English version of this page
Avsluttet prosjekt

Det kommunale og regionale sjølvstyrets grenser under omforming. Ein studie av prosessane knytt til kommunereforma 2014–2019

Prosjektperiode 2016 - 2019
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10140

Prosjektet "Reshaping the Map of Local and Regional Self-Government. A study of the Norwegian Local Government Reform processes 2014-2019" er eit samarbeid mellom fleire norske og nordiske samfunnsforskarar – og forskarmiljø.

Utfallet av kommunereforma er enno (ved prosjektstart 1.2.2016) uvisst, men reforma er potensielt den mest gjennomgripande politiske-administrative reforma i Noreg på fleire tiår. Den offentlege interessa for prosessane er stor.

Føremål

Føremålet med prosjektet vårt er å skildre og å analysere kommunereforma slik ho manifesterer seg, frå reforma vart initiert i 2014 og fram til og med 2019, då hovudfasen av kommunesamanslåingar etter planen skal vere gjennomført. Forskargruppa vil med andre ord følgje og gjere datainnsamling frå reformprosessen undervegs.

Kommunereforma kan karakteriserast som éi reform, men mange reformer. Det er ei sentralstyrt reform, forankra i vedtak i storting og regjering, og understøtta gjennom ulike typar verkemiddel – men reforma tek òg form av eit utal differensierte lokale og regionale prosessar, der ulike aktørar drøftar føresetnadene for å flytte grenser mellom kommunar (og mellom fylkeskommunar) og skape større einingar. Forskargruppa tek sikte på å fange reforma slik ho manifesterer seg på dei ulike nivåa, og sjølve dynamikken mellom sentrale og lokale prosessar.

Datainnsamlinga vil skje i form av spørjegranskingar, intervju og dokumentanalyse. Eit utval lokale prosessar skal studerast spesielt. Samanlikning vil vere eit viktig metodisk hjelpemiddel. Det er ulikskapar mellom lokale prosessforløp i ulike delar av landet, og desse skilnadene må forklarast. Prosessane vil elles fortolkast ved å samanlikne med motsvarande erfaringar frå andre europeiske land, historiske erfaringar frå vårt eige land og andre nivåovergripande reformer i norsk offentleg sektor.

Meir informasjon om prosjektet:

 

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Jo Saglie Forsker I Dr. polit. 991 62 131 jo.saglie@samfunnsforskning.no
Marte Winsvold Forsker II Ph.d. 930 33 752 m.s.winsvold@samfunnsforskning.no
Yngve Flo
Bjarte Folkestad
Elisabeth Angell
Dag Arne Christensen
Gro Sandkjær Hanssen
Sigrid Stokstad
Jacob Aars
Anne-Lise Fimreite
Signy Irene Vabo
Jan Erling Klausen
Jostein Askim
Oddbjørn Bukve
Jens Blom-Hansen
Søren Serritzlev
Kurt Houlberg
Siv Sandberg

Publikasjoner

 • Jan Erling Klausen; Jostein Askim & Tom Christensen (2021). Local Government Reform: Compromise Through Cross-Cutting Cleavages. Political Studies Review.
 • Oddbjørn Bukve (2021). Avgjerdsfelle eller tvitydig reform? Kvifor haltar kommunereforma?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  37, s 96- 115
 • Jostein Askim; Kurt Houlberg & Jan Erling Klausen (2021). Fiscal easing in Local Governments Facing Potential Merger: Visible in Budgets or Hidden in Overruns?. Public Administration.
 • Sigrid Stokstad (2020). Kommune- og regionreformen til domstolene?, I:  Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  Chapter.  s 541 - 562
 • Eva Sørensen & Signy Irene Vabo (2020). A Public Innovation Perspective on Change in Local Democracy. The Innovation Journal - Public Sector Innovation Journal.  25, s 1- 19
 • Thomas M. Myksvoll (2020). Reserved but Principled – and Sometimes Functional: Explaining Decentralisation Preferences Among Regional Bureaucrats. Scandinavian Journal of Public Administration.  24, s 73- 101
 • Jostein Askim; Jens Blom-Hansen; Kurt Houlberg & Søren Serritzlew (2019). How Government Agencies React to Termination Threats. Journal of public administration research and theory.  30, s 324- 338
 • Jo Saglie (2019). Do party organizations integrate multi-level states? The case of the Norwegian Local Government Reform. Regional & Federal Studies.  30, s 579- 597
 • Yngve Flo (2017). Kampen om å gje fortida nytt liv. Historiebruk i kommuneinndelingsdebatten 1946-1967, I: Teemu Ryymin (red.),  Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02908-5.  Kapittel.  s 56 - 82
 • Jostein Askim; Jan Erling Klausen; Signy Irene Vabo & Karl Hagen Bjurstrøm (2017). Territorial upscaling of local governments: A variable-oriented approach to explaining variance among Western European countries. Local Government Studies.  43, s 555- 576
 • Jostein Askim; Jan Erling Klausen & Signy Irene Vabo (2016). Kommunereformen og dens alternativer, I: Signy Irene Vabo; Jan Erling Klausen & Jostein Askim (red.),  Kommunereform i perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  Kapittel 14.  s 275 - 290
 • Yngve Flo (2015). Identitet og historie i kommunereformas tid. Heimen - Lokal og regional historie.  52, s 327-339, 395-396

