English version of this page

Strategi 2016-2019

Institutt for samfunnsforsknings strategi 2016-2019 staker ut retningen for vårt arbeid.

Overordnet mål

Institutt for samfunnsforskning skal være et ledende forskningsmiljø på områdene samfunnsliv, politikk og arbeidsliv.

Virksomhetsidé

Institutt for samfunnsforskning skal være en møteplass for grunnforskning og anvendt forskning.

Verdier

Forskningen skal være faglig uavhengig, nyskapende, samfunnsrelevant og holde et høyt akademisk nivå.

Mål

ISFs overordnede mål om å være et ledende forskningsmiljø på områdene arbeidsliv, samfunnsliv og politikk søkes oppnådd gjennom fem mål med tilknyttede resultatmål og tiltak. Målene er likestilte – rekkefølgen de er satt opp i er ikke uttrykk for en prioritering.

Mål 1. Samfunnsrelevant forsking av høy kvalitet

Forskningen ved Institutt for samfunnsforskning skal være av høy kvalitet og den skal frembringe kunnskap og forståelse på områder som er viktige for samfunnsutviklingen. Som en møteplass mellom grunnforskning og anvendt forskning skal vår grunnforskning være relevant og i den internasjonale forskningsfronten, og vår anvendte forskning skal ha høy kvalitet. I perioden skal ISF styrke den akademiske kvaliteten på forskningen og gjøre instituttets forskning bedre kjent internasjonalt.

Mål 2. Tydelig internasjonal profil

Økt internasjonalt forskningssamarbeid vil styrke kvaliteten på forskningen og legge grunnlag for flere komparative studier. Dette vil være viktig både for å fremme grunnforskningen og for å styrke relevansen og kvaliteten på våre oppdragsprosjekter. I løpet av perioden ønsker ISF å øke sin deltakelse i samarbeidsprosjekter under Horisont 2020 (H2020). Det forutsetter å utvikle tverrfaglighet utenfor samfunnsvitenskaper og samarbeidsrelasjoner med «brukere» i offentlig sektor, næringslivet og sivilsamfunnet.

Mål 3. Attraktiv arbeidsplass og stimulerende arbeidsmiljø

Instituttet for samfunnsforsknings fremste ressurs er instituttets medarbeidere og fellesskapet de skaper. ISFs evne til å nå sitt overordnede mål avhenger av at instituttet er en attraktiv og mangfoldig arbeidsplass som tiltrekker seg høyt kvalifiserte og godt egnede forskere, at instituttet stimulerer og tilrettelegger for at den enkelte ansatte skal få realisert sitt potensialet, og at instituttet har et arbeidsmiljø som fremmer samarbeid og felles identitet.

Mål 4. God kommunikasjon og kunnskapsbasert samfunnsdebatt

Institutt for samfunnsforskning skal gjennom sin kommunikasjon internt og med omverden styrke sin posisjon som et akademisk forskningsinstitutt og bidra aktivt til en kunnskapsbasert samfunnsdebatt. Resultatene av instituttets forskning skal synliggjøres og instituttets omdømme fremmes gjennom å øke kjennskap til og kunnskap om virksomheten i offentligheten.

Mål 5. Et bærekraftig og nyskapende institutt

Institutt for samfunnsforskning skal være økonomisk bærekraftig slik at instituttet står godt rustet til å møte framtidige utfordringer. Instituttet må være i stand til å møte både drifts- og utviklingsutfordringer. Instituttets størrelse, sammensetning av prosjektportefølje, medarbeidernes kompetanse og god faglig-, strategisk- og personalledelse er avgjørende for dette. Instituttets vekst vil mest sannsynlig være mulig hovedsakelig ved å utvikle nye forskningsfelter i samsvar med nye samfunnsutfordringer og finansieringskilder.

Se også:

Publisert 18. mai 2017 12:49 - Sist endret 30. mai 2017 13:02