English version of this page
Avsluttet prosjekt

Analyse av husholdningers økonomiske tilpasning

Pensjoner og familietilpasning

Prosjektperiode 2008 - 2009
Oppdragsgiver Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Prosjektnr. 410.080

Pensjonsytelsene representerer en fordeling av inntekt over livsløpet for den enkelte. Pensjonssystemet er i økende grad individorientert. Samtidig er det potensielle sammenhenger mellom både yrkesaktivitet, inntektsnivå, pensjoneringsatferd og pensjonsytelser mellom ektefeller i samme husholdning. Disse sammenhengene er viktige for å forstå både pensjoneringsatferd og for å analysere fordelingsvirkninger av pensjonssystemet, og betydningen av slike sammenhenger mellom ektefeller i samme husholdning er omdiskutert. Spenningsflaten mellom individorientering og husholdningsorientering er kanskje særlig tydelige når det gjelder etterlattepensjoner. I sammenheng med pensjonsreformen er det også behov for framtidige avklaringer av en rekke spørsmål knyttet til behandling av ektefeller husholdningenes felles og individuelle tilpasning.
Prosjektet tar for seg sammenhengen mellom pensjonsytelser og pensjoneringsatferd mellom ektefeller. Prosjektet søker å bidra til en kunnskapsbasis når det gjelder sammenhengene både mellom ektefellers yrkesaktivitet, pensjoneringsatferd og pensjonsinntekter. Prosjektet gjennomføres dels som en litteraturstudie av eksisterende forskningslitteratur, og dels gjennom to deskriptive empiriske analyser basert på koblede registerdata. Prosjektet har tre deler: (i) en kunnskapsstatus, (ii) en analyse av samvariasjonen mellom ektefeller når det gjelder yrkesaktivitet, deltidstilknytning og inntekt, og (iii) en analyse av samvariasjonen mellom ektefeller når det gjelder pensjonsytelser.

Deltakere

Inés Hardoy Dr. polit. Forsker I 472 45 113 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forsker I 986 22 125 Send e-post
Publisert 25. nov. 2008 15:44 - Sist endret 21. juni 2017 12:06