English version of this page
Avsluttet prosjekt

Delt bosted: Barns perspektiver og utfyllende kunnskap

Prosjektperiode September 2017 - desember 2018
Oppdragsgiver Barne- og likestillingsdepartementet
Prosjektnr. 10256
Prosjektleder Hilde Lidén
barnetegning med mamma pappa og barn

Illustrasjon: Ronja, 5 år.

Prosjektbakgrunn

Bruk av delt bosted, der barna bor omtrent like mye hos hver av foreldre som ikke bor sammen, har økt. I 2012 hadde om lag ett av fire barn delt bosted, og delt bosted er blitt vanligere blant de fleste grupper av foreldre.

Prosjektformål

Formålet med prosjektet har vært å undersøke bredden i norske familiers erfaringer med delt bosted, med særlig vekt på hvordan barn opplever delt bosted og hvordan den faktisk praktiseres. Prosjektet identifiserte også kunnskapshull og videre forskningsbehov om barn og samlivsbrudd.

Problemstillinger

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) ønsket å få svar på blant annet hvordan ordningen praktiseres og hvilke fordeler og ulemper barn selv peker på med å leve med delt bosted. Har familiens sosioøkonomiske kjennetegn noe å si for hvordan delt bosted oppleves og praktiseres?

Vi undersøkte også hva ordningen betyr for relasjoner til foreldre, familie, venner og nabolag. Hva betyr alder, søsken og eventuelt nye familiemedlemmer? I hvilken grad har barn innflytelse på hvordan ordningen praktiseres? Hvordan oppleves samarbeid og konflikter mellom foreldrene? Hva betyr ny informasjonsteknologi for kontakten mellom barn og foreldre?

Metodisk tilnærming og informanter

I prosjektet brukte vi flere metodiske tilnærminger og informantgrupper. Vi intervjuet barn og unge i ulike sosio-økonomiske nabolag om deres erfaringer med delt bosted. Sosiallærere og skolehelsetjenesten ved et utvalg skoler ble intervjuet om deres rolle og erfaring fra barn som bor delt. Barnehageansatte ble intervjuet om barnehagens rolle og erfaringer med små barn med delt bosted.

Vi benyttet også surveydata som kan belyse hvilke faktorer som fremme og hemmer delt bosted blant foreldre som bor forholdsvis nær hverandre og undersøke forskjeller i samarbeid og konfliktnivå mellom foreldre med delt bosted vs. foreldre med andre bo-ordninger for barna.

Publikasjoner

Lidén, Hilde & Kitterød, Ragni Hege(2019). Delt bosted: Barns perspektiver og utfyllende kunnskap. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:3. Fulltekst i vitenarkiv.

I media

Kronikk: Delt bosted – hva sier barna selv?, av Hilde Lidén og Ragni Hege Kitterød, Dagbladet, 20. januar 2019

Nyhetsoppslag: Ny rapport: Slik opplever skilsmissebarna delt bosted, VG, 18. januar 2019

Nyhetsoppslag: Ny rapport: 14 barnehagelærere om sine erfaringer med foreldresamarbeid når barnet har delt bosted, Barnehage.no, 17. januar 2019

Les oppsummering av funnene i rapporten: Hva tenker barn om delt bosted?

Se opptak fra lanseringsseminaret 17. januar: Hva tenker barn om delt bosted?

Deltakere

Ragni Hege Kitterød Dr. polit. Forsker I 950 50 375 Send e-post
Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Emneord: Velferd, Likestilling
Publisert 22. sep. 2017 10:03 - Sist endret 23. jan. 2019 11:08