English version of this page
Avsluttet prosjekt

Det kommunale og regionale sjølvstyrets grenser under omforming. Ein studie av prosessane knytt til kommunereforma 2014–2019

Prosjektperiode 2016 - 2019
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10140

Prosjektet "Reshaping the Map of Local and Regional Self-Government. A study of the Norwegian Local Government Reform processes 2014-2019" er eit samarbeid mellom fleire norske og nordiske samfunnsforskarar – og forskarmiljø.

Utfallet av kommunereforma er enno (ved prosjektstart 1.2.2016) uvisst, men reforma er potensielt den mest gjennomgripande politiske-administrative reforma i Noreg på fleire tiår. Den offentlege interessa for prosessane er stor.

Føremål

Føremålet med prosjektet vårt er å skildre og å analysere kommunereforma slik ho manifesterer seg, frå reforma vart initiert i 2014 og fram til og med 2019, då hovudfasen av kommunesamanslåingar etter planen skal vere gjennomført. Forskargruppa vil med andre ord følgje og gjere datainnsamling frå reformprosessen undervegs.

Kommunereforma kan karakteriserast som éi reform, men mange reformer. Det er ei sentralstyrt reform, forankra i vedtak i storting og regjering, og understøtta gjennom ulike typar verkemiddel – men reforma tek òg form av eit utal differensierte lokale og regionale prosessar, der ulike aktørar drøftar føresetnadene for å flytte grenser mellom kommunar (og mellom fylkeskommunar) og skape større einingar. Forskargruppa tek sikte på å fange reforma slik ho manifesterer seg på dei ulike nivåa, og sjølve dynamikken mellom sentrale og lokale prosessar.

Datainnsamlinga vil skje i form av spørjegranskingar, intervju og dokumentanalyse. Eit utval lokale prosessar skal studerast spesielt. Samanlikning vil vere eit viktig metodisk hjelpemiddel. Det er ulikskapar mellom lokale prosessforløp i ulike delar av landet, og desse skilnadene må forklarast. Prosessane vil elles fortolkast ved å samanlikne med motsvarande erfaringar frå andre europeiske land, historiske erfaringar frå vårt eige land og andre nivåovergripande reformer i norsk offentleg sektor.

Meir informasjon om prosjektet:

 

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Jo Saglie Forsker I Dr. polit. 991 62 131 jo.saglie@samfunnsforskning.no
Marte Winsvold Forsker II Ph.d. 930 33 752 m.s.winsvold@samfunnsforskning.no
Yngve Flo
Bjarte Folkestad
Elisabeth Angell
Dag Arne Christensen
Gro Sandkjær Hanssen
Sigrid Stokstad
Jacob Aars
Anne-Lise Fimreite
Signy Irene Vabo
Jan Erling Klausen
Jostein Askim
Oddbjørn Bukve
Jens Blom-Hansen
Søren Serritzlev
Kurt Houlberg
Siv Sandberg

