Avsluttet prosjekt

Analyse av registerdata om Aetats kvalifiserings- og opplæringstiltak

Prosjektperiode 2005 - 2006
Oppdragsgiver Arbeids- og inkluderingsdepartementet; Utdannings- og forskningsdepartementet
Prosjektnr. 410.056

Formålet med prosjektet er å framskaffe kunnskap om kvalifiserings- og opplæringstiltak både for ordinære arbeidssøkere og yrkeshemmede. I forhold til tidligere analyser vil dette prosjektet i større grad se på bredden av tiltak i sammenheng og på hele forløpet – fra rekruttering, via fullføring, til eventuelle effekter. I tillegg vil vi se på se på sammenhengen mellom arbeidsmarkeds- og utdanningspolitikken.

Delstudie 1 er i hovedsak beskrivende med fokus på omfang og fordeling av tiltak, rekruttering til tiltak og gjennomføring. Analysene av rekruttering til kvalifiserings- og opplæringstiltak vil gi grunnlag for å karakterisere fordelingen av knappe tiltaksplasser (etter alder, kjønn, tidligere utdanning, arbeids- og ledighetserfaring, trygdestatus, bosted osv.), og om det har funnet sted viktige endringer i måten denne fordelingen skjer på som følge av nedtrappingen for ordinære arbeidssøkere og opptrappingen for yrkeshemmede.

Delstudie 2 inneholder to typer effektevalueringer: i) for ordinære arbeidssøkere, basert på statistisk forløpsanalyse; og ii) for yrkeshemmede, basert på sannsynlighetsmatching av deltagere i ulike typer tiltak og av ikke-deltagere. Som utgangspunkt vil vi legge til grunn at tiltakenes suksesskriterium er overgang til ordinært arbeid, eventuelt ordinær utdanning.

Prosjektet gjøres på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet samt Utdannings- og forskningsdepartementet i samarbeid med Frischsenteret.

Deltakere

Inés Hardoy Dr. polit. Forsker I 472 45 113 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:55 - Sist endret 19. juni 2017 00:59