Vedtekter

Oversikt over vedtekter ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Vedtekter for Institutt for samfunnsforskning, som ble vedtatt på styremøte 8. september 2008 og trådte i kraft fra 1. januar 2009. Vedtektene ble sist endret av ISFs styre 6. desember 2021.

1. Navn og sete

Institutt for samfunnsforskning er en stiftelse som ikke har erverv til formål. Dets sete er i Oslo.

2. Formål

Instituttets formål er å fremme samfunnsvitenskapelig forskning. Dette innbefatter å:

 • Drive forskning vedrørende samfunnsmessige problemstillinger innenfor industri og arbeidsliv, samfunnsliv og politikk.
 • Bidra til at samfunnsforhold i dagens Norge ses i sammenheng med andre kulturer og historiske epoker. 
 • Oppmuntre til, støtte, gi oppøving i og lede samfunnsvitenskapelig forskning. 
 • Vekke og fremme den alminnelige interesse for samfunnsvitenskap gjennom publikasjoner, forelesninger og deltakelse i offentlig ordskifte.
 • Yte forskningshjelp til spesielle oppgaver på fritt vitenskapelig grunnlag.

3. Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital utgjøres av eiendommen Munthesgate 31/Fuglehauggata 6, den del av den derværende bygningsmasse som eies av Institutt for samfunnsforskning, samt et beløp på 279.000 kroner.

4. Styret

Instituttet ledes av et styre med 7 medlemmer, som oppnevnes slik:

a) To medlemmer oppnevnes av Universitetet i Oslo.
b) Ett medlem oppnevnes av Forskningsinstituttenes Fellesarena.
c) To medlemmer opprinnelig oppnevnt av donatorene. Etter hvert som disse fratrer, velger det gjenværende styret nye medlemmer i deres sted.
d) To medlemmer velges av og blant de ansatte.

De samme instanser oppnevner personlige varamedlemmer for hvert enkelt medlem.

 • Styrets medlemmer oppnevnes for fire år, dog velges de ansattes representanter for to år. Hvis et medlem fratrer, oppnevnes nytt styremedlem på samme måte for den resterende del av perioden. Valgperioden for de medlemmer som er nevnt under pkt. c begynner to år etter begynnelsen på perioden for medlemmene under pkt. a og b. 
 • Styret velger selv sin leder og nestleder. Styret holder møte etter innkalling fra lederen. Tre av styrets medlemmer eller instituttlederen kan kreve at møte blir holdt.
 • Styret kan treffe vedtak når mer enn halvdelen av styremedlemmene deltar. Vedtak treffes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

5. Styrets myndighet

 • Styret er instituttets øverste organ og har plikt til å treffe disposisjoner til fremme av instituttets formål.
 • Styret forestår instituttets økonomi. Styret kan søke om tilskudd til instituttet og yte økonomisk støtte av enhver art til virksomhet som fremmer instituttets formål.
 • Styret ansetter medarbeidere og fastsetter arbeidsområde, arbeidsvilkår og lønn for de ansatte.
 • Styret ansetter instituttets direktør (daglig leder), og fastsetter instruks for direktøren.
 • Instituttet forpliktes utad gjennom underskrift av styrets leder og direktør sammen.

6. Direktøren

 • Direktøren ansettes på åremål for 6 år av gangen. Åremålet kan fornyes en gang.
 • Direktøren representerer instituttet utad og har et overordnet ansvar for å lede instituttet, innen de rammer som er fastsatt av styret i form av strategi, budsjett og direktørens instruks.

7. Revisor

 • Revisor oppnevnes av styret.

8. Vedtektsendringer, oppløsning

 • Instituttets vedtekter kan endres dersom endringene er i samsvar med stiftelsens formål.
 • Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall i styret. Dersom stiftelsen oppløses, skal midlene disponeres i samsvar med stiftelsens formål.
Publisert 18. mai 2017 11:18 - Sist endret 16. mai 2022 08:58