Sigtona Halrynjo

Forsker som fokuserer på arbeidsliv, familieliv og likestilling

Sigtona Halrynjo er PhD i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Forskningen hennes befinner seg i skjæringsfeltet mellom familiepolitikk og arbeidsliv, kjønn og karriere i næringsliv og akademia, kjønnsbalanse i toppledelse og likestilling gjennom livsløpet, inkludert overgangen mellom arbeid og pensjonstilværelse. Halrynjo kombinerer kvalitative og kvantitative metoder.

Hun er interessert i problemstillinger som mødres og fedres bruk av foreldrepermisjon og betydningen av karrierelogikk og tilretteleggingslogikk for familie, karriere og kjønnslikestilling. Halrynjo er også opptatt av likestillingsutfordringer i arbeidslivet i møte med global konkurranse, digitalisering og effektivisering.

Sigtona er tilknyttet CORE – Senter for likestillingsforskning.

Emneord: Arbeid, Likestilling

Publikasjoner

 • Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege & Pedersen, Axel West (2019). A woman’s cause? Popular attitudes towards pension credits for childcare in Norway. European Journal of Social Security (EJSS).  21(3), s 241- 261 . doi: 10.1177/1388262719869065 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2019). Mer likestilling med fedrekvote? Naturlige eksperimenter i norsk kontekst. Tidsskrift for kjønnsforskning.  43(2), s 71- 89 . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2019-02-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Axelsdottir, Laufey & Halrynjo, Sigtona (2018). Gender Balance in Executive Management: Top-Managers' Understanding of Barriers and Solutions from the Demand-Supply Perspective. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society.  25(2), s 287- 314 . doi: 10.1093/sp/jxy012 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bloksgaard, Lotte & Halrynjo, Sigtona (2017). Nye muligheder, nye krav – arbejdslivskulturer under forandring, I: Pernille Tanggaard Andersen & Michael Hviid Jacobsen (red.),  Kultursociologi og kulturanalyse.  Hans Reitzels Forlag.  ISBN 978-87-412-6057-0.  Kapittel 9.  s 247 - 270
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Exploring the career logic within the Nordic work-family model, In Berit Brandth; Sigtona Halrynjo & Elin Kvande (ed.),  Work-Family Dynamics : Competing logics of regulation, economy and morals.  Routledge.  ISBN 978-1-138-86007-0.  Chapter 12.  s 189 - 208
 • Halrynjo, Sigtona & Lyng, Selma Therese (2017). Fathers' Parental leave and Work-Family Division in Norwegian Elite Professions, In Brigitte Liebig & Mechtild Oechsle (ed.),  Fathers in work organizations : inequalities and capabilities, rationalities and politics.  Verlag Barbara Budrich.  ISBN 978-3-8474-0703-4.  Kapittel.  s 61 - 82
 • Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2017). Mindre spesialisering med fedrekvote? Foreldrepermisjonens potensial for å endre arbeidsdelingen blant foreldre. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(3), s 311- 333 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-03-03 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kvande, Elin; Brandth, Berit & Halrynjo, Sigtona (2017). Integrating work and family : changing institutions and competing logics, In Berit Brandth; Sigtona Halrynjo & Elin Kvande (ed.),  Work-Family Dynamics : Competing logics of regulation, economy and morals.  Routledge.  ISBN 978-1-138-86007-0.  Chapter 1.  s 1 - 16
 • Halrynjo, Sigtona & Jonker, Merel (2016). Naming and Framing of Intersectionality in Hijab Cases - Does It Matter? An Analysis of Discrimination Cases in Scandinavia and the Netherlands. Gender, Work & Organization.  23(3), s 278- 295 . doi: 10.1111/gwao.12089 Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2016). Likestilling i framtidas arbeidsliv?, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 15.  s 299 - 309 Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2016). Ulik likestilling i arbeidslivet, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 1.  s 13 - 36
 • Legard, Sveinung; Halrynjo, Sigtona & Floer, Kristin Elisabeth (2016). Is transition support a hurdle to getting a job?. Scandinavian Journal of Disability Research.  18(1), s 17- 31 . doi: 10.1080/15017419.2014.959046 Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona (2015). Kjønn, topplederkarriere og familie, I: Mari Teigen (red.),  Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  Kapittel 5.  s 97 - 119
 • Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2015). Hvorfor så få kvinner på toppen i norsk næringsliv? En analyse av hva topplederne selv sier. Søkelys på arbeidslivet.  32(1-2), s 111- 136 Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari & Nadim, Marjan (2015). Kvinner og menn i toppledelsen: Ringvirkninger av lovkrav om kjønnsbalanse i bedriftsstyrer?, I: Mari Teigen (red.),  Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  Kapittel 3.  s 48 - 62 Vis sammendrag
 • Kitterød, Hege; Teigen, Mari & Halrynjo, Sigtona (2015). Flere kvinner på toppen? Holdninger til likestilling blant toppledere, I: Mari Teigen (red.),  Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  Kapittel 4.  s 63 - 96 Vis sammendrag
 • Merel, Jonker & Halrynjo, Sigtona (2014). Multidimensional Discrimination in Judicial Practice: A Legal Comparison Between Denmark, Norway, Sweden and the Netherlands. Netherlands Quarterly of Human Rights (NQHR).  32(4), s 408- 434
 • Halrynjo, Sigtona & Lyng, Selma Therese (2013). Fedrepermisjon i karriereyrker, I: Berit Brandth & Elin Kvande (red.),  Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02189-8.  Kapittel 15.  s 222 - 237
 • Fekjær, Silje Bringsrud & Halrynjo, Sigtona (2012). Promotion aspirations among male and female police students. International Journal of Police Science and Management.  14(1), s 71- 82 . doi: 10.1350/ijps.2012.14.1.262