Publikasjoner

 • Bukve, Oddbjørn (2021). Avgjerdsfelle eller tvitydig reform? Kvifor haltar kommunereforma? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 37(2), s. 96–115. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2021-02-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Askim, Jostein; Houlberg, Kurt & Klausen, Jan Erling (2021). Fiscal easing in Local Governments Facing Potential Merger: Visible in Budgets or Hidden in Overruns? Public Administration. doi: 10.1111/padm.12781. Fulltekst i vitenarkiv
 • Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein & Christensen, Tom (2021). Local Government Reform: Compromise Through Cross-Cutting Cleavages . Political Studies Review. doi: 10.1177/1478929919887649. Fulltekst i vitenarkiv
 • Myksvoll, Thomas; Tatham, Michaël & Fimreite, Anne Lise (2021). Understanding bureaucratic support for coerced institutional change. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. doi: 10.1111/gove.12647.
 • Stokstad, Sigrid (2020). Kommune- og regionreformen til domstolene? Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget. s. 541–562.
 • Sørensen, Eva & Vabo, Signy Irene (2020). A Public Innovation Perspective on Change in Local Democracy. The Innovation Journal - Public Sector Innovation Journal. 25(1), s. 1–19.
 • Myksvoll, Thomas M. (2020). Reserved but Principled – and Sometimes Functional: Explaining Decentralisation Preferences Among Regional Bureaucrats. Scandinavian Journal of Public Administration. 24(3), s. 73–101.
 • Askim, Jostein; Blom-Hansen, Jens; Houlberg, Kurt & Serritzlew, Søren (2019). How Government Agencies React to Termination Threats. Journal of public administration research and theory. 30(2), s. 324–338. doi: 10.1093/jopart/muz022. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saglie, Jo (2019). Do party organizations integrate multi-level states? The case of the Norwegian Local Government Reform. Regional & Federal Studies. 30(4), s. 579–597. doi: 10.1080/13597566.2019.1684268. Fulltekst i vitenarkiv
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling; Vabo, Signy Irene & Bjurstrøm, Karl Hagen (2017). Territorial upscaling of local governments: A variable-oriented approach to explaining variance among Western European countries. Local Government Studies. 43(4), s. 555–576. doi: 10.1080/03003930.2017.1310102. Fulltekst i vitenarkiv
 • Flo, Yngve (2017). Kampen om å gje fortida nytt liv. Historiebruk i kommuneinndelingsdebatten 1946-1967. I Ryymin, Teemu (Red.), Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget. s. 56–82.
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling & Vabo, Signy Irene (2016). Kommunereformen og dens alternativer. I Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein & Vabo, Signy Irene (Red.), Kommunereform i perspektiv. Fagbokforlaget. s. 275–290.
 • Flo, Yngve (2015). Identitet og historie i kommunereformas tid. Heimen - Lokal og regional historie. 52(4).

