Avsluttet prosjekt

Den norske lønnsforhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv

Prosjektperiode 2006 - 2007
Oppdragsgiver Barne- og likestillingsdepartementet
Prosjektnr. 410.069

I likelønnskommisjonens mandat heter det at "den norske forhandlingsmodellen bygger på at lønnsveksten må tilpasses hva konkurranseutsatt sektor over tid kan leve med. Dette har gitt en samlet ramme for lønnsoppgjørene som har bidratt til god økonomisk utvikling og lav arbeidsledighet. Kommisjonen bes vurdere hvordan fordelingen av denne rammen har vært i et likelønnsperspektiv de siste 10 årene".
Problemstillingen om hvordan den norske forhandlingsmodellen virker inn på lønnsforskjeller mellom kvinner og menn er lite systematisk belyst i empirisk forskning. Målet med oppdraget er å utrede denne delen av mandatet, hvor det blir bedt om en vurdering av hvilke konsekvenser forhandlingssystemet med samlet ramme for lønnsoppgjørene har hatt for lønnsutviklingen for kvinner og menn. Innholdet i rapporten som bestilles skal være en skisse til hvordan en slik utredning kan gjennomføres. Den skal vise sentrale problemstillinger, begrepsavklaringer, datagrunnlag og metode, samt noen enkle resultater basert på foreliggende data.

Deltakere

Pål Schøne Dr. polit. Forskningsleder, Arbeid og velferd 986 22 125 Send e-post
Kjersti Misje Østbakken Ph.d. Forsker II 991 62 556 / +1 5109029154 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:07 - Sist endret 19. juni 2017 00:59