English version of this page
Pågående prosjekt

Labor Demand in Crisis and Recovery

Norsk tittel: Etterspørselen etter arbeidskraft i krise og gjenoppretting

Hvordan har koronaviruset påvirket arbeidsmarkedet i Norge og etterspørselen av arbeidskraft?

Prosjektperiode November 2020 - oktober 2022
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10508
Prosjektleder Erling Barth

Prosjektbakgrunn – Koronakrisens påvirkning på arbeidsmarkedet

Helsekrisen forårsaket av utbruddet av COVID-19 viruset førte til den største markedsforstyrrelsen i moderne tid. Problemer med forsyningskjeden, midlertidig stenging av fabrikker, reisebegrensninger, administrative nedleggelser og karantene og oppfordringer om isolasjon, førte til et enormt fall i den globale økonomien.

Aksjemarkedene over hele verden styrtet, og arbeidsledighetsnivået steg til enestående nivå. SSB spår at BNP i Norge vil synke med 5,5 prosent i 2020. Etter at regjeringen utstedte strenge tiltak for sosial distanse sammen med flere tiltak for å utvide arbeidsledighetsforsikringen og øke stønadsnivået, steg arbeidsledigheten med 360 prosent på tre uker (NAV 2020).

Ettersom den nåværende økonomiske krisen er forårsaket av en global pandemi, er det ikke åpenbart at vi kan se på erfaringer fra tidligere lavkonjunkturer. Et sentralt spørsmål er hvordan arbeidsmarkedet vil komme seg etter denne helse- og økonomiske krisen.

Prosjektformål – Korona og etterspørsel av arbeidskraft

Dette prosjektet skal undersøke hvordan etterspørselen etter arbeidskraft endres gjennom koronakrisen, med et spesifikt fokus på betingelser for gjenoppretting av arbeidsplasser.

Målet er å:

  • sammenligne utlyste stillinger på nettet, og faktiske ansettelser, seperasjoner og jobbvekst i løpet av og etter koronakrisen.
  • analysere hvordan koronakrisen påvirker produktivitetsvekst, omfordelinger av jobber, ulikhet og polarisering i arbeidsmarkedet

Prosjekttilnærming

Prosjektet består av tre arbeidspakker:

Arbeidspakke 1 – Endringer som følge av korona

I første arbeidspakke starter vi med å spore endringer i stillingsannonser, ansettelser, oppsigelser og stillingsvekst etter utbruddet av COVID 19.

Dette sammenlignes med observasjoner før krisen i 2019 og 2018. Fokuset i startfasen vil være å studere utvikling i forskjellige yrker, næringer og regioner som mest sannsynlig blir berørt av politiske tiltak og responser fra enkeltpersoner og firmaer med egenskaper som direkte menneskelig kontakt, reise- og transportavhengighet, betingelser for hjemme- og telearbeid osv.

I neste fase vil det være viktig å identifisere over-veltningseffekter til andre næringer og yrker, og tilpasninger til nye utfordringer i kjølvannet av pandemien, som sannsynlige fall i nasjonal og internasjonal etterspørsel, brutte internasjonale verdikjeder, mulig fall i oljepriser, en mulig finanskrise, osv., som igjen sannsynligvis vil endre utviklingen i etterspørselen av arbeidskraft.

Arbeidspakke 2 – Påvirkning på effektivitet

I andre arbeidspakke legger vi til data om bedriftenes arbeidsproduktivitet, og analyserer hvordan krisen påvirker produktivitetsvekst, omfordeling av jobber, ulikhet og polarisering i arbeidsmarkedet. Vi tar utgangspunkt i underliggende trender i produktivitet og endringer i etterspørsel etter forskjellige typer arbeidskraft, og studer i hvilken grad disse trendene forsterkes eller forbedres i løpet av de forskjellige fasene av nedgangen.

Arbeidspakke 3 – Etterspørsel av arbeidskraft

Den tredje arbeidspakken er komparativ. Vi bruker nær sanntidsdata for stillingsannonser i Norge, Sverige, Danmark og USA, koblet med data for nye ansettelser, nye oppsigelser og stillingsekst, og kartlegger etterspørsel etter arbeidskraft fra januar 2020 til krisen inntraff og under krisen og fremover

Seminar

  • Labor Demand in Crisis and Recovery. Covid 19: Research in the Wake of the Pandemic, seminar arranger av Forskningsrådet, Mohn stiftelsen og Kreftforeningen, virtuelt 24. mars 2021.

Working paper

Erling Barth, Harald Dale-Olsen, Pal Schøne, Kjersti Misje Østbakken. «Chutes and Ladders? Job Opportunities for Generation COVID». IZA Discussion Papers 14530.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Erling Barth Forsker I Dr. polit. 930 91 410 erling.barth@samfunnsforskning.no
Harald Dale-Olsen Forsker I Dr. polit. 482 83 527 958 08 463 harald.dale-olsen@samfunnsforskning.no
Pål Schøne Forsker I Dr. polit. 986 22 125 pal.schone@samfunnsforskning.no
Kjersti Misje Østbakken Forskningsleder, Arbeid og velferd Ph.d. 991 62 556 k.m.ostbakken@samfunnsforskning.no
Lena Hensvik (Uppsala University)
Lars Skipper (Aarhus University)
Richard Freeman (NBER/Harvard)

Publikasjoner

  • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2022). Er arbeidsmarkedet blitt mindre stramt etter covid? Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse.

Se alle arbeider i Cristin

  • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2021). Chutes and ladders? Job Opportunities for Generation Covid . IZA Institute of labor economics.

Se alle arbeider i Cristin

  • Dale-Olsen, Harald (2022). Arbeidskraftetterspørsel under kriser og i gjeninnhenting.
  • Dale-Olsen, Harald; Barth, Erling & Bryson, Alex (2022). Technological innovation, labour demand, and the pandemic.
  • Barth, Erling; Schøne, Pål; Dale-Olsen, Harald & Østbakken, Kjersti Misje (2021). The rise and fall - labor demand during COVID-19.
  • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2021). Chutes and ladders? Job Opportunities for Generation Covid.
  • Barth, Erling; Dale-Olsen, Harald & Schøne, Pål (2021). Chutes and ladders? Job Opportunities for Generation Covid.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. jan. 2021 14:34 - Sist endret 29. okt. 2021 10:57