Se alle arbeider i Cristin

 • Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein & Vabo, Signy Irene (2016). Kommunereform i perspektiv. Fagbokforlaget. 323 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Myksvoll, Thomas M. (2021). Byråkratiets rolle i kommune- og regionreformen. Stat og styring. 31(2), s. 24–27. doi: 10.18261/issn.0809-750X-2021-02-07.
 • Flo, Yngve (2020). Intervju om spenningar knytt til nye Vestfold og Telemark fylkeskommune. [Radio]. NRK Vestfold og Telemark.
 • Flo, Yngve (2020). Fylkessamanslåinga der den eine sørgjer, medan den andre knapt bryr seg. [Internett]. NRK Vestland.
 • Flo, Yngve (2020). Fylkespolitikken i Vestland. Rammevilkår og journalistiske satsingsområde.
 • Flo, Yngve (2020). På jakt etter oppgåver. Kommunal rapport.
 • Flo, Yngve (2020). Kommunal reform - i historisk tvangstrøye?
 • Flo, Yngve (2019). Oppslag om reduksjonen i talet på lokale lister i det nye Vestland fylke. [TV]. Vestlandsrevyen (NRK Hordaland).
 • Flo, Yngve (2019). Intervju i samband med konfliktar i nye Vestland fylke (disposisjon av kraftpengar). [TV]. Vestlandsrevyen (NRK Hordaland).
 • Flo, Yngve (2019). Intervju i samband med byrådstingingane i Bergen. [TV]. Vestlandsrevyen (NRK Hordaland).
 • Flo, Yngve (2019). "Ujamn fordeling av listetoppar" (om det føreståande valet i samanslåtte kommunar). [Avis]. Nationen.
 • Flo, Yngve (2019). Øygarden sørget for sine egne. [Avis]. VestNytt.
 • Flo, Yngve (2019). Intervju og diskusjon (med professor Gunnstein Akselberg i studio) om fylkesnamna Sogn og Fjordane, Hordaland og Vestland. [Radio]. NRK Hordland.
 • Flo, Yngve (2019). Intervju om fylkesnamna Sogn og Fjordane, Hordaland og Vestland. [Radio]. NRK Sogn og Fjordane.
 • Flo, Yngve (2019). Intervju om resultata i fylkestingsvalet i lys av regionreforma. [TV]. TV2 Nyhetskanalen.
 • Flo, Yngve (2019). "Manglende kapasitet er et like stort problem i de små som i de store kommunene" (oppslag basert på presentasjon av forsking på kommunereform/Arendalsuka; tittel baserer seg på presentasjon av Einar Leknes. [Avis]. Dagens Perspektiv.
 • Flo, Yngve (2019). "Ap vil ikke binde seg til tvangs-oppløsning" (om føresetnader for reversering av fylkessamanslåingar). [Avis]. Vårt Land.
 • Flo, Yngve (2019). "- Kommunereformen bør inn i valgkampen" (oppslag basert på presentasjon under Arendalsuka). [Avis]. Kommunal Rapport.
 • Flo, Yngve (2019). Kommunereforma: dett var dett - eller på 'an igjen? Om føresetnadene for ytterlegare reform i kommunestrukturen.
 • Askim, Jostein (2019). Plyndrer de gamle kommunene de nye?
 • Flo, Yngve (2019). Fylka til strid. Innleiing til paneldebatt om regionreforma.
 • Flo, Yngve (2019). Lengre intervju med oppsummering av valet dagen i førevegen (innslag frå ca. 08.05). [Radio]. NRK Hordland.
 • Flo, Yngve (2019). "Flere gjør som Hilde (60): - Det er greit å få det unnagjort" (oppslag som tek utgangspunkt i valet i nye Sandefjord kommune). [Avis]. Sandefjords Blad.
 • Flo, Yngve (2019). "Jeg kommer til å være ganske aktiv i valgbåsen" (om geografisk røystgjeving i samanslåtte kommunar). [Avis]. Fædrelandsvennen.
 • Folkestad, Bjarte (2019). Må ein velje mellom eit levande demokrati eller gode tenester? Noko om haldningar til lokaldemokrati blant norske lokalpolitikarar sett i ljos av kommunereforma.
 • Askim, Jostein (2019). Ville stoppe kjøpefest, droppet forslag om mottiltak. [Avis]. Aftenposten.
 • Flo, Yngve (2019). Etter regionreforma: Er Agder og dei andre fylka styrkt som ei politisk kraft?
