Avsluttet prosjekt

Barns og foreldres erfaringer med delt bosted

Prosjektperiode 2004 - 2006
Oppdragsgiver Barne- og familiedepartementet
Prosjektnr. 412.048

Undersøkelsen består av tre delprosjekter som samlet vil belyse ulike sider ved barn og foreldres erfaringer med delt fast bosted.

Delprosjekt 1: Barns erfaringer med delt fast bosted I dette delprosjektet innhentes erfaringer med delt fast bosted fra barn i ulike aldersgrupper. Vi intervjuer 30 barn fordelt likt på tre aldersgrupper: barneskoletrinnet (9–13 år), ungdomsskoletrinnet (14–15-åringer) og 16–18-åringer. De yngste barna er i en alder hvor de er aktive i forhold til fritidsaktiviteter og venner, men samtidig avhengige av foreldrenes organisering og tilrettelegging av deres hverdag. De eldste barna kan i større grad organisere og tilrettelegge for fritidsaktiviteter og kontakt med venner på egen hånd. De yngste barna kan bidra med kunnskap ut fra et ”foreldreavhengighetsperspektiv”, og de eldre barnas erfaringer preges av et ”forhandlings- og selvstendiggjøringsperspektiv”. Den eldste gruppen kan også bidra med erfaringer i et retrospektivt perspektiv. Intervjuet vil omhandle temaer som familierelasjoner, vennerelasjoner, fritidsaktiviteter og stedstilhørighet.

Delprosjekt 2: Foreldres erfaringer med delt fast bosted Dette prosjektet er en spørreundersøkelse til et større utvalg foreldre som praktiserer delt fast bosted for barn etter samlivsbrudd. Undersøkelsen vil belyse årsaker til valg av delt løsning, erfaringer med dette og karakteristika ved bosituasjonen. Viktige temaer er foreldrenes vurderinger av hvorledes delt fast bosted oppleves for barna, og hvilken innflytelse barna selv har i forhold til hverdagslivet i de to hjem. Videre spør vi om foreldrenes erfaringer med tilrettelegging av nettverkstilknytning og fritidsaktiviteter for barna, og oppfølging i forhold til skolesituasjonen.

Delprosjekt 3: Omsorgsformer, boforhold og økonomi Delt bosted stiller krav til boligene. Vi inkorporerer derfor problemstillinger knyttet til boligsituasjonen. Dette gjøres på to måter – gjennom en egen modul i spørreundersøkelsen som er beskrevet ovenfor og gjennom analyse av data fra levekårsundersøkelsen. Opplysningene om boforhold blant foreldre med delt fast bosted sammenliknes med bosituasjonen for samværsforeldre, dels for å vurdere egnetheten i samværsforeldrenes bosituasjon for eventuell overgang til delt løsning.

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:48 - Sist endret 19. juni 2017 00:59