Avsluttet prosjekt

Evaluering av direkte valg til bydelsutvalg 2003

Prosjektperiode 2003 - 2003
Oppdragsgiver Oslo kommune/Byrådsavdelingen for finans og utvikling
Prosjektnr. 414.043

Bydelene Sagene- Torshov, Bøler, Stovner og Røa gjennomførte forsøk med direkte valg ved kommunevalget i 1995 og i 1999. Det er naturlig å bygge videre på evalueringen av valget i 1995 og i 1999 også i 2003. Det fokuseres på de delene som omhandler valgdeltagelse, listestemmer og valgutfall.

Forsøket med direkte valg av bydelsrepresentanter hadde som siktemål å øke velgernes deltakelse. Evalueringen av forsøket har vist at forsøket ikke har mobilisert velgerne. I disse analysene har særlig valgdeltakelsen i de fire bydelene med direkte bydelsvalg blitt sammenlignet med bydeler uten direkte valg. Som følge av bydelsreformen åpnes det for noe annerledes analyser ved høstens valg. Dette fordi enkelte roder har gjennomført direkte valg for første gang, mens andre roder gjennomførte direkte valg for tredje gang. Følgende problemstillinger sentrale:

Valgdeltagelse. Er det tegn til at deltagelsen er høyere i de bydeler som gjennomfører direkte valg? Finner vi en læringseffekt, dvs at deltagelsen er høyere i roder der direkte valg gjennomføres for tredje gang enn i roder der forsøket gjennomføres første gang?

Listesituasjonen. Fanger man opp et lokalt spesifikt engasjement? Den nevnte evalueringen fant ikke de tilløp til lokale lister som den forventet å finne. Selv om man fant noe lokal variasjon som listesamarbeid mellom Sp og Miljøpartiet De Grønne, var det i stor grad de allerede etablerte politiske partiene som stilte til valg også i bydeler med direkte valg. Når nå forsøket gjennomføres for tredje gang, er det rimelig å forvente at ordningen med direkte valg er mer kjent hos lokale interesser, og at disse i større grad stiller egne lokale lister.

Valgutfallet. Er det store variasjoner i partienes oppslutning mellom de forskjellige bydelene, og mellom rodene innad i bydelene?

Deltakere

Rune Karlsen Ph.d. Forsker I, bistilling Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:39 - Sist endret 19. juni 2017 00:59