Se alle arbeider i Cristin

 • Jan Erling Klausen; Signy Irene Vabo & Jostein Askim (red.) (2016). Kommunereform i perspektiv. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  323 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Marie Kjærgaard; Kurt Houlberg; Jens Blom-Hansen; Signy Irene Vabo & Siv Sandberg (2020). De nordiske kommunalreformer. Nationale reformstrategier i Danmark, Norge og Finland.
 • Yngve Flo (2020). "... en naturlig inndeling med sterk forankring i livsforholdene i landet". Dei historiske føresetnader for valdistriktsinndelinga ved stortingsval. (Vedlegg 2 til NOU 2020: 6 Frie og hemmelige valg. Ny valglov). NOU - Norges offentlige utredninger. 6.
 • Yngve Flo (2018). "... en naturlig inndeling med sterk forankring i livsforholdene i landet". Dei historiske førsetnader for valdistriktsinndelinga ved stortingsval.

Se alle arbeider i Cristin

 • Thomas M. Myksvoll (2021). Byråkratiets rolle i kommune- og regionreformen. Stat og styring.  31, s 24- 27
 • Yngve Flo (2020). Fylkespolitikken i Vestland. Rammevilkår og journalistiske satsingsområde.
 • Yngve Flo (2020). Kommunal reform - i historisk tvangstrøye?.
 •  (2020). Fylkessamanslåinga der den eine sørgjer, medan den andre knapt bryr seg.
 •  (2020). - Bergen sit att med svarteper dersom Sunnhordland går til Rogaland.
 •  (2020). Intervju om spenningar knytt til nye Vestfold og Telemark fylkeskommune.
 • Yngve Flo (2020). På jakt etter oppgåver. Kommunal rapport.
 • Yngve Flo (2019). Regionreforma i historisk perspektiv.
 • Yngve Flo (2019). Fylkespolitikk og rikspolitikk. Dei historiske føresetnader for valdistriktsinndelinga ved stortingsval.
 • Yngve Flo (2019). Regionreforma i historisk perspektiv ... og sett frå vest.
 • Yngve Flo (2019). Kommunereforma - nasjonalt og i Rogaland.
 • Yngve Flo; Jostein Askim; Signy Irene Vabo; Jacob Aars; Jan Erling Klausen & Anne Lise Fimreite (2019). Følgjeforskingsprosjekt kommune- og regionreforma. Ein presentasjon for embetsverket i KMD.
 • Yngve Flo; Jostein Askim; Signy Irene Vabo; Anne Lise Fimreite; Jo Saglie; Jacob Aars & Jan Erling Klausen (2019). Følgjeforskingsprosjekt kommune- og regionreforma. Eit presentasjon for embetsverket i KMD.
 • Bjarte Folkestad (2019). Må ein velje mellom eit levande demokrati eller gode tenester? Noko om haldningar til lokaldemokrati blant norske lokalpolitikarar sett i ljos av kommunereforma.
 • Jo Saglie (2019). Do Party Organizations Integrate Multi-level States? The Case of the Norwegian Local Government Reform.
 • Yngve Flo (2019). Fylka til strid. Innleiing til paneldebatt om regionreforma.
 • Yngve Flo (2019). Kommunereforma: dett var dett - eller på 'an igjen? Om føresetnadene for ytterlegare reform i kommunestrukturen.
 • Jostein Askim (2019). Plyndrer de gamle kommunene de nye?.
 • Yngve Flo (2019). Etter regionreforma: Er Agder og dei andre fylka styrkt som ei politisk kraft?.
 •  (2019). Intervju om geografi og representasjon i nye kommunar: "Lokalvalgene - Hjemsted kan bli viktigere enn parti".
 •  (2019). Intervju radio og internett (tittel frå nettoppslag): "Gustav er einaste ordførarkandidat frå den gamle kommunen".
 •  (2019). Intervju radio og internett (tittel frå nettoppslag): "Fryktar sentralisering av tenester i den nye storkommunen".
