English version of this page
Avsluttet prosjekt

Analyser av sosial bakgrunn, utdannings-, yrkes- og stønadskarrierer til personer med nedsatt arbeidsevne

Prosjektperiode 2015 - 2018
Oppdragsgiver Arbeids- og sosialdepartementet
Prosjektnr. 10132
Prosjektleder Inés Hardoy

Prosjektet hadde to hovedformål. Det ene var å identifisere faktorer som kan være med på å forklare hvorfor noen personer blir registrert med nedsatt arbeidsevne samt identifisere risiko- og suksessfaktorer for videre forløp for disse personene. Det andre var å undersøke hvilken betydning datakildene har for prediksjonsverdien. Vi undersøkte hvor langt vi kommer ved bruk av variabler tilgjengelig i administrative registerdata for å predikere sannsynlighet for å bli registrert med nedsatt arbeidsevne, samt hvordan det går med den senere  arbeidsmarkedstilpasningen. Her skilte vi mellom data fra NAV og data fra andre administrative registre. Vi undersøkte forskjellene i forklaringskraften mellom de ulike registrene. 

Personer med redusert arbeidsevne er en veldig heterogen gruppe. Vi fokuserte analysene rundt personer som registreres med nedsatt arbeidsevne allerede i ung alder, nærmere definert som 18-29 år. Denne gruppe var spesielt interessant av flere grunner:

  1. livssituasjon og mulighetene på arbeidsmarkedet varierer enormt med alder slik at datakildene vil kunne ha en del å si for prediksjonene
  2. betydningen av en god og effektiv offentlig innsats overfor ungdom står generelt høyt oppe på den politiske agendaen i alle land
  3. tidlig utenforskap predikerer ofte senere utenforskap

Ved å øke forståelsen av hva som bestemmer hvem som blir registrert med redusert arbeidsevne i relativ ung alder, bidro vi også til å øke forståelsen av hva som kan redusere omfanget av utenforskap blant voksne personer.

Publikasjoner

Cools, Sara; Hardoy, Ines & von Simson, Kristine (2018). Sosial bakgrunn, utdanning, arbeid og stønader til personer under 30 år med nedsatt arbeidsevne. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:12.

Nyheter

Ny rapport om unge med nedsatt arbeidsevne, 24. august 2018

Deltakere

Sara Cools Ph.d. Forsker II 482 83 086 Send e-post
Inés Hardoy Dr. polit. Forsker I 472 45 113 Send e-post
Kristine von Simson Ph.d. Forsker II 997 00 073 Send e-post
Emneord: Arbeid
Publisert 3. juni 2016 10:12 - Sist endret 21. sep. 2018 15:54