Avsluttet prosjekt

Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 2003

Prosjektperiode 2001 - 2003
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 410.025

Formålet med prosjektet er å etablere et datasett basert på intervju med daglig leder for et representativt utvalg av virksomheter i Norge med mer enn 10 ansatte, i privat og offentlig sektor. Intervjumaterialet kan kobles med registerbasert informasjon om de samme virksomhetene og om de ansatte i virksomhetene.

Intervjuet med daglig leder ble gjort våren 2003 og dreide seg om dagens situasjon, og om den nære forhistorien (dvs 2002 og de siste 3-5 årene). Hovedtema i intervjuet var virksomhetsinterne forhold knyttet til fleksibilitet, autonomi, opplæring, inkludering-eksludering, interne jobbkarrierer, lokal lønnsdannelse samt individuell og prestasjonsbasert belønning.

Av et bruttoutvalg på 3053 virksomheter ble det oppnådd intervju med 2358 (svarprosent 77,2). Deler av utvalget (1154) er virksomheter som også deltok i en liknende undersøkelse i 1997, Fleksibilitetsundersøkelsen.

Registermaterialet vil (når det er ferdig utbygget) dekke perioden 1995-2003 og omfatter regnskaps- og strukturstatistikk på bedrifts- og foretaksnivå, informasjon om arbeidsforhold og om arbeidstakernes aktiviteter og inntekter, utdanning og familieforhold. Både intervjuene med daglig leder og koblingen av registerdata er gjort av Statistisk sentralbyrå. Det er innhentet konsesjon fra Datatilsynet.

Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 2003 vil gi grunnlag for beskrivende analyser ved at forekomsten av (og variasjonen i) virksomhetsspesifikke egenskaper og forhold kartlegges. Ved å sammenlikne med resultater fra tidligere undersøkelser (Fleksibilitetsundersøkelsen 1997) får vi et bilde av utviklingen over tid, og tilsvarende data fra andre land vil gi grunnlag for komparative studier. Panelstrukturen i materialet vil gjøre det mulig å kartlegge endringer over tid, både på arbeidstaker- og på virksomhetsnivå.

Hovedformålet er å etablere et datasett egnet for analytiske problemstillinger og testing av teoribaserte hypoteser om kausale sammenhenger. Som eksempel kan nevnes sammenhengen mellom suksesskriterier som vekst og overskudd på den ene siden, og ledelsesstrategier, arbeidsorganisering, lønnssystemer, og forholdet mellom daglig ledelse og styret på den andre. Tilsvarende kan innovasjon, sykefravær og mobilitet analyseres som utfall – og vi kan teste i hvilken grad denne typen utfall er bestemt av virksomhetsintern opplæring, ledelsesstrategier, virksomhetens konkurranseposisjon osv.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Institutt for sosiologi og statsvitenskap (NTNU), Frischsenteret, Fafo og Statistisk sentralbyrå.

Deltakere

Erling Barth Dr. polit. Forsker I 930 91 410 Send e-post
Harald Dale-Olsen Dr. polit. Forsker I 482 83 527 958 08 463 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forskningsleder, Arbeid og velferd 986 22 125 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:28 - Sist endret 19. juni 2017 00:59