 •  (2019). Intervju radio og internett (tittel frå nettoppslag): "Valforskar trur hordalendingar vil røyste bompengepartiet for å sleppe sogn- og fjordingar".
 •  (2019). Intervju på radio og internett (tittel frå nettoppslag): "Tror på boom i personstemmer - her ber ordfører folk stemme geografisk".
 •  (2019). Intervju radio og internett: "FNB kan stå igjen uten politisk makt i begge toppkommunene".
 •  (2019). Intervju på radio og internett (tittel frå nettoppslag): "Ho er med på å halde liv i lokallistene" (om nedgangen i talet på lokale lister, fyrst og fremst i samanslåtte kommunar).
 •  (2019). Intervju knytt til geografisk representasjon, med utgangspunkt i nye Bjørnafjorden kommune.
 •  (2019). Intervju i samband med konfliktar i nye Vestland fylke (disposisjon av kraftpengar).
 •  (2019). Intervju i samband med byrådstingingane i Bergen.
 •  (2019). Oppslag om reduksjonen i talet på lokale lister i det nye Vestland fylke.
 •  (2019). Lengre intervju med oppsummering av valet dagen i førevegen (innslag frå ca. 08.05).
 •  (2019). Intervju om fylkesnamna Sogn og Fjordane, Hordaland og Vestland.
 •  (2019). Intervju og diskusjon (med professor Gunnstein Akselberg i studio) om fylkesnamna Sogn og Fjordane, Hordaland og Vestland.
 •  (2019). Øygarden sørget for sine egne.
 •  (2019). "Flere gjør som Hilde (60): - Det er greit å få det unnagjort" (oppslag som tek utgangspunkt i valet i nye Sandefjord kommune).
 •  (2019). "Trur fjordfylket får ei tydeleg stemme" (om fylkestingsvalet i Vestland).
 •  (2019). "Annerledeskommunen" (intervju om kommunane Kinn og Bremanger i kommunereforma.
 •  (2019). "Ujamn fordeling av listetoppar" (om det føreståande valet i samanslåtte kommunar).
 •  (2019). "Jeg kommer til å være ganske aktiv i valgbåsen" (om geografisk røystgjeving i samanslåtte kommunar).
 •  (2019). "- Kommunereformen bør inn i valgkampen" (oppslag basert på presentasjon under Arendalsuka).
 •  (2019). "Manglende kapasitet er et like stort problem i de små som i de store kommunene" (oppslag basert på presentasjon av forsking på kommunereform/Arendalsuka; tittel baserer seg på presentasjon av Einar Leknes.
 •  (2019). Fylkestingsvalget blir et demokratieksperiment.
 •  (2019). "Ap vil ikke binde seg til tvangs-oppløsning" (om føresetnader for reversering av fylkessamanslåingar).
 •  (2019). Intervju om resultata i fylkestingsvalet i lys av regionreforma.
 •  (2019). Ellevill kjøpefest.
 •  (2019). Ville stoppe kjøpefest, droppet forslag om mottiltak.
 •  (2019). Søviknes skal representera 25.000 innbyggjarar heilt åleine.
 •  (2019). Slike utslitne fiskerikaier er "oppgåva" regionane fekk av staten.
 •  (2019). Her reiser dei eit nytt stykke Noreg.
 •  (2019). Nabolaget frekk brått mykje makt i det nye storfylket.
 •  (2019). Kommentator i valkveldsending for Hordaland og Sogn og Fjordane, fyrste kommuneval etter kommune- og regionreforma (sending 18.00).
 •  (2019). Kommentator i i valkveldssending for Hordaland og Sogn og Fjordane, fyrste kommuneval etter kommune- og regionreforma (sending 18.50).
 •  (2019). Kommentator i valkveldsending for Hordaland og Sogn og Fjordane, fyrste kommuneval etter kommune- og regionreforma (sending 21.50).
