English version of this page
Avsluttet prosjekt

CINEFOGO - Network of Exellence

Prosjektperiode 2005 - 2009
Oppdragsgiver EU; Norges forskningsråd
Prosjektnr. 413.057

Civil Society and New Forms of governance in Europe (CINEFOGO) Civil Society and New Forms of governance in Europe (CINEFOGO) er et nettverk med fokus på betydningen av å bedre medborgernes deltakelse i styring. Dette krever ny kunnskap om betydningen av mangfoldige av identiteter, aktivt medborgerskap og det organiserte sivilsamfunnet. CINEFOGO er et konsortium bestående av mer enn førti universiteter og forskningsinstitutter, samt en rekke samfunnsinstitusjoner i femten europeiske land. I tillegg deltar Harvard University fra USA. Til sammen inkluderer nettverket rundt 100 forskere. Karl Henrik Sivesind fra ISF er koordinator for den norske aktiviteten i nettverket. De øvrige norske deltakerne i nettverket kommer fra NOVA, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Nettverkets målsetning er å generere og spre kunnskap om utviklingen av samfunnsborgerskap og mangfoldige identiteter i Europa, samt årsaker til sivil apati og sosial eksklusjon i Europa. CINEFOGO har organisert sine aktiviteter ved å sette fokus på forskning, utdanning og offentlig debatt innen tre tematiske områder, som alle reflekterer nettverkets hovedmål og ambisjoner: ”Identities, Values, and Civic Cultures – Integration and Diversity”, ”Citizenship and Civic Participation in Relation to Social Protection” og ”Multi-level Governance and Organized Civil Society.” Nettverket gjør seg nytte av de deltakende forskningsinstitusjonenes og forskernes felles målsetninger, samt av utvalgte deltakere utenfor akademia med erfaring og engasjement for spredning av informasjon og deltakelse i den offentlige debatt. Dette samspillet er ment å sikre bred dekning og effektiv spredning av forskningsresultater. Et annet resultat av CINFOGO vil være utviklingen av en internasjonalt anerkjent forskningsplatform for kobling av sivilsamfunn og styring i et Europa preget av en økende grad av kulturelt mangfold.

Cinefogo.org

Deltakere

Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Karl Henrik Sivesind Dr. polit. Forsker I 997 06 127 Send e-post
Dag Wollebæk Ph.d. Forsker I 464 33 306 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:56 - Sist endret 21. juni 2017 12:11