English version of this page
Pågående prosjekt

Langtidskonsekvenser av koronaepidemien for oppvekst og likestilling

I dette prosjektet skal vi undersøke konsekvensene av pandemien for oppvekstsvilkårene til barn og unge, likestilling i familier og for enkeltpersoner, inkludert barn og voksne med funksjonsnedsettelser, og erfaringer på nettet.

Prosjektperiode Desember 2021 - desember 2025
Oppdragsgiver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Prosjektnr. 10612
Illustrasjon av en mann og en dame som hilser ved å ta albuene sammen

Formålet er å gi ny kunnskap og komme med anbefalinger om tiltak som kan dempe eller snu negative virkninger av pandemien.

Prosjektet har en kostnadsramme på 24 millioner og består av 12 delstudier. Det legges opp til å benytte flere datakilder og empiriske design som vil identifisere kort- og langtidseffekter av pandemien på oppvekstsvilkår og likestilling. Dette vil gi et godt grunnlag for anbefalinger om tiltak som kan dempe eller snu negative konsekvenser. Prosjektet er et samarbeid mellom NOVA, AFI, SIFO, FHI og ISF.

ISF vil undersøke koronapandemiens konsekvenser for likestilling i arbeidslivet og hjemme etter dimensjoner som kjønn, etnisitet, sosial bakgrunn, funksjonsnedsettelse, alder og andre relevante dimensjoner. Vi vil undersøke om og hvordan koronapandemien har påvirket likestillingen i arbeidslivet, og om dette er ulikt andre kriser, som finanskrisen og oljepriskrisen. Vi ser blant annet på utviklingen i sysselsetting, arbeidstid og lønn for ulike grupper. Videre undersøker vi konsekvenser av pandemien for fordeling av omsorgs- og husarbeid i familien i ulike grupper, og for forholdet mellom familie og arbeidsliv. Analysene baseres på administrative registerdata, på den løpende arbeidskraftundersøkelsen som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå, og på en befolkningsrepresentativ spørreundersøkelse som designes spesielt for dette prosjektet, med tilleggsutvalg av bestemte grupper, som personer med nedsatt funksjonsevne, personer med innvandrerbakgrunn og LHBT-personer.

ISF vil også undersøke hatytringer, trakassering og rasisme under koronapandemien. Vi ser på omfanget av trakasserende, hatefulle og rasistiske kommentarer blant personer med ulike minoritetsbakgrunner (nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn, LHBT) og ulike sosioøkonomiske grupper i den øvrige befolkningen, og om det har vært en økning under pandemien. Videre undersøker vi konsekvenser av slike erfaringer, i form av emosjonelle reaksjoner, atferdsmessige tilpasninger og psykisk helse, og om slike erfaringer kan knyttes til pandemien. Analysene baseres på befolkningsundersøkelsen som gjennomføres i prosjektet (se over), samt på en tidligere undersøkelse av befolkningens erfaringer med hatytringer og hets.  

Deltakere

Daniel Arnesen Ph.d. Forsker II 415 57 586 Send e-post
Audun Fladmoe Ph.d. Forsker II 924 82 023 Send e-post
Sigtona Halrynjo Ph.d. Forsker II 481 21 698 Send e-post
Vibeke Wøien Hansen Ph.d Forsker II 920 27 149 Send e-post
Inés Hardoy Dr. polit. Forsker I 472 45 113 Send e-post
Ragni Hege Kitterød Dr. polit. Forsker I 950 50 375 Send e-post
Marjan Nadim Ph.d. Forsker I 916 09 108 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forsker I 986 22 125 Send e-post
Mirjam Wentzel PhD Forsker II 468 74 555 Send e-post
Kjersti Misje Østbakken Ph.d. Forskningsleder, Arbeid og velferd 991 62 556 Send e-post
Anders Bakken (OsloMet)
Anja Bredal (OsloMet)
Dagmara Bossy (OsloMet)
Elisabeth Ugreninov (OsloMet)
Elisiv Bakketeig (OsloMet)
Ingar Brattbakk (OsloMet)
Andreea Ioana Alecu (OsloMet)
Kjetil Klette Bøhler (OsloMet)
Janikke Solstad Vedeler (OsloMet)
Tonje Gundersen (OsloMet)
Vegar Bjørnshagen (OsloMet)
Idunn Brekke (FHI)
Maren Sand Helland (FHI)
Tonje Holt (FHI)
Bera Ulstein Moseng (Helseutvalget)
Emneord: Arbeid, Velferd, Likestilling, Migrasjon, Sivilsamfunn
Publisert 23. mars 2022 15:01 - Sist endret 23. mars 2022 15:15