Avsluttet prosjekt

Analyse av registerdata om effekter av ungdomsgarantien

Prosjektperiode 2005 - 2005
Oppdragsgiver Arbeids- og sosialdepartementet
Prosjektnr. 410.054

Garantien om arbeidsmarkedstiltak for ungdom uten jobb og uten skoleplass under 20 år ble innført i 1979. Garantien ble utvidet til å gjelde ungdom 20-24 år i 1995 og seinere avviklet i 1998. Motivasjonen for den forsterkete innsatsen ble uttrykt slik: ”… å hindre at enkelte blir gående ledige over lang tid og hopper av arbeidssporet” (statsminister Brundtland, Utøya, 13. juli 1995).

Formålet med dette prosjektet er å framskaffe kunnskap om effektene av selve garantien om tiltak for ungdom i alderen 20-24 år i perioden 1995-98, mao det er garantien, ikke tiltak som skal evalueres. Når det gjelder effekt, vil vi konsentrere oppmerksomheten om overgang fra arbeidsledighet til ordinært arbeid og ordinær utdanning: Førte garantiordningen til at arbeidsledig ungdom kom raskere i jobb eller utdanning?

Prosjektet er basert på statistiske og økonometriske analyser av individdata hentet fra administrative registre for perioden 1992-2002. Vi vil ta i bruk best tilgjengelige evalueringsteknikker, blant annet forløpsanalyse og sannsynlighetsmatching.

Deltakere

Inés Hardoy Dr. polit. Forsker I 472 45 113 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:55 - Sist endret 19. juni 2017 00:59