English version of this page
Pågående prosjekt

CORE næringslivsstudie

Kjønnsbalanse på toppen i næringslivet: Hindringer og muligheter.

Prosjektet er en del av CORE – Senter for likestillingsforskning.

Prosjektperiode Januar 2020 - desember 2021
Oppdragsgiver Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet
Prosjektnr. 10444
Prosjektleder Sigtona Halrynjo
Business kvinner og menn

Foto: Colourbox.com

CORE Corporate Study (CCS) er en del av et større forskningsprosjekt som undersøker jobb og karriere i ulike livsfaser i 10 selskap. Prosjektet undersøker preferanser og ambisjoner, opplevde muligheter og hindringer, samt jobb- og familierelaterte erfaringer. Prosjektet gjennomføres av forskningssenteret CORE ved Institutt for samfunnsforskning.

Prosjektbakgrunn

Norge er rangert som et av de mest likestilte landene i verden med høy kvinnelig yrkesdeltakelse og nær kjønnsbalanse i politiske beslutningsfora. Samtidig er kjønnsforskjellen betydelig i toppen av næringslivet. Kvinner utgjør 22 prosent av toppledergruppene i Norge, og bare 10 prosent av de største selskapene i Norge har en kvinnelig administrerende direktør. Videre er kvinner sterkt underrepresentert i operasjonelle stillinger med resultatansvar.

Eksisterende tiltak og programmer for å styrke mangfold og kjønnsbalanse i bedrifter er i liten grad forskningsbaserte, og bedriftene mangler data for å følge opp utviklingen i kjønnsbalanse – og identifisere hindre og muligheter.

Prosjektformål

CORE Corporate Study undersøker likheter og forskjeller i kvinners og menns karrierepreferanser, opplevde muligheter og begrensninger, samt betydningen av familiesituasjon og «bakkemannskap» på hjemmebane. Prosjektet ser også på hvordan Covid-19 situasjonen, med digital jobbing og hjemmekontor oppleves av kvinner og menn, og i hvilken grad denne situasjonen påvirker ansvarsfordeling hjemme, arbeidstid, motivasjon og opplevde karrieremuligheter.

Studien vil også undersøke om kvinner og menn møter doble standarder og ubevisst favorisering i norske bedrifter.

Studien vil også gi kunnskap om hvordan ansatte på ulike nivå opplever tiltak som bedriftene har satt i gang for å øke likestilling og kjønnsbalanse.

Prosjektgjennomføring

CORE næringslivsstudie består av spørreskjemaundersøkelse med eksperimentstudie og komplementerende kvalitative intervju blant medarbeidere fra «entry level» til toppledernivå i store norske selskap som representerer en bredde av norsk næringsliv.

Studien består av tre arbeidspakker:

  1. Spørreskjemastudie for å kartlegge mønstre av opplevde muligheter og begrensninger blant kvinner og menn.
  2. Kvalitative intervjuer for å få en dypere forståelse av opplevde muligheter, dilemmaer og begrensninger for manglende kjønnsbalanse på toppen i næringslivet.
  3. Eksperimentstudie for å undersøke om det forekommer ubevisst favorisering i norske bedrifter – og i så fall langs hvilke dimensjoner.

Prosjektet er i samarbeid med Equality Check.

CORE Corporate Study er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og Kulturdepartementet.

Rapport og oppsummering av hovedfunn

Deltakere

Sigtona Halrynjo Ph.d. Forsker II 481 21 698 Send e-post
Ragni Hege Kitterød Dr. polit. Forsker I 950 50 375 Send e-post
Marte Mangset Ph.d. Forsker II, bistilling 991 65 659 Send e-post
Øyvind Søraas Skorge Ph.d. Forsker II, bistilling 930 41 655 Send e-post
Emneord: Likestilling
Publisert 21. apr. 2021 09:28 - Sist endret 21. juni 2022 13:58