og undersøke om dagens ordning fremmer likestilling.

Eksisterende kunnskapsgrunnlag om likestillingseffekter av foreldrepermisjonsordningen i Norge bygger i stor grad på kunnskap om familier der fedre har rett til fedrekvote på fire uker (fra 1993). Dette prosjektet skal analysere effekter av økningen i fedrekvote til ti uker i 2009.

Vi skal blant annet undersøke om mer deling av foreldrepermisjonen fremmer likestilling i hjemmet og i arbeidslivet på kort og mellomlang sikt. Videre skal vi undersøke hvilken betydning fleksibelt permisjonsuttak har for likestillingen mellom foreldrene hjemme og ute samt hvilken betydning det har at far er alene med barnet i permisjonstiden.

Prosjekttilnærming

Prosjektet består av to deler, en kvantitativ og en kvalitativ del. De kvantitative analysene er den største delen av prosjektet. Basert på registerdata skal disse analysene svare på hvilke effekter utvidet fedrekvote og mer deling av foreldrepermisjonen har hatt på likestillingen i arbeidslivet, og hvilke arbeidslivsrelaterte faktorer som forklarer deling av foreldrepermisjonen.

Den kvalitative delen skal utforske hvilke forhold som har betydning for foreldres faktiske fordeling og bruk av permisjon – i tillegg til erfaringer med likedeling av omsorgsansvar og jobbansvar etter permisjonstida. Analysene vil være basert på dybdeintervjuer med fedre som har benyttet hele fedrekvoten eller mer, og på dybdeintervjuer med fedre med et begrenset fedrekvoteuttak, gjennomført i forbindelse med et tidligere prosjekt.

Prosjektet er også tilknyttet CORE – Senter for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning.

Deltakere

Sigtona Halrynjo Ph.d. Forsker II 481 21 698 Send e-post
Ragni Hege Kitterød Dr. polit. Forsker I 950 50 375 Send e-post
Kjersti Misje Østbakken Ph.d. Forsker II 991 62 556 Send e-post
Emneord: Arbeid, Likestilling
Publisert 17. jan. 2018 09:32 - Sist endret 4. juli 2018 11:46