 •  (2019). Kommentator i valkveldsending for Hordaland og Sogn og Fjordane, fyrste kommuneval etter kommune- og regionreforma (sending 20.00).
 •  (2019). Kommentator i valkveldsending for Hordaland og Sogn og Fjordane, fyrste kommuneval etter kommune- og regionreforma (sending 23.50).
 • Yngve Flo (2019). "Nei, det handlar ikkje (berre) om Preikestolen" (om grensejustering i Forsand kommune). Kommunal rapport.  s 19- 19
 • Yngve Flo (2018). Ein ny politikk for eit nytt fylke.
 • Yngve Flo (2018). Fylkeskommunen som skuleaktør i historisk lys.
 • Yngve Flo (2018). Kommunereform i vest. Erfaringar, resultat og vegen vidare.
 • Gro Sandkjær Hanssen (2018). «Kommunereform og regionreform: Hvorfor går Danmark og Norge to forskjellige veier?».
 • Jo Saglie (2018). Do Party Organizations Integrate Multi-level States? The Case of the Norwegian Local Government Reform.
 • Jacob Aars (2018). Deltakelse og samtale: Tiltak for demokratisk fornyelse i norske kommuner.
 • Yngve Flo (2018). Kan kommunane reformerast utan reform? Føresetnadene for ytterlegare strukturendringar i kjølvatnet av kommunereforma.
 • Yngve Flo (2018). Kommunereform 2.0..
 • Jan Erling Klausen; Jostein Askim; Kurt Houlberg & Hans Rasmus Glomsrud (2018). Territorial Uncertainty and Hoarding. Last-Minute Spending in Local Governments Facing Amalgamations.
 • Jostein Askim; Jan Erling Klausen; Kurt Houlberg & Hans Rasmus Glomsrud (2018). Territorial Uncertainty and Hoarding. Last-Minute Spending in Local Governments Facing Amalgamations.
 • Jostein Askim; Kurt Houlberg & Søren Serritzlew (2018). How Government Agencies React to Termination Threats.
 • Yngve Flo (2018). Regional selfgovernment and national election districts in Norway.
 •  (2018). Diskuterte Trøndelags framtid på Slottemos sommerkafé.
 •  (2018). Finnmark kan stoppe sammenslåingen, mener eksperter.
 •  (2018). Intervju i samband med at tre menn toppar Høgre-lista i nye Øygarden kommune.
 •  (2018). Intervju i samband med at eit ekspertutval har føreslått nye oppgåver til fylkeskommunane.
 •  (2018). Intervju i samband med at Sp ynskjer omkamp om fylkessamanslåing Hordaland/Sogn og Fjordane.
 •  (2018). Intervju i samband med at Vågsøy vedtek å halde folkerøysting om allereie vedteken samanslåing med Flora.
 •  (2018). Kort intervju om kjønnsrepresentasjon i nye kommunar.
 •  (2018). Lengre intervju om kjønnsrepresentasjon i nye kommunar.
 •  (2018). Helt åpent hva som skjer nå.
 •  (2018). - Helt åpent hva som skjer nå. Forsker tviler på at Troms og Finnmark-sammenslåing vil vare særlig lenge.
 •  (2018). Sogndal 2020: - Dei utfyller kvarandre.
 •  (2018). - Kommunane må prioritere politiske lokallag.
 •  (2018). Kick-off for lokaldemokratiet.
 •  (2018). Ønskjer meir engasjement frå kvinnene.
 •  (2018). Vil løfte fram kvinner.
 •  (2018). Fokus på kvinnerepresentasjon.
 •  (2018). Var dette eit møte om lokaldemokratiet?.
 •  (2018). Intervju i samband med grensejusteringsynske i Romsdalen/Sunnmøre: "Turistattraksjon vart tvangsflytta: - Vi har hamna ein plass vi ikkje høyrer heime".
 • Yngve Flo & Anne Lise Fimreite (2018). Kan kommunen reformeres uten reform?. Stat og styring.  28, s 32- 35
