English version of this page
Avsluttet prosjekt

Changing Work - The impact of Reorganisation and Reallocation on Establishment Performance and Worker Well Being

Prosjektperiode 2006 - 2009
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 410.064

Hva kan samfunnet, bedrifter og arbeidstakere tjene på reorganisering og reallokering mellom bedrifter? Hva slags typer reorganisering har vært en suksess. Hvem har vært taperne? Og hvordan kan institusjoner og fagforeninger forandre fordelingen av vinnere og tapere? Dette tverrfaglige prosjektet søker å produsere ny kunnskap om hvordan nedskjæringer, fusjoner og oppsplittinger og interne reorganiseringsprosesser påvirker arbeidsytelser og velferden til arbeidstakerne. Vi vil spesielt undersøke hvordan arbeidsmarkedspolitikk og forhandlinger og samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjoner påvirker utfallet for arbeidere og bedrifter. Vi tolker arbeidsytelser og velferd i vid forstand, og måler derfor effekter både på sykefravær, subjektive mål på velferd, sysselsetting og inntekt. Hovedfokus vil være på strategier som sikrer inkludering og reduserer marginalisering og eksludering av arbeidstagere. Prosjektet er et samarbeid mellom ISF, Frisch senteret, Universitetet i Oslo og Policy Studies Institute i London. Komparative analyser mellom Norge og Storbritannia gjør at vi kan sette forskjellige modeller for arbeidsmarkedspolitikk opp mot hverandre.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Harald Dale-Olsen Dr. polit. Forsker I 482 83 527 958 08 463 Send e-post
Trygve Gulbrandsen Dr. philos. Forsker I 906 56 882 Send e-post
Kjersti Misje Østbakken Ph.d. Forsker II 991 62 556 / +1 5109029154 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:02 - Sist endret 21. juni 2017 12:10