 • Saglie, Jo (2019). Do Party Organizations Integrate Multi-level States? The Case of the Norwegian Local Government Reform.
 • Flo, Yngve (2019). Søviknes skal representera 25.000 innbyggjarar heilt åleine. [Internett]. NRK Hordaland.
 • Flo, Yngve (2019). Slike utslitne fiskerikaier er "oppgåva" regionane fekk av staten. [Internett]. NRK Vestland.
 • Flo, Yngve (2019). Nabolaget frekk brått mykje makt i det nye storfylket. [Internett]. NRK Hordlanad.
 • Flo, Yngve (2019). Her reiser dei eit nytt stykke Noreg. [Internett]. NRK Sogn og Fjordane.
 • Flo, Yngve; Askim, Jostein; Vabo, Signy Irene; Fimreite, Anne Lise; Saglie, Jo & Aars, Jacob [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Følgjeforskingsprosjekt kommune- og regionreforma. Eit presentasjon for embetsverket i KMD.
 • Flo, Yngve; Askim, Jostein; Vabo, Signy Irene; Aars, Jacob; Klausen, Jan Erling & Fimreite, Anne Lise (2019). Følgjeforskingsprosjekt kommune- og regionreforma. Ein presentasjon for embetsverket i KMD.
 • Flo, Yngve (2019). Intervju knytt til geografisk representasjon, med utgangspunkt i nye Bjørnafjorden kommune. [TV]. Vestlandsrevyen (NRK Hordaland).
 • Flo, Yngve (2019). "Annerledeskommunen" (intervju om kommunane Kinn og Bremanger i kommunereforma. [Avis]. Bergens Tidende (Magasinet).
 • Flo, Yngve (2019). "Trur fjordfylket får ei tydeleg stemme" (om fylkestingsvalet i Vestland). [Avis]. Fjordenes Tidende.
 • Flo, Yngve (2019). Fylkestingsvalget blir et demokratieksperiment. [Avis]. NTB/Nynorsk Pressekontor (og ei rekkje aviser dagane etter).
 • Flo, Yngve (2019). "Nei, det handlar ikkje (berre) om Preikestolen" (om grensejustering i Forsand kommune). Kommunal rapport. s. 19–19.
 • Flo, Yngve (2019). Kommunereforma - nasjonalt og i Rogaland.
 • Flo, Yngve (2019). Regionreforma i historisk perspektiv ... og sett frå vest.
 • Flo, Yngve (2019). Regionreforma i historisk perspektiv.
 • Flo, Yngve (2019). Fylkespolitikk og rikspolitikk. Dei historiske føresetnader for valdistriktsinndelinga ved stortingsval.
 • Askim, Jostein (2019). Ellevill kjøpefest. [Avis]. Aftenposten.
 • Flo, Yngve (2018). "Blått, raudt eller grønt?" (om det føreståande fylkestingsvalet, etter regionreforma). Kommunal rapport. s. 16–17.
 • Flo, Yngve (2018). "Nye kommunar, nytt demokrati" (om det føreståande kommunevalet). Kommunal rapport. s. 16–17.
 • Hanssen, Gro Sandkjær (2018). «Kommunereform og regionreform: Hvorfor går Danmark og Norge to forskjellige veier?».
 • Saglie, Jo (2018). Do Party Organizations Integrate Multi-level States? The Case of the Norwegian Local Government Reform.
 • Folkestad, Bjarte (2018). Vil løfte fram kvinner. [Avis]. Fjordenes Tidende.
 • Bukve, Oddbjørn (2018). Helt åpent hva som skjer nå. [Avis]. Dagsavisen.
 • Bukve, Oddbjørn (2018). - Helt åpent hva som skjer nå. Forsker tviler på at Troms og Finnmark-sammenslåing vil vare særlig lenge. [Avis]. Dagsavisen.
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling; Houlberg, Kurt & Glomsrud, Hans Rasmus (2018). Territorial Uncertainty and Hoarding. Last-Minute Spending in Local Governments Facing Amalgamations.
 • Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein; Houlberg, Kurt & Glomsrud, Hans Rasmus (2018). Territorial Uncertainty and Hoarding. Last-Minute Spending in Local Governments Facing Amalgamations.
 • Askim, Jostein; Houlberg, Kurt & Serritzlew, Søren (2018). How Government Agencies React to Termination Threats.