Se alle arbeider i Cristin

 • Brandth, Berit; Halrynjo, Sigtona & Kvande, Elin (ed.) (2017). Work-Family Dynamics : Competing logics of regulation, economy and morals. Routledge.  ISBN 978-1-138-86007-0.  211 s. Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (red.) (2016). Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  341 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Halrynjo, Sigtona; Jørgensen, Ruth Eva & Høie Vadla, Ingrid (2021). Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Halrynjo, Sigtona & Fekjær, Silje Bringsrud (2020). Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant økonomer: Likestilte idealer - kjønnsskjeve mønstre. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:9. Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona; Kjos, Hannah Løke & Torjussen, Sahra Ali Abdullahi (2019). Kvinner og karriere i finans: Får ikke, kan ikke eller vil ikke?. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:7. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Østbakken, Kjersti Misje; Halrynjo, Sigtona & Kitterød, Ragni Hege (2018). Foreldrepermisjon og likestilling: Foreldrepengeordningens betydning for likestilling i arbeidslivet og hjemme. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 15. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Stoltenberg, Christina Hoelgaard (2017). CORE Topplederbarometer 200 : Februar 2017. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Pedersen, Axel West (2017). Rettferdig pensjon for individer og for par? Tilpasninger og holdninger til det nye pensjonssystemet i folketrygden. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:10. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote – hvor mange, hvem og hvorfor?. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:02. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Kitterød, Ragni Hege (2016). Deling av foreldrepermisjon: Konsekvenser av arbeid-familietilpasning og velferd i Norge og Norden. En litteraturstudie. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:07. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Kitterød, Ragni Hege (2016). Fedrekvoten – norm for fedres permisjonsbruk i Norge og Norden. En litteraturstudie. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:6. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Stoltenberg, Christina Hoelgaard (2016). CORE Topplederbarometer 100 : Mai 2016. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Halrynjo, Sigtona & Blair-Loy, Mary (2019). Gender inequality in business careers in the U.S. and Norway: How regulatory and moral logics compete within the liberal economic logic of global capitalism..
 • Halrynjo, Sigtona & Blair-Loy, Mary (2019). When the Career Window Closes at 40: Exploring the Intersection of Gender, Age and Family Building in the Business Sector..
 • Halrynjo, Sigtona; Reisel, Liza & Teigen, Mari (2018). Velferdsstaten er ingen hemsko for likestillingen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Teigen, Mari; Halrynjo, Sigtona & Reisel, Liza (2018). Mannsdominans i de største selskapene er svært lik på tvers av land. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Career and parenthood in the Nordic context – beyond family-friendly policies.
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Fører økt fedrekvote og deling av foreldrepermisjon til likestilt foreldreskap og likestilling i arbeidslivet?.
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Kjønns(u)balanse i toppledelse. Betydning av kvoteringslov og karrieredilemmaer i Norge..
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Kvinner og menn på toppen av næringslivet I et komparativt perspektiv. Norge og USA. Lansering av CORE Topplederbarometer 200..
