Avsluttet prosjekt

Arbeidsdeltakelse og stønadsforløp etter utløpet av sykepengeperioden

Prosjektperiode 2014 - 2015
Oppdragsgiver Arbeids- og sosialdepartementet
Prosjektnr. 10059

Formålet med prosjektet er å kaste lys over hva som skjer med arbeidstakere som har gått på graderte sykepenger og som fortsatt har delvis nedsatt arbeidsevne når sykepengeperiode avsluttes. Prosjektet er delt i en kvantitativ og en kvalitativ del. I den kvantitative delen brukes data fra NAV til å foreta en beskrivende analyse av stønads- og arbeidsmarkedsforløpene til de tidligere mottakere av graderte sykemeldinger. Et utvalg av individer i denne gruppen følges over en periode på to og et halvt år etter sykepengeperiodens utløp. I den kvalitative delen foretas det intervjuer med ansatte i NAVs arbeidslivstjeneste og på lokale NAV-kontor med henblikk på å undersøke arbeidet med oppfølgning av denne gruppen. Spørsmålene som søker belyst er blant andre: Gis det noen oppfølging og tilrettelegging fra arbeidsgivers side for ansatte med delvis nedsatt arbeidsevne skal kunne fortsette i virksomheten etter utløpet av sykepengeperioden? I hvilken grad er fastlegen involvert rundt utløpet av sykemeldingsperioden når det gjelder personer som fortsatt har delvis nedsatt arbeidsevne når sykepengeperioden avsluttes? Hvilken innsats gjør NAV, i den siste fasen før sykepengene utløper og i tiden middelbart etter avsluttet sykepengeperiode, for at personer i denne situasjonen ikke skal falle ut av arbeidslivet?

Deltakere

Anne Skevik Grødem Dr. polit. Forsker I 920 56 232 Send e-post
Julia Orupabo Ph.d. Forsker II 976 66 787 Send e-post
Axel West Pedersen
Publisert 18. sep. 2014 15:36 - Sist endret 19. juni 2017 00:59