 • Yngve Flo (2018). Ein song for Viken. Kommunal rapport.
 • Yngve Flo (2018). Finjustering med sprengkraft. Kommunal rapport.
 • Yngve Flo (2018). Namnet Vestland: Ein lokaldemokratisk siger?. Sunnmørsposten.  s 15- 15
 • Yngve Flo (2018). "Vestland": Ein siger for lokaldemokratiet?. Firda.
 • Yngve Flo (2018). KVa for eit vestland?. Stavanger Aftenblad.  s 5- 5
 • Yngve Flo (2018). Frå Eidsvoll på autopilot?. Kommunal rapport.
 • Yngve Flo (2018). My name is Sue. How do you do?. VG : Verdens gang.
 • Yngve Flo (2018). "Blått, raudt eller grønt?" (om det føreståande fylkestingsvalet, etter regionreforma). Kommunal rapport.  s 16- 17
 • Yngve Flo (2018). "Nye kommunar, nytt demokrati" (om det føreståande kommunevalet). Kommunal rapport.  s 16- 17
 • Yngve Flo (2018). Vestlandsk nederlag. Avisa Hordaland, Voss.
 • Yngve Flo (2017). Følgeforsking på kommunereforma. Ein presentasjon av prosjektet for programstyret i DEMOS.
 • Yngve Flo (2017). Kommune- og regionreforma - ei grenselaus grensereform.
 • Sigrid Stokstad (2017). Kommunereformen i Norge.
 • Oddbjørn Bukve (2017). Kommunereforma og den nye kommunen i Sogn.
 • Oddbjørn Bukve (2017). Kommunesamanslåing - Fordelar, ulemper og lokalt handlingsrom.
 • Yngve Flo & Jacob Aars (2017). Eit kommunekart teikna på nytt.
 • Oddbjørn Bukve (2017). Deltaking i paneldebatt om kommunesamanslåing.
 • Oddbjørn Bukve (2017). Policy noncompliance and policy change – the case of local government amalgamation.
 • Oddbjørn Bukve (2017). Policy noncompliance, dissonance and response - the case of local government amalgamation.
 • Yngve Flo (2017). Over eit fjell, gjennom ein tunnel. Finn Vestlandet vegen heim?.
 • Yngve Flo (2017). Sentral tvangsmakt eller lokalt veto? Om makta over kommuneinndelinga, frå formannskapslovene til Jan Tore Sanner.
 • Yngve Flo (2017). Nye rammer rundt folkestyret? Kommunereforma og vegen vidare, for Nordland og nasjonen.
 • Yngve Flo (2017). Fylkesmennene og kommunereforma. Ei oppsummering av vurderingar og synspunkt, basert på intervju våren 2017.
 • Yngve Flo (2017). Folkestyre og fellesskap. Lokaldemokratibygging i historisk lys.
 • Oddbjørn Bukve & Jacob Aars (2017). Reform, Resistance and Results: Veto Players in Local Government Amalgamation in Norway.
 • Yngve Flo (2017). Lat dei tusen blomstrar bløme. Dei mange kommunereformer - og den eine, store (presentasjon + paneldebatt).
 • Jan Erling Klausen (2017). The Norway Local Government Reform: Local Agreements of Intention.
 • Jostein Askim; Kurt Houlberg & Søren Serritzlew (2017). How Government Agencies React to Termination Threats.
 •  (2017). Spår et ras av sammenslåinger - uansett hvem som vinner valget.
 •  (2017). Tror hastverk er et pressmiddel.
 •  (2017). Slakter løsning for nye fylkesmenn.
 •  (2017). Verner egne kommuner.
 •  (2017). Ro medan båten byggast.
 •  (2017). Fortvilet over ikke å bli tvangssammenslått.
 •  (2017). Opprørt over fylkesnavnet "Vestlandet".
 •  (2017). Deltaking i podcasten "36,9".
 •  (2017). Intervju i podcasten "36,9" (om kommunesamanslåing og regionreform).
 •  (2017). Intervju på P4-nyhetene i samband med at halvparten av alle høgrekommunar seier nei til samanslåing.
 •  (2017). Frukostgjest i morgonsendinga for å snakke om kommunereform m.m..
 •  (2017). Deltaking i "Debatten", presentasjon av kommunar som vert føreslått tvangssamanslått.
 •  (2017). Intervju i samband med kommunereforma, politisk avklaring i kommunalkomiteen.
 •  (2017). Intervju i samband med kommunereforma, politisk avklaring i kommunalkomiteen (Sogn og Fjordane-vinkling).
 •  (2017). Intervju i samband med grensereguleringssak i Forsand kommune.
 •  (2017). Forskar: – Nye Sandnes kan mista Preikestolen.
 •  (2017). Sandnes kan mista Preikestolen.
 •  (2017). Egentlig ikke så uenige om kommunereformen.
 •  (2017). Dette vil de kalle regionen: Skjeller ut "Vestlandet" som fylkesnavn.
 •  (2017). Forsker mener "Vestlandet" ikke kan brukes.
 •  (2017). "Vestlandet". Fellessending mellom distrikskontora til NRK Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.
 •  (2017). Dagsrevyen (intervju).
 •  (2017). Språkteigen.
 •  (2017). Toppkommunene slår seg sammen - de på bunn står alene.
 •  (2017). Folkemeininga er viktig.
 •  (2017). Forskar: - Vestlandet ubrukeleg som fylkesnamn.
 •  (2017). Intervju om fylkesnamnet "Vestlandet".
 •  (2017). Tror reformarbeidet kan bli reversert.
 •  (2017). Fullt på folkemøte (Gaupne bygdelag).
 •  (2017). Vil ha veileder om avstemninger.
 •  (2017). Bukve om Bremanger inn i Kinn kommune.
 • Yngve Flo (2017). Tvangsmakt og fri vilje. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  3-4, s 22- 27
 • Jostein Askim; Signy Irene Vabo & Jan Erling Klausen (2017). Hvordan skal det gå med kommunereformen?. Stat og styring.  s 10- 15
 • Yngve Flo (2017). Regional motmakt, regional avmakt. Kommunal rapport.  s 15- 15
 • Yngve Flo (2017). Lokalpolitikk i storm og stille. Kommunal rapport.
 • Yngve Flo (2017). Den kommunale x-faktoren. Kommunal rapport.  s 16- 16
 • Yngve Flo (2017). One size fits all?. Kommunal rapport.  s 16- 16
 • Yngve Flo (2017). Politisk uklokt - og språkleg uklokt. Fjordenes Tidende.  s 2- 3
 • Jostein Askim; Jan Erling Klausen & Signy Irene Vabo (2016). Kommunereform i perspektiv, I: Jostein Askim; Jan Erling Klausen & Signy Irene Vabo (red.),  Kommunereform i perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  Kapittel 1.  s 15 - 21
 • Yngve Flo (2016). Kommunereform i historie og samtid.
 • Yngve Flo (2016). Kommunereforma. Statusrapport og moglege scenario..
 • Yngve Flo (2016). Presentasjon av NFR-forskingsprosjektet "Reshaping the Map of Local and Regional Selv-Government".
 • Yngve Flo (2016). Et kommunekart tegnet på nytt.
 • Yngve Flo (2016). Kommunereforma - i spennet mellom frivillighet og tvang.
 • Yngve Flo (2016). Frivillighetsprinsippet i kommunereforma.
 • Yngve Flo (2016). Status for kommunereforma.
 •  (2016). 24 steder hvor nei kan bli til ja.
 •  (2016). Slår sammen kommunen - beholder alle ansatte.
 •  (2016). Rådmenn kritiserer reformprosessen.
 •  (2016). Kommunereformen: Forskere varsler flere tvangssammenslåinger.
 •  (2016). Klart for 29 nye, sammenslåtte kommuner.
 •  (2016). Ikke overraskende med Høyre-nei.
 •  (2016). Bunnkommuner vil stå alene.
 •  (2016). Derfor dropper bunnkommunene sammeslåing.
 •  (2016). Ikkje aksept for å bryte med folkets meining.