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Motherhood, Fatherhood and the Logic of Career within a Family-Friendly Welfare State.
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Skjevdeling bremser likestillingen. Dagens næringsliv.
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Fedrekvoten en suksess, men hvorfor brukes den ikke av alle?. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge.  112(6), s 52- 53
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote – hvor mange, hvem og hvorfor?.
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote..
 • Blair-Loy, Mary & Halrynjo, Sigtona (2016). Bending Norms: Gender and the Cultural Understandings of Merit and Devotion.
 • Halrynjo, Sigtona (2016). Fatherhood, motherhood and the logic of career in a family friendly welfare state.
 • Halrynjo, Sigtona (2016). Hvordan står det til med kjønnsbalansen på toppen av næringslivet? Menn, kvinner og lederkarrierer – på ulike betingelser?.
 • Halrynjo, Sigtona (2016). Kan vi tenke nytt om ledelse og livsfaser? Når er det «for sent» med en topplederkarriere?.
 • Halrynjo, Sigtona (2016, 04. februar). Mødre kjenner på dårlig samvittighet hvis de ikke får til å hente barna.  Aftenposten, SIGTONA HALRYNJO.
 • Halrynjo, Sigtona (2016, 10. mars). Vi kan gjere noe med tidsklemma.  Dagbladet.
 • Halrynjo, Sigtona (2016). Work-family dynamics and the logics of competition, care and regulation.
 • Halrynjo, Sigtona & Blair-Loy, Mary (2016). Does a family-friendly welfare state help shatter the corporate glass ceiling? Comparing Norway and the U.S..
 • Halrynjo, Sigtona & Kitterød, Ragni Hege (2016, 19. april). Større kvote til far.  Dagsavisen.
 • Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2016). Can paternity leave change gendered work-family patterns? An analysis of recent research from the Nordic countries..
 • Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2016). Fedrekvoten som norm og konsekvenser av deling av foreldrepermisjon for arbeid- familietilpasning og velferd i Norge og Norden.
 • Teigen, Mari & Halrynjo, Sigtona (2016). For et kvinneliv!. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Teigen, Mari & Halrynjo, Sigtona (2016). Presentasjon av boken "Ulik likestilling i arbeidslivet".
 • Blair-Loy, Mary & Halrynjo, Sigtona (2015). How shatterproof are glass ceilings in the business sector? Cultural and structural factors reinforcing gender inequality in the US and Norway..
 • Halrynjo, Sigtona (2015). Career logic, family-friendly opportunities and Gender Differences in Family-life among Norwegian Top-managers.
 • Halrynjo, Sigtona (2015). Exploring the Career Logic and fathers’ parental leave within the Nordic Model.
 • Halrynjo, Sigtona (2015). Fathers' Career and Parental Leave in Norwegian Elite Professions.
 • Halrynjo, Sigtona (2015). Karriere, kjønn og omsorgsansvar. Hva skjer i småbarnsfasen?.
 • Halrynjo, Sigtona (2015). Kjønn, karriere og familieliv i møte med konkurranselogikkens spilleregler.
 • Halrynjo, Sigtona (2015, 01. desember). Kvinner begynner å jobbe i det offentlige når de får barn. [Internett].  Forskning.no.
 • Halrynjo, Sigtona (2015). Kvinner og menn i toppledelse – karriereliv og familieliv.
 • Halrynjo, Sigtona (2015, 05. september). To motstridende trender innen likestilling.  Aftenposten.
 • Halrynjo, Sigtona & Christensen, Marit Eline (2015). Career- and life-trajectories leading to top-management.
 • Halrynjo, Sigtona & Samuelsen, Tanya Marie (2015). Er det kvinnenes skyld?. Dagens næringsliv.
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2015). Women on board - men in the executive committee?.
 • Teigen, Mari & Halrynjo, Sigtona (2015). Women on Board - Men in the Executive Committee? Innlegg.
