Avsluttet prosjekt

En strategisk analyse av bedriftsidrett

Prosjektperiode 2009 - 2009
Oppdragsgiver Norges Bedriftsidrettsforbund
Prosjektnr. 413.087

Bakgrunn for prosjektet

Norges Bedriftsidrettsforbund (NBF) har over 305.000 medlemmer fordelt på rundt 4.450 bedriftsidrettslag. Forbundets mål er å fremme en aktiv livsstil og trivsel gjennom holdningsarbeid, samt tilbud om aktiviteter, tjenester og produkter. I tillegg til den tradisjonsrike bedriftsidretten står NBF bak aksjoner og aktiviteter som Sykle til Jobben og Aktiv Bedrift. Forbundet engasjerer over 50 ansatte på landsbasis delt mellom hovedkontoret og kretskontorer som finnes i hvert fylke med unntak av Finnmark, Oppland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Norges Bedriftsidrettsforbund er tilknyttet Norges Idrettsforbund og Olympiske komite (NIF) som et særforbund og er også medlem av European Federation for Company Sports (EFCS). Høyeste myndighet i NBF er forbundstinget som avholdes hvert 3. år. På forbundstinget velges forbundsstyret som leder organisasjonen i tingsperioden. Styret består av president, visepresident, 5 medlemmer og 1 varamedlem. I tillegg kan NHO og LO oppnevne ett medlem hver. Også en representant fra de ansatte sitter i styret. NBF har en egen forbundsadministrasjon, som står for den daglige driften av forbundet. Administrasjonen blir ledet av en Generalsekretær som disponerer 10 ansatte. Bedriftsidretten organiserer over 50 idretter/aktiviteter i Norge. Alle bedrifter i Norge har mulighet til å bli medlem.

NBF står overfor kraftige endringer i sine omgivelser, noe som utfordrer organisasjonens aktiviteter og posisjonering. En første tendens er utviklingen av bedriftsidretten til et marked hvor fortjenestebaserte fitnessaktører tilbyr ferdige løsninger til bedriftene. Disse skaper en ny konkurransesituasjon for NBF. En annen tendens er økningen i organisasjonens egen tjenestevirksomhet rettet mot bedrifter (som f. eks. ”Aktiv bedrift”) ved siden av den tradisjonelle aktiviteten rettet mot bedriftsidrettslagene. Dette kan medføre en gradvis frakopling mellom på én side den medlemsbaserte delen av organisasjonen og på den andre siden den tjenestebaserte delen. En tredje tendens er NBFs gradvise svekkelse av legitimitet innenfor idretten både på nasjonalt og lokalt plan. Dette gjenspeiles i en negativ utvikling i finansieringsandelen som kommer fra spillemidler. I perioden 2001-2008 har overføringene av spillemidler til idretten generelt økt med 48 prosent, mens overføringene til NBF blitt redusert med 22 prosent. Lokalt erfarer NBF et økende press på tilgang til anlegg. Dette skyldes både konkurranse fra idretten og en differensiert behandling hvor bedriftsidretten blir behandlet på linje med fortjenestebaserte aktører.

Problemstillinger

Mot denne bakgrunnen vil dette forskningsprosjektet ta sikte på å undersøke NBFs omgivelser og legitimitetsgrunnlag, samt NBFs nåværende organisasjonsform for å skissere mulige strategiske valgalternativer. Hensiktmessigheten av fortsatt medlemskap i NIF vurderes som del av de strategiske betraktningene.

Dette vil innebære:

  • å kartlegge NBFs nåværende situasjon i forhold til de viktigste dimensjonene i omgivelsene, det vil si: markedssituasjon (fitness- og bedriftsidrettsmarkedet); forholdet til NIF og den institusjonelle idretten; posisjon innenfor den offentlige politikken.

  • å analysere bedriftenes og bedriftsidrettslagenes forventninger og behov i forhold til NBF

  • å vurdere NBFs organisasjonsform i forhold til de utfordringene som identifiseres

  • å skissere strategiske valgmuligheter for NBF på bakgrunn av situasjonsanalysen, særlig når det gjelder markedsstrategi og posisjonering, den politiske mulighetsstrukturen, og de mulige organisatoriske og interne demokratiske konsekvenser av ulike valg.

Deltakere

Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Trygve Gulbrandsen Dr. philos. Forsker I emeritus 906 56 882 Send e-post
Publisert 3. sep. 2009 11:05 - Sist endret 19. juni 2017 00:58