 •  (2016). Forsker: - Urealistiske forventninger til hvor mange som deltar i folkeavstemninger.
 •  (2016). Forskar: - Nei til kommunereform kan ha smitta.
 •  (2016). Tror broplanene kan avgjøre i Gloppen og Eid.
 •  (2016). - Et nei trenger ikke å bety nei.
 •  (2016). Halvparten er for sammenslåing.
 •  (2016). - Kommunereformen kan bli utsatt.
 •  (2016). Slik har kommunegrensene endret seg i Nord-Trøndelag.
 •  (2016). I dag kommer svaret.
 •  (2016). - Reformen vil styrke kommunesentrene.
 •  (2016). Forskar: Kommunereforma er i store vanskar.
 •  (2016). Kommunereformen: - Utelukker ikke overraskelser.
 •  (2016). Tror du Trøndelag nå er blitt ett fylke.
 •  (2016). Middels frammøte i folkerøystinga.
 •  (2016). Intervju i programmet Norgesglasset på NRK P1 om norsk kommunalhistorie sett i lys av kommunereforma.
 •  (2016). Intervju på NRK P2 Nyhetsmorgen om status for kommunereforma.
 •  (2016). Intervju på TV2 Nyhetskanalen (morgonsending) om status kommunereforma.
 •  (2016). Intervju på NRK1 om kommunereforma (frå Kristiansand); "ekspertkommentator" på programmet "Debatten".
 •  (2016). Intervju på Dagsrevyen i samband med kommunereforma.
 •  (2016). Intervju på NRK Møre og Romsdal i kveldssendinga i samband med folkerøystingar som var gjennomført i løpet av dagen.
 •  (2016). Intervju på programmet "Jacobsen" i samband med forskning.no-oppslag om forskinga mi på NS-regimets nyordningsambisjonar for det lokale og regionale styringsverket.
 •  (2016). Intervju på Dagsrevyen om kommunereforma (kommunar med låg kvalitet på tenester vil ikkje slå seg saman).
 •  (2016). Deltakar på podkasten "36,9" i Bergens Tidende, tema: tilrådingane frå fylkesmennene i samband med kommunereforma.
 •  (2016). Fylkesmennene har tegnet sine kommunekart.
 •  (2016). Forstår Seljes spørsmål.
 •  (2016). 60 kommuner bør slås sammen med tvang.
 •  (2016). Deltaking i radiodebatt i samband med tilrådingar frå fylkesmennene om ny kommunestruktur.
 •  (2016). Intervju i samband med meiningsmåling om haldningar til regionreforma i Sogn og Fjordane.
 •  (2016). Intervjy i samband med publiserint meiningsmåling om haldningar til regionreforma.
 •  (2016). Intervju om status for regionreforma.
 •  (2016). Deltaking i panel under direktesendt temaprogram ("Vestlandet") og i den etterfølgande Vestlandsrevyen om planane om ein vestlandsregion.
 •  (2016). Intervju i samband med at Sogn og Fjordane fylkesting sa ja til å gå inn i ein vestlandsregion.
 •  (2016). Intervju i samband med vedtak i fylkestinget i Sogn og Fjordane om å gå inn i ein vestlandsregion.
 •  (2016). Intervju i samband med at Rogaland fylkesting har sagt nei til å gå inn i vestlandsregion.
 •  (2016). Intervju om status for vestlandsregionen.
 •  (2016). Intervju om status for vestlandsregionen etter vedtak i dei tre involverte fylkestinga.
 •  (2016). Intervju om status for vestlandsregionen etter vedtak i dei tre involverte fylkestinga.
 •  (2015). - Dette er et klart signal, Fitjar sier nei.
 •  (2015). Kommentator under 2 timar direktesending frå folkerøysting om kommunesamanslåing i Stord og Fitjar kommunar.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Valg og demokrati
Publisert 26. okt. 2016 15:02 - Sist endret 10. jan. 2020 14:55