Norwegian version of this page
Completed project

Reshaping the Map of Local and Regional Self-Government. A study of the Norwegian Local Government Reform (NLGR) processes 2014-2019

Project period 2016 - 2019
Project employer The Research Council of Norway
Project nr. 10140

"Reshaping the Map of Local and Regional Self-Government. A study of the Norwegian Local Government Reform processes 2014?2019" is a cooperative project involving a number of Norwegian and Nordic social scientists and research institutions.

The outcome of the Local Government Reform is still (as of the project start date of February 1st 2016) uncertain, but the reform is potentially the most extensive reform of the Norwegian political and administrative system in decades, attracting much public interest.

The Project Purpose

The purpose of our project is to describe and analyse the reform as it progresses from the point of initiation in 2014, until a second main phase of municipal amalgamations is scheduled to be implemented by the end of 2019. The research group will, in other words, monitor the reform process and collect data as the process unfolds.

The Local Government Reform could be characterised as one reform, but many reforms. It is one centrally led reform, rooted in the parliament’s and government’s decisions, and supported by a wide range of means and instruments – but also manifests itself in a variety of differentiated local and regional processes, where different actors discuss the conditions for amalgamations between municipalities (and between county municipalities). The research group aims to capture the reform as it unfolds at the various levels, and the dynamic between central and local processes.

Our data will consist of surveys, interviews and various documents. A number of local case studies will be carried out. With respect to methods, comparison will be an essential tool. The local processes in different parts of the country vary, and the differences call for explanation. The processes will also be analysed in light of experiences from other European countries, historical experiences from our own country, and other domestic cross-level reforms of the public sector.

More information about the project:

 

Participants

ParticipantDegree PhoneE-mail
Jo Saglie Research Professor Dr. polit. +47 991 62 131 jo.saglie@samfunnsforskning.no
Marte Winsvold Senior Research Fellow PhD +47 930 33 752 m.s.winsvold@samfunnsforskning.no
Yngve Flo
Bjarte Folkestad
Elisabeth Angell
Dag Arne Christensen
Gro Sandkjær Hanssen
Sigrid Stokstad
Jacob Aars
Anne-Lise Fimreite
Signy Irene Vabo
Jan Erling Klausen
Jostein Askim
Oddbjørn Bukve
Jens Blom-Hansen
Søren Serritzlev
Kurt Houlberg
Siv Sandberg

Publications

 • Sigrid Stokstad (2020). Kommune- og regionreformen til domstolene?, In  Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-3300-7.  Chapter.  s 541 - 562
 • Yngve Flo (2017). Kampen om å gje fortida nytt liv. Historiebruk i kommuneinndelingsdebatten 1946-1967, In Teemu Ryymin (ed.),  Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02908-5.  Kapittel.  s 56 - 82
 • Jostein Askim; Jan Erling Klausen & Signy Irene Vabo (2016). Kommunereformen og dens alternativer, In Signy Irene Vabo; Jan Erling Klausen & Jostein Askim (ed.),  Kommunereform i perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  Kapittel 14.  s 275 - 290

View all works in Cristin

 • Jan Erling Klausen; Signy Irene Vabo & Jostein Askim (ed.) (2016). Kommunereform i perspektiv. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  323 s.

View all works in Cristin

 • Yngve Flo (2020). Fylkespolitikken i Vestland. Rammevilkår og journalistiske satsingsområde.
 • Yngve Flo (2020). Kommunal reform - i historisk tvangstrøye?.
 •  (2020). Fylkessamanslåinga der den eine sørgjer, medan den andre knapt bryr seg.
 •  (2020). - Bergen sit att med svarteper dersom Sunnhordland går til Rogaland.
 •  (2020). Intervju om spenningar knytt til nye Vestfold og Telemark fylkeskommune.
 • Yngve Flo (2019). Regionreforma i historisk perspektiv.
 • Yngve Flo (2019). Fylkespolitikk og rikspolitikk. Dei historiske føresetnader for valdistriktsinndelinga ved stortingsval.
 • Yngve Flo (2019). Regionreforma i historisk perspektiv ... og sett frå vest.
 • Yngve Flo (2019). Kommunereforma - nasjonalt og i Rogaland.
 • Yngve Flo; Jostein Askim; Signy Irene Vabo; Jacob Aars; Jan Erling Klausen & Anne Lise Fimreite (2019). Følgjeforskingsprosjekt kommune- og regionreforma. Ein presentasjon for embetsverket i KMD.
 • Bjarte Folkestad (2019). Må ein velje mellom eit levande demokrati eller gode tenester? Noko om haldningar til lokaldemokrati blant norske lokalpolitikarar sett i ljos av kommunereforma.
 • Jo Saglie (2019). Do Party Organizations Integrate Multi-level States? The Case of the Norwegian Local Government Reform.
 • Yngve Flo (2019). Fylka til strid. Innleiing til paneldebatt om regionreforma.
 • Yngve Flo (2019). Kommunereforma: dett var dett - eller på 'an igjen? Om føresetnadene for ytterlegare reform i kommunestrukturen.
 • Jostein Askim (2019). Plyndrer de gamle kommunene de nye?.
 • Yngve Flo (2019). Etter regionreforma: Er Agder og dei andre fylka styrkt som ei politisk kraft?.
 •  (2019). Intervju om geografi og representasjon i nye kommunar: "Lokalvalgene - Hjemsted kan bli viktigere enn parti".
 •  (2019). Intervju radio og internett (tittel frå nettoppslag): "Gustav er einaste ordførarkandidat frå den gamle kommunen".
 •  (2019). Intervju radio og internett (tittel frå nettoppslag): "Fryktar sentralisering av tenester i den nye storkommunen".
 •  (2019). Intervju radio og internett (tittel frå nettoppslag): "Valforskar trur hordalendingar vil røyste bompengepartiet for å sleppe sogn- og fjordingar".
 •  (2019). Intervju på radio og internett (tittel frå nettoppslag): "Tror på boom i personstemmer - her ber ordfører folk stemme geografisk".
 •  (2019). Intervju radio og internett: "FNB kan stå igjen uten politisk makt i begge toppkommunene".
 •  (2019). Intervju på radio og internett (tittel frå nettoppslag): "Ho er med på å halde liv i lokallistene" (om nedgangen i talet på lokale lister, fyrst og fremst i samanslåtte kommunar).
 •  (2019). Intervju knytt til geografisk representasjon, med utgangspunkt i nye Bjørnafjorden kommune.
 •  (2019). Intervju i samband med konfliktar i nye Vestland fylke (disposisjon av kraftpengar).
 •  (2019). Intervju i samband med byrådstingingane i Bergen.
 •  (2019). Oppslag om reduksjonen i talet på lokale lister i det nye Vestland fylke.
 •  (2019). Lengre intervju med oppsummering av valet dagen i førevegen (innslag frå ca. 08.05).
 •  (2019). Intervju om fylkesnamna Sogn og Fjordane, Hordaland og Vestland.
 •  (2019). Intervju og diskusjon (med professor Gunnstein Akselberg i studio) om fylkesnamna Sogn og Fjordane, Hordaland og Vestland.
 •  (2019). Øygarden sørget for sine egne.
 •  (2019). "Flere gjør som Hilde (60): - Det er greit å få det unnagjort" (oppslag som tek utgangspunkt i valet i nye Sandefjord kommune).
 •  (2019). "Trur fjordfylket får ei tydeleg stemme" (om fylