English version of this page
Avsluttet prosjekt

Asylsøkerbarn og barns rettigheter

Prosjektperiode 2005 - 2008
Oppdragsgiver Helse og rehabilitering
Prosjektnr. 415.023

Hensikten med forskningsprosjektet er å diskutere norsk flyktningpolitikk ut fra barnekonvensjonens grunnleggende prinsipper om barns beste, ikke-diskriminering, medvirkning og barns rett til optimal utvikling. Prosjektet omfatter:

1) En studie av barns status i asylprosessen. Dette delprosjektet undersøker hvilken grad barn gis individuelle rettigheter i asylsøkerprosessen, og diskuterer hvordan asylpolitikk og praksis påvirkes av rettighetsdilemmaer skapt av rettighetsdokumenter og lovverk på nasjonalt og internasjonalt nivå. Delstudien tar utgangspunkt i hva som er dagens praksis i UDI i forhold til samtaler med barn, og i hvilken grad barns synspunkter vektlegges i asylvedtaket.

2) Deres livssituasjon i asylmottak, gjennom en survey undersøkelse og feltarbeid på et utvalg mottak.

3) Casestudier i to asylmottak av medfølgende barn og deres familie. Sentrale forskningsspørsmål vil være: I hvilken grad gis barn individuelle rettigheter i asylsøkerprosessen og asyloppholdet? Gis de samme rett til f.eks. skolegang, barnevern og helsetjenester, som andre barn? Hva er rammene rundt barnas tilværelse, hvilke særlige tilbud finnes for barna og barnefamiliene? Hvordan opplever de flukt og asylopphold? Det vil bli benyttet ulike metoder, som surveyundersøkelse, samtaler, intervjuer og dokumentanalyser.

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:51 - Sist endret 21. juni 2017 12:07