Avsluttet prosjekt

Bokprosjekt: Offentlig politikk og sivilsamfunn

Prosjektnr. 413.080

Frivillige organisasjoner springer ut fra det sivile samfunn og er således selvorganiserte, selvstyrte og uavhengige fra den offentlige sfære. De utgjør arenaer for sivilt engasjement, frivillig innsats, demokratisk deltakelse, sosiale integrasjon og bidrar på ulike måter til det felles godet. De kan også samle og representere ulike interesser, verdier og identiteter og er dermed en viktig komponent i den offentlige
samtalen. Samtidig er frivillige organisasjoner i økende grad involvert i dannelse og implementering av offentlig politikk. Den økende involveringen av frivillige organisasjoner i offentlig politikk kan være et resultat av endringer i offentlige virksomhet hvor nye handlingsmåter og nye styringsverktøy utvikles. Denne utviklingen fanges opp blant annen av begrepet "governance". Governance tilnærmingen forklarer skjematisk utviklingen av offentlige styringsvirkemåter som en overgang fra hierarki til markedsmekanismer på 1980-tallet og videre til nettverksbaserte mekanismer på 1990-tallet.
I denne konteksten vil det være interessant å belyse hvordan frivillige organisasjoner er involvert i dannelsen og implementeringen av offentlige politikk på ulike felter både på lokalt og nasjonalt plan, samt hvilke effekter den offentlige politikken har på organisasjonenes særegenheter. Hvordan dannes den offentlige politikken? I hvilken grad er de sivile aktørene involvert og på hvilken måte? Hvilke policy verktøyer er benyttet av offentlige myndigheter når det gjelder programmer, støtteordninger, reguleringer, osv., rettet mot frivillige organisasjoner? Hvilke effekter har disse
policy verktøyene på organisasjonene? Hvilke institusjonelle "governance"
mekanismer er igangsatt for å koordinere de ulike aktørene innenfor et policy felt både lokalt og nasjonalt? I hvilken grad er det mulig å observere en bevegelse i offentlige virkemåter fra hierarki til nettverk?
Gruppen Sivilsamfunn i endring ved Institutt for samfunnsforskning (ISF)
tar sikte på å publisere en redigert bok om disse spørsmålene.

Deltakere

Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Publisert 1. sep. 2009 09:41