Avsluttet prosjekt

Evaluering av effekter av arbeidsmarkedstiltak i Norge rettet mot ungdom

Prosjektperiode 1999 - 2002
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 411.092

I nedgangstider er arbeidsledigheten blant ungdom høyere enn ledigheten blant voksne arbeidstakere. Ungdommens situasjon på arbeidsmarkedet er spesiell: De får ikke jobb fordi de mangler yrkeserfaring, men slik erfaring er ikke mulig å skaffe seg uten jobb.

Formålet med prosjektet er å prøve ut ulike metoder og analyseopplegg for evaluering av arbeidsmarkedstiltak i Norge rettet mot ungdom 16–24 år. Analyser på tvers av tiltak gir blant annet bedre forståelse for hvilke grupper ungdom som får størst utbytte av de ulike tiltakene.

Til analysene er det benyttet registerdata. Grunnlaget er et datasett som omfatter alle registrerte arbeidssøkere mellom 16 og 24 år, basert på Arbeidstakerregisteret, Lønns- og trekkoppgaveregisteret, Trygderegisteret og Arbeidsdirektoratets SOFA-søkerregister for perioden 1989–93.

Deltakere

Inés Hardoy Dr. polit. Forsker I 472 45 113 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:25 - Sist endret 19. juni 2017 00:59