 • Aars, Jacob (2018). Deltakelse og samtale: Tiltak for demokratisk fornyelse i norske kommuner.
 • Folkestad, Bjarte (2018). Var dette eit møte om lokaldemokratiet? [Avis]. Fjordabladet.
 • Bukve, Oddbjørn (2018). Finnmark kan stoppe sammenslåingen, mener eksperter. [Internett]. NRK Finnmark.
 • Bukve, Oddbjørn (2018). Sogndal 2020: - Dei utfyller kvarandre. [Avis]. Sogn avis.
 • Klausen, Jan Erling (2018). - Kommunane må prioritere politiske lokallag. [Avis]. Nationen.
 • Folkestad, Bjarte (2018). Fokus på kvinnerepresentasjon. [Avis]. Fjordabladet.
 • Folkestad, Bjarte (2018). Kick-off for lokaldemokratiet. [Avis]. Fjordabladet.
 • Folkestad, Bjarte (2018). Ønskjer meir engasjement frå kvinnene. [Avis]. Fjordenes Tidende.
 • Flo, Yngve (2018). Regional selfgovernment and national election districts in Norway.
 • Flo, Yngve (2018). Diskuterte Trøndelags framtid på Slottemos sommerkafé. [Avis]. Trønder-Avisa.
 • Flo, Yngve (2018). Vestlandsk nederlag. Avisa Hordaland, Voss.
 • Flo, Yngve (2018). Kommunereform i vest. Erfaringar, resultat og vegen vidare.
 • Flo, Yngve (2018). Ein song for Viken. Kommunal rapport.
 • Flo, Yngve (2018). Namnet Vestland: Ein lokaldemokratisk siger? Sunnmørsposten. s. 15–15.
 • Flo, Yngve (2018). KVa for eit vestland? Stavanger Aftenblad. s. 5–5.
 • Flo, Yngve (2018). Frå Eidsvoll på autopilot? Kommunal rapport.
 • Flo, Yngve (2018). Intervju i samband med at tre menn toppar Høgre-lista i nye Øygarden kommune. [TV]. NRK Vestlandsrevyen.
 • Flo, Yngve (2018). Intervju i samband med at eit ekspertutval har føreslått nye oppgåver til fylkeskommunane. [TV]. NRK Vestlandsrevyen.
 • Flo, Yngve (2018). Intervju i samband med at Sp ynskjer omkamp om fylkessamanslåing Hordaland/Sogn og Fjordane. [TV]. NRK Vestlandsrevyen.
 • Flo, Yngve (2018). Kort intervju om kjønnsrepresentasjon i nye kommunar. [Radio]. NRK Hordaland.
 • Flo, Yngve (2018). Ein ny politikk for eit nytt fylke.
 • Flo, Yngve (2018). Kan kommunane reformerast utan reform? Føresetnadene for ytterlegare strukturendringar i kjølvatnet av kommunereforma.
 • Flo, Yngve (2018). Kommunereform 2.0.
 • Flo, Yngve (2018). Finjustering med sprengkraft. Kommunal rapport.
 • Flo, Yngve (2018). "Vestland": Ein siger for lokaldemokratiet? Firda.
 • Flo, Yngve (2018). My name is Sue. How do you do? VG : Verdens gang.
 • Flo, Yngve (2018). Lengre intervju om kjønnsrepresentasjon i nye kommunar. [Radio]. NRK Hordaland.
 • Flo, Yngve (2018). Intervju i samband med at Vågsøy vedtek å halde folkerøysting om allereie vedteken samanslåing med Flora. [Radio]. NRK Sogn og Fjordane.
 • Flo, Yngve & Fimreite, Anne Lise (2018). Kan kommunen reformeres uten reform? Stat og styring. 28(2), s. 32–35.
 • Flo, Yngve (2018). Fylkeskommunen som skuleaktør i historisk lys.
 • Bukve, Oddbjørn (2017). Kommunesamanslåing - Fordelar, ulemper og lokalt handlingsrom.
 • Bukve, Oddbjørn (2017). Kommunereforma og den nye kommunen i Sogn.
 • Bukve, Oddbjørn (2017). Policy noncompliance and policy change – the case of local government amalgamation.
 • Bukve, Oddbjørn & Aars, Jacob (2017). Reform, Resistance and Results: Veto Players in Local Government Amalgamation in Norway.
 • Bukve, Oddbjørn (2017). Policy noncompliance, dissonance and response - the case of local government amalgamation.
 • Askim, Jostein; Vabo, Signy Irene & Klausen, Jan Erling (2017). Hvordan skal det gå med kommunereformen? Stat og styring. s. 10–15.
 • Stokstad, Sigrid (2017). Kommunereformen i Norge.
 • Bukve, Oddbjørn (2017). Tror reformarbeidet kan bli reversert. [Avis]. Fjordenes Tidende.
