Avsluttet prosjekt

Analyse av årsaker til det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kjønnsdelte utdanningsvalg og mulig tiltak for å motvirke dette.

Prosjektperiode 2012 - 2013
Prosjektnr. 415.145

Kvinner og menn er ulikt fordelt på yrker, næringer og sektor i det norske arbeidsmarkedet. Mens kvinner dominerer innenfor offentlig sektor, omsorg og undervisning, arbeider menn i større grad i privat sektor og tekniske yrker. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet er preget av at normer,  preferanser og forventninger virker sammen med de strukturelle trekkene ved arbeidsmarkedet og velferdsstaten. Ettersom prosessene som bidrar til de foreliggende mønstrene og den pågående samfunnsutviklingen er såpass sammensatte, er det behov for en kunnskapsoversikt som hever blikket fra de individuelle studiene og tydeliggjør den tilgjengelige kunnskapen og kunnskapsbehovene på feltet.

Et sentralt mål for oss vil derfor være å sammenfatte litteraturen på en måte som synliggjør hvilke aspekter ved kjønnssegregeringen det er etablert relativt god kunnskap om, og på hvilke områder vi trenger mer kunnskap. Vi vil foreta en grundig og analytisk litteraturstudie som tar utgangspunkt i følgende hovedproblemstillinger:

  1. Hvilke hovedfunn peker foreliggende forskning på angående årsakene til det kjønnsdelte arbeidsmarkedet?

  2. Hvorfor og i hvor stor grad velger gutter og jenter ulike utdanninger, og hva er konsekvensen av disse valgene for kjønnssegregeringen i arbeidsmarkedet?

Deltakere

Liza Reisel Ph.d. Forsker I 975 71 460 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forsker I 986 22 125 Send e-post
Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post
Publisert 23. okt. 2012 12:31