Avsluttet prosjekt

Evaluering av demokratireformen i Den norske kirke

Prosjektperiode 2009 - 2010
Prosjektnr. 414.060

Evalueringen av demokratireformen i Den norske kirke utføres av forskere ved MF og KIFO, mens ISF inngår som underleverandør med ansvar for å evaluere valgdeltakelse og velgeratferd på individnivå, dvs. blant kirkemedlemmene.

Datagrunnlaget for evaluering av valgdeltakelse og velgeratferd er en representativ telefonsurvey samt en postal spørreskjemaundersøkelse rettet mot medlemmer som har deltatt i kirkevalget.

Vi vil analysere hva som kjennetegner dem som deltar i valget og dem som ikke deltar, både når det gjelder sosial bakgrunn som kjønn, alder, geografisk plassering, bostedstype, yrke/inntekt, utdanning, politisk tilhørighet, og når det gjelder kirketilknytning og -deltakelse.

Videre vil evalueringen kartlegge og analysere hvilke grunner kirkemedlemmer har hatt for enten å delta eller ikke å delta i valgene, hva som evt. har motivert dem til å delta i valg, og hvilke holdninger de har til det kirkelige demokrati mer generelt, f.eks. om de oppfatter det som tilstrekkelig representativt, bredt, og med mulighet for relevant innflytelse. I denne sammenheng vil prosjektet også undersøke effekten av ulike forsøksordninger og tiltak i reformen, f.eks. informasjonstiltak, ordninger for å øke velgeres innflytelse, og sikre reelle valg. F.eks. hvorvidt medlemmene har kunnskap om valgene, om de har opplevd valgene som tilgjengelige, og om de har kjennskap til kandidater. Dette kan gi kunnskap om i hvilken grad reformens tiltak og gjennomføringen av disse har nådd frem til ulike grupper av kirkemedlemmer, og hvordan medlemmene har oppfattet disse tiltakene som motiverende og informative for valget.

Deltakere

Signe Bock Segaard Ph.d. Forsker II 994 28 724 Send e-post
Publisert 2. sep. 2009 10:55