 • Bukve, Oddbjørn (2017). Fullt på folkemøte (Gaupne bygdelag). [Avis]. Sogn avis.
 • Bukve, Oddbjørn (2017). Deltaking i paneldebatt om kommunesamanslåing.
 • Folkestad, Bjarte (2017). Vil ha veileder om avstemninger. [Avis]. Kommunal Rapport.
 • Bukve, Oddbjørn (2017). Bukve om Bremanger inn i Kinn kommune. [Radio]. NRK Sogn og Fjordane.
 • Askim, Jostein; Houlberg, Kurt & Serritzlew, Søren (2017). How Government Agencies React to Termination Threats.
 • Klausen, Jan Erling (2017). The Norway Local Government Reform: Local Agreements of Intention.
 • Flo, Yngve (2017). Sentral tvangsmakt eller lokalt veto? Om makta over kommuneinndelinga, frå formannskapslovene til Jan Tore Sanner.
 • Flo, Yngve (2017). Intervju i podcasten "36,9" (om kommunesamanslåing og regionreform). [Avis]. Bergens Tidende.
 • Flo, Yngve (2017). Tvangsmakt og fri vilje. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 3-4, s. 22–27.
 • Flo, Yngve (2017). Spår et ras av sammenslåinger - uansett hvem som vinner valget. [Avis]. Aftenposten.
 • Flo, Yngve (2017). Regional motmakt, regional avmakt. Kommunal rapport. s. 15–15.
 • Flo, Yngve (2017). Lokalpolitikk i storm og stille. Kommunal rapport.
 • Flo, Yngve (2017). Tror hastverk er et pressmiddel. [Avis]. Fjordenes Tidende.
 • Flo, Yngve (2017). Slakter løsning for nye fylkesmenn. [Avis]. Kommunal Rapport.
 • Flo, Yngve (2017). Verner egne kommuner. [Avis]. Aftenposten.
 • Flo, Yngve (2017). Ro medan båten byggast. [Avis]. Nationen.
 • Flo, Yngve (2017). Fortvilet over ikke å bli tvangssammenslått. [Avis]. Aftenposten.
 • Flo, Yngve (2017). Deltaking i podcasten "36,9". [Avis]. Bergens Tidende.
 • Flo, Yngve (2017). Over eit fjell, gjennom ein tunnel. Finn Vestlandet vegen heim?
 • Flo, Yngve & Aars, Jacob (2017). Eit kommunekart teikna på nytt.
 • Flo, Yngve (2017). Nye rammer rundt folkestyret? Kommunereforma og vegen vidare, for Nordland og nasjonen.
 • Flo, Yngve (2017). Følgeforsking på kommunereforma. Ein presentasjon av prosjektet for programstyret i DEMOS.
 • Flo, Yngve (2017). Fylkesmennene og kommunereforma. Ei oppsummering av vurderingar og synspunkt, basert på intervju våren 2017.
 • Flo, Yngve (2017). Intervju på P4-nyhetene i samband med at halvparten av alle høgrekommunar seier nei til samanslåing. [Radio]. P4-nyhetene.
 • Flo, Yngve (2017). Frukostgjest i morgonsendinga for å snakke om kommunereform m.m. [Radio]. NRK Hordaland.
 • Flo, Yngve (2017). Intervju i samband med kommunereforma, politisk avklaring i kommunalkomiteen. [Radio]. NRK Hordaland.
 • Flo, Yngve (2017). Intervju i samband med kommunereforma, politisk avklaring i kommunalkomiteen (Sogn og Fjordane-vinkling). [Radio]. NRK Sogn og Fjordane.
 • Flo, Yngve (2017). Forskar: – Nye Sandnes kan mista Preikestolen. [Internett]. NRK Rogaland.
 • Flo, Yngve (2017). Opprørt over fylkesnavnet "Vestlandet". [Avis]. Bergens Tidende.
 • Flo, Yngve (2017). Intervju i samband med grensereguleringssak i Forsand kommune. [TV]. NRK Rogaland.
 • Flo, Yngve (2017). Egentlig ikke så uenige om kommunereformen. [Fagblad]. I front.
 • Flo, Yngve (2017). Kommune- og regionreforma - ei grenselaus grensereform.
 • Flo, Yngve (2017). Deltaking i "Debatten", presentasjon av kommunar som vert føreslått tvangssamanslått. [TV]. NRK1 Debatten.
 • Flo, Yngve (2017). Folkestyre og fellesskap. Lokaldemokratibygging i historisk lys.
 • Flo, Yngve (2017). Sandnes kan mista Preikestolen. [Radio]. NRK Rogaland.
