English version of this page

ISF2025: Strategi for Institutt for samfunnsforskning 2019–2025

Institutt for samfunnsforsknings strategi ble vedtatt av ISFs styre 3. juni 2019.

Overordnet mål

Institutt for samfunnsforskning skal være et ledende forskningsmiljø på områdene samfunnsliv, politikk og arbeidsliv.

Verdier

Forskningen skal holde et høyt akademisk nivå og være samfunnsrelevant, nyskapende og faglig uavhengig.

Virksomhetsidé

ISFs forskning integrerer problemorientert og teoridrevet forskning. Gjennom våre prosjekter svarer vi på samfunnets behov, utforsker empiriske problemstillinger, og bygger teoretisk innsikt.

Organisatoriske rammebetingelser

ISF er en uavhengig forskningsstiftelse opprettet i 1950. Instituttet har en grunnbevilgning fra Norges forskningsråd som i 2018 utgjorde 12 % av instituttets inntekter. For øvrig finansieres instituttets forskning av eksterne oppdragsgivere og finansiører.

Mål

1. ISF skal drive samfunnsrelevant forskning av høy kvalitet

ISF leverer forskningsbasert kunnskap som er viktig for å løse samfunnets utfordringer. ISFs forskning bidrar med kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling, og for vår forståelse av demokratiet, samfunnet og arbeidslivet. Det er derfor viktig at vår forskning er av høy kvalitet. For ISF er det avgjørende at vi bygger kunnskap langsiktig samtidig som vi svarer på aktuelle problemstillinger. Vi studerer samfunnsutviklingen empirisk, og bidrar til utvikling av begreper, teorier og perspektiver.  For at ISF også i framtida skal være et ledende forskningsmiljø i Norge må vi bygge videre på våre sterke områder samtidig som vi fornyer oss faglig og metodisk. ISF ønsker å være et institutt som møter samfunnsutfordringer med kunnskap, et institutt som forener nyskaping og grundighet.

Delmål

 • ISFs forskning skal være internasjonalt anerkjent og gi vesentlige bidrag til forskningsfronten.
 • ISFs forskning skal bidra til å løse samfunnsutfordringer nasjonalt og internasjonalt.
 • ISF skal drive faglig utviklingsarbeid innen alle instituttets forskningsfelt.
 • ISFs prosjektportefølje skal ha en bredde i finansieringskilder og en sammensetning som tilrettelegger for faglig utvikling og publisering innen alle instituttets forskningsfelt.
 • ISFs internasjonale forskningssamarbeid skal økes og bidra til å styrke instituttets faglige virksomhet.
 • ISF skal publisere i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter med fagfellevurdering.
 • ISFs rapporter skal være leservennlige og av høy faglig kvalitet.

2. ISF skal bidra til en kunnskapsbasert samfunnsdebatt

ISF legger stor vekt på å formidle forskningsresultater og innsikter fra forskninga. ISFs forskere er aktive deltakere i samfunnsdebatten og formidler forskning på en rekke arenaer nasjonalt og internasjonalt. Det er viktig for ISF å utvikle kommunikasjonsarbeidet videre og ta i bruk relevante kanaler for kommunikasjon. ISFs kommunikasjonsarbeid skal være profesjonelt og i dialog med brukerne av kunnskapen.

Delmål

 • ISFs forskning skal være et pålitelig kunnskapsgrunnlag for samfunnsdebatten og skal bidra til å sette dagsorden.
 • ISFs forskning skal i hovedsak være åpent tilgjengelig.
 • ISF arrangementer skal være viktige faglige og sosiale møteplasser for forskere og brukere av ISFs forskning.
 • ISF skal ta i bruk nye og innovative formater for publisering og formidling.
 • ISFs websider og kanaler i sosiale medier skal være arenaer for informativ og engasjerende forskningsformidling.

3. ISF skal være en attraktiv arbeidsplass med et stimulerende arbeidsmiljø

Grunnlaget for ISFs virksomhet er instituttets medarbeidere. ISF ønsker å være et forskningsmiljø der dyktige og engasjerte folk ønsker å jobbe og utvikle seg. ISFs arbeidsmiljø skal fortsatt preges av en kultur der samarbeid legger grunnlag for høy kvalitet i forskningen.

Delmål

 • ISFs medarbeidere skal ha et stimulerende arbeidsmiljø med en kultur for samarbeid og forskningskvalitet.
 • ISFs medarbeidere skal ha gode utviklingsmuligheter.
 • ISF skal fremme likestilling og mangfold blant instituttets ansatte.
 • ISF skal være en attraktiv arbeidsplass for akademisk sterke forskere som er relevante for ulike oppdragsgivere.
 • ISF skal ha høy kvalitet på prosjektledelse.
 • ISFs skal ha gode arenaer for kommunikasjon mellom medarbeidere og tydelig internkommunikasjon i egnede og lett tilgjengelige kanaler.

4. ISF skal være bærekraftig

For at instituttet skal være i stand til å møte framtidige utfordringer må instituttet være økonomisk og administrativt bærekraftig. Instituttets administrasjon må være godt dimensjonert og med riktig kompetanse. Instituttet må ha gode støttesystemer. Instituttet må ha en bærekraftig størrelse.

Delmål

 • ISFs administrasjons kompetanse og kapasitet skal være hensiktsmessig dimensjonert.
 • ISFs administrasjon skal legge godt til rette for forskere og forskningsledere.
 • ISF skal ha gode bibliotekstjenester og oppdaterte og hensiktsmessige IKT-løsninger.
 • ISF skal ivareta forskningsetikk, personvern og informasjonssikkerhet.
 • ISF skal være en aktiv forskningspolitisk deltaker og påvirke utforminga av forskningspolitikken.
 • ISF skal vokse gradvis gjennom rekruttering til forskningsområder der vi har eller forventer god prosjektinngang.
 • ISFs virksomhet skal etterstrebe miljøvennlige løsninger.  

Se også:

Publisert 18. mai 2017 12:49 - Sist endret 27. juni 2022 14:14