Avsluttet prosjekt

Barnefamiliers tilpasning

Effekter av kontantstøtten på tilbudet av arbeidskraft
Prosjektperiode 2000 - 2004
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 411.099

Prosjektet har som mål å analysere sammenhengen mellom barnerelaterte økonomiske ytelser og tilbudet av arbeidskraft fra småbarnsforeldre med hovedvekt på effekter av kontantstøtten som ble innført i 1998.

I prosjektets empiriske del fokuseres det på effekter av kontantstøtten på yrkesaktivitet karakterisert, samt ved lønnsinntekt. Hypoteser om variasjoner i effekter av kontantstøtten mellom kvinner og menn og mellom grupper av småbarnsforeldre testes. Økonomisk teori tilsier at familiens inntekt vil være av betydning. Utdanning og yrkeserfaring vil i stor grad påvirke inntekten. Utdanning og tidligere yrkeserfaring kan imidlertid også fange opp variasjoner i preferanser for det å være yrkesaktiv.

Det empiriske grunnlaget vil i hovedsak være registerbaserte paneldata for yrkesaktivitet 1994–2001 for kvinner og menn med yngste barn født 1992–1998. Vi vil benytte ulike regresjonsteknikker for å sammenlikne tilpasningen til foreldre med barn med og uten rett til kontantstøtte, der det så langt som mulig tas hensyn til variasjoner i andre forhold – enn kontantstøtten – av betydning for yrkesaktiviteten. Den metodiske utfordringen ligger i å utvikle analyseopplegg for kontinuerlig og diskret fordelte avhengige variabler der det kontrolleres for endringer som i tid faller sammen med innføringen av kontantstøtten.

Deltakere

Inés Hardoy Dr. polit. Forsker I 472 45 113 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forsker I 986 22 125 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:24 - Sist endret 19. juni 2017 00:59