 • Flo, Yngve (2017). Lat dei tusen blomstrar bløme. Dei mange kommunereformer - og den eine, store (presentasjon + paneldebatt).
 • Flo, Yngve (2017). Forsker mener "Vestlandet" ikke kan brukes. [Avis]. Bergens Tidende.
 • Flo, Yngve (2017). Dette vil de kalle regionen: Skjeller ut "Vestlandet" som fylkesnavn. [Avis]. Bergensavisen.
 • Flo, Yngve (2017). One size fits all? Kommunal rapport. s. 16–16.
 • Flo, Yngve (2017). "Vestlandet". Fellessending mellom distrikskontora til NRK Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. [TV]. NRK Møre og Romsdal, NRK Rogaland, NRK Vestlandsrevyen.
 • Flo, Yngve (2017). Språkteigen. [Radio]. NRK P2.
 • Flo, Yngve (2017). Den kommunale x-faktoren. Kommunal rapport. s. 16–16.
 • Flo, Yngve (2017). Politisk uklokt - og språkleg uklokt. Fjordenes Tidende. s. 2–3.
 • Flo, Yngve (2017). Dagsrevyen (intervju). [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Flo, Yngve (2017). Toppkommunene slår seg sammen - de på bunn står alene. [Internett]. NRK nett.
 • Flo, Yngve (2017). Folkemeininga er viktig. [Avis]. Fjordabladet.
 • Flo, Yngve (2017). Forskar: - Vestlandet ubrukeleg som fylkesnamn. [Avis]. Nynorsk Pressekontor.
 • Flo, Yngve (2017). Intervju om fylkesnamnet "Vestlandet". [TV]. NRK1 Dagsrevyen.
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling & Vabo, Signy Irene (2016). Kommunereform i perspektiv. I Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein & Vabo, Signy Irene (Red.), Kommunereform i perspektiv. Fagbokforlaget. s. 15–21.
 • Flo, Yngve (2016). Frivillighetsprinsippet i kommunereforma.
 • Flo, Yngve (2016). Intervju om status for vestlandsregionen etter vedtak i dei tre involverte fylkestinga. [TV]. Vestlandsrevyen.
 • Flo, Yngve (2016). Et kommunekart tegnet på nytt.
 • Flo, Yngve (2016). Status for kommunereforma.
 • Flo, Yngve (2016). Kommunereforma - i spennet mellom frivillighet og tvang.
 • Flo, Yngve (2016). Kommunereform i historie og samtid.
 • Flo, Yngve (2016). Fylkesmennene har tegnet sine kommunekart. [Avis]. NTB.
 • Flo, Yngve (2016). Forstår Seljes spørsmål. [Avis]. Fjordenes Tidende.
 • Flo, Yngve (2016). 60 kommuner bør slås sammen med tvang. [Avis]. NTB.
 • Flo, Yngve (2016). Deltaking i radiodebatt i samband med tilrådingar frå fylkesmennene om ny kommunestruktur. [Radio]. Dagsnytt 18, NRK P2 og NRK2.
 • Flo, Yngve (2016). Intervju i samband med meiningsmåling om haldningar til regionreforma i Sogn og Fjordane. [Radio]. NRK Sogn og Fjordane, ettermiddagssendinga.
 • Flo, Yngve (2016). Intervju om status for regionreforma. [Radio]. NRK Sogn og Fjordane.
 • Flo, Yngve (2016). Deltaking i panel under direktesendt temaprogram ("Vestlandet") og i den etterfølgande Vestlandsrevyen om planane om ein vestlandsregion. [TV]. NRK1 (riksdekkjande).
 • Flo, Yngve (2016). Intervju i samband med at Sogn og Fjordane fylkesting sa ja til å gå inn i ein vestlandsregion. [TV]. Vestlandsrevyen.
 • Flo, Yngve (2016). Intervju i samband med vedtak i fylkestinget i Sogn og Fjordane om å gå inn i ein vestlandsregion. [Radio]. NRK Sogn og Fjordane, ettermiddagssendinga.
 • Flo, Yngve (2016). Intervju i samband med at Rogaland fylkesting har sagt nei til å gå inn i vestlandsregion. [Radio]. NRK Hordaland, morgonsendinga.
 • Flo, Yngve (2016). Intervju om status for vestlandsregionen etter vedtak i dei tre involverte fylkestinga. [Radio]. NRK Hordaland, ettermiddagssendinga.
 • Flo, Yngve (2016). Intervju om status for vestlandsregionen. [Radio]. NRK Sogn og Fjordane, ettermiddagssendinga.