 • Teigen, Mari; Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2015). Holdninger til kjønnskvotering i styrer blant toppledere i norsk næringsliv. Mer positive når bedriften selv har lovkrav? Innlegg.
 • Halrynjo, Sigtona (2014). Arbeidsliv og familieliv - Klassedelt og kjønnsdelt, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 10.  s 186 - 202
 • Halrynjo, Sigtona (2014). Exploring the Career Logic within the Nordic Model.
 • Halrynjo, Sigtona & Lyng, Selma Therese (2014). Fathers' quota and career in Norwegian elite professions.
 • Halrynjo, Sigtona (2013). Reconciling work and family in Europe and the US. Exploring the impact of culture, economy and the welfare state.
 • Halrynjo, Sigtona & Lyng, Selma Therese (2013). Pappaperm eller karriere?. Dagens næringsliv.
 • Halrynjo, Sigtona & Lyng, Selma Therese (2013). Paternity leave in Norwegian elite professions.
 • Teigen, Mari; Halrynjo, Sigtona & Christensen, Marit Eline (2013). Glassheis i løse luften. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Teigen, Mari; Halrynjo, Sigtona & Christensen, Marit Eline (2013). "Glassheis i løse luften". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Halrynjo, Sigtona (2012). Arbeidslivets familieutfordringer, Kommentar til NOU 2012:15Politikk for likestilling.
 • Halrynjo, Sigtona (2012). Familien som verdighetsstrategi - et spørsmål om kjønn eller klasse?.
 • Halrynjo, Sigtona (2012). Gendered family-friendliness and the rules of the career game: How elite educated mothers turn into replaceable workers in family friendly Norway.
 • Halrynjo, Sigtona (2012). Ir)replaceable at work or at home? Mothers and fathers facing the rules of the career game.
 • Halrynjo, Sigtona (2012). Karriere og familieutfordringer. Dilemmaer i det likestilte og familievennlige Norge.
 • Halrynjo, Sigtona (2012). Mødreskap og Fedreskap i karrieresammenheng.
 • Halrynjo, Sigtona (2012). Når rettighetslogikken møter karrierelogikken - konsekvenser for likestilling, kjønn og klasse.
 • Fekjær, Silje, Bringsrud & Halrynjo, Sigtona (2011). Women wearing ties. Preferences for work-family adaptations among male and female police students.
 • Halrynjo, Sigtona (2011). Arbeidslivsbarometeret.
 • Halrynjo, Sigtona (2011). Deltid - veien ut av arbeidsliv og karriere?.
 • Halrynjo, Sigtona (2011, 12. november). Det store husmorparadokset.  Klassekampen.
 • Halrynjo, Sigtona (2011). Foreldrepermisjon og syke barn i karriereyrker: Hva skjer når rettighetslogikken møter karrierelogikkens spilleregler?.
 • Halrynjo, Sigtona (2011). Gendered family-friendliness and the rules of the career game: How elite educated mothers turn into replaceable workers in family-friendly Norway (Nordic Sociology conference 5. Aug 2011).
 • Halrynjo, Sigtona (2011, 20. januar). Husarbeid hindrer karriere. For lite likestilling hindrer kvinner i å gjøre karriere. [Internett].  E24.
 • Halrynjo, Sigtona (2011). "Hvorfor jeg ikke kaller meg kjønnsforsker?".
 • Halrynjo, Sigtona (2011). Likestilling vs. familien som verdighetsstrategi - et spørsmål om klasse eller kjønn?.
 • Halrynjo, Sigtona (2011, 08. juni). Mor tar seg av de syke barna.  Dagbladet.
 • Halrynjo, Sigtona (2011). Motherhood vs. career logic rules. Arbeidsliv i Norden. . doi: http://www.nordiclabourjournal.org/artikler/forskning/article.2011-03-06.2921646420
 • Halrynjo, Sigtona (2011, 08. oktober). Mødre kan komme til å angre. [Internett].  NRK.
 • Halrynjo, Sigtona (2011). Mødre og fedre møter karrierelogikkens spilleregler. Kjønn, karriere og omsorgsansvar i eliteprofesjoner.
 • Halrynjo, Sigtona (2011, 15. desember). Oslo-fedre tar lengst pappa-perm.  Aftenposten.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:04 - Sist endret 6. des. 2017 11:02