English version of this page
Avsluttet prosjekt

Boligens betydning for annen velferd

Gjennomgang av nasjonal og internasjonal forskning.

Prosjektperiode Juli 2018 - desember 2018
Oppdragsgiver Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prosjektnr. 10336
Prosjektleder Janis Umblijs
bilde av jente som tegner et hus med kritt

Foto: Colourbox.com.

Prosjektbakgrunn

Selv om de fleste bor trygt og godt i Norge i dag, gjelder ikke dette alle. Tall fra SSB viser at mellom 160 000-180 000 personer kan regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. I tillegg kommer 6 200 bostedsløse.

Gode og trygge boforhold er potensielt viktig for å kunne realisere effekter på andre velferdsområder, som utdanning, helse og arbeidsmarkedstilknytning.

Blant annet ser boforhold ut til å ha en selvstendig effekt på utdannings- og arbeidsmarkedsutfall, særlig gjelder dette for barn og unge. Påvirkningen kan imidlertid også gå andre veien. For eksempel kan bortfall av inntekt føre til at man mister muligheten til å opprettholde boforholdet sitt, eller at man låses inne i en gitt bosituasjon. Mens sammenhengene mellom utdanning, helse og arbeidsmarked er relativt godt dokumentert, er det mindre kunnskap om boligens rolle i velferdspolitikken, særlig på norske forhold.

Prosjekttilnærming

Dette prosjektet oppsummerte og evaluerte den eksisterende litteraturen på hvordan boligsituasjonen påvirker en persons velferd, sosiale og helserelaterte utfall. I prosjektet har vi vært særlig interessert i denne sammenheng for vanskeligstilte grupper, blant annet ungdom med særskilte utfordringer, nyankomme flyktninger og personer med psykisk utviklingshemming eller annen funksjonshemming.

Kunnskapsoversikten har besvart følgende problemstillinger, basert på foreliggende kunnskap:

  • Hvordan kan boligen virke stabiliserende og gi grunnlag for velferdsutvikling ellers i livet for målgrupper som er i en vanskelig livssituasjon eller i en krevende overgangsfase?
  • Kan en god bosituasjon forebygge sosiale og helsemessige problemer for den enkelte?
  • Hvilke forhold har særlig betydning for at bolig skal gi gunstige velferdsmessige utfall?
  • Hvilken sammenheng er det mellom boligkvalitet og kvalitet på nabolaget?

Publikasjon

Umblijs, Janis; von Simson, Kristine & Mohn, Ferdinand A (2019). Boligens betydning for annen velferd : en gjennomgang av nasjonal og internasjonal forskning. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:01. Fulltekst i vitenarkiv.

Medieklipp

Kronikk: Disse er mest utsatt på boligmarkedet, Kristine von Simson og Janis Umblijs, Aftenposten, 10. januar 2019

Nyhetssak: Dårlige boforhold og svake skoleresultater henger sammen, Magasinet Velferd, 14. januar 2019

Se arrangementet Hvem er de vanskeligstilte på boligmarkedet? i reprise her

Deltakere

Janis Umblijs Ph.d. Forsker II 925 27 810 Send e-post
Ferdinand Andreas Mohn
Emneord: Arbeid, Velferd, Migrasjon
Publisert 29. juni 2018 11:24 - Sist endret 24. jan. 2019 15:43