 • Flo, Yngve (2016). Intervjy i samband med publiserint meiningsmåling om haldningar til regionreforma. [TV]. Vestlandsrevyen.
 • Flo, Yngve (2016). Halvparten er for sammenslåing. [Avis]. Avisa Nordland.
 • Flo, Yngve (2016). Slik har kommunegrensene endret seg i Nord-Trøndelag. [Avis]. Trønder-Avisa.
 • Flo, Yngve (2016). I dag kommer svaret. [Avis]. Bergens Tidende.
 • Flo, Yngve (2016). Forskar: Kommunereforma er i store vanskar. [Internett]. NRK.
 • Flo, Yngve (2016). Middels frammøte i folkerøystinga. [Avis]. Firda.
 • Flo, Yngve (2016). Kommunereformen: - Utelukker ikke overraskelser. [Internett]. Uni Research.
 • Flo, Yngve (2016). Klart for 29 nye, sammenslåtte kommuner. [Avis]. NTB.
 • Flo, Yngve (2016). Ikke overraskende med Høyre-nei. [Radio]. P4.
 • Flo, Yngve (2016). Intervju på programmet "Jacobsen" i samband med forskning.no-oppslag om forskinga mi på NS-regimets nyordningsambisjonar for det lokale og regionale styringsverket. [Radio]. NRK P1+.
 • Flo, Yngve (2016). Rådmenn kritiserer reformprosessen. [Internett]. Kommunal Rapport.
 • Flo, Yngve (2016). Deltakar på podkasten "36,9" i Bergens Tidende, tema: tilrådingane frå fylkesmennene i samband med kommunereforma. [Internett]. Bergens Tidende.
 • Flo, Yngve (2016). 24 steder hvor nei kan bli til ja. [Avis]. Kommunal Rapport.
 • Flo, Yngve (2016). Slår sammen kommunen - beholder alle ansatte. [Internett]. NRK.
 • Flo, Yngve (2016). Bunnkommuner vil stå alene. [Internett]. P4.
 • Flo, Yngve (2016). Derfor dropper bunnkommunene sammeslåing. [Internett]. NRK.
 • Flo, Yngve (2016). Ikkje aksept for å bryte med folkets meining. [Avis]. Bergens Tidende.
 • Flo, Yngve (2016). Forskar: - Nei til kommunereform kan ha smitta. [Internett]. NRK.
 • Flo, Yngve (2016). Tror broplanene kan avgjøre i Gloppen og Eid. [Avis]. Bergens Tidende.
 • Flo, Yngve (2016). - Et nei trenger ikke å bety nei. [Internett]. P4.
 • Flo, Yngve (2016). Intervju på TV2 Nyhetskanalen (morgonsending) om status kommunereforma. [TV]. TV2 Nyhetskanalen.
 • Flo, Yngve (2016). Intervju på Dagsrevyen i samband med kommunereforma. [TV]. NRK1.
 • Flo, Yngve (2016). Intervju på Dagsrevyen om kommunereforma (kommunar med låg kvalitet på tenester vil ikkje slå seg saman). [TV]. NRK1.
 • Flo, Yngve (2016). Kommunereforma. Statusrapport og moglege scenario.
 • Flo, Yngve (2016). - Kommunereformen kan bli utsatt. [Internett]. P5.
 • Flo, Yngve (2016). - Reformen vil styrke kommunesentrene. [Avis]. Trønder-Avisa.
 • Flo, Yngve (2016). Intervju i programmet Norgesglasset på NRK P1 om norsk kommunalhistorie sett i lys av kommunereforma. [Radio]. NRK P1.
 • Flo, Yngve (2016). Intervju på NRK P2 Nyhetsmorgen om status for kommunereforma. [Radio]. NRK P2.
 • Flo, Yngve (2016). Intervju på NRK Møre og Romsdal i kveldssendinga i samband med folkerøystingar som var gjennomført i løpet av dagen. [Radio]. NRK Møre og Romsdal.
 • Flo, Yngve (2016). Presentasjon av NFR-forskingsprosjektet "Reshaping the Map of Local and Regional Selv-Government".
 • Flo, Yngve (2016). Tror du Trøndelag nå er blitt ett fylke. [Avis]. Aftenposten.
 • Flo, Yngve (2015). - Dette er et klart signal, Fitjar sier nei. [Internett]. NRK.
 • Flo, Yngve (2015). Kommentator under 2 timar direktesending frå folkerøysting om kommunesamanslåing i Stord og Fitjar kommunar. [Radio]. NRK Hordaland.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Valg og demokrati
Publisert 26. okt. 2016 15:02 - Sist endret 10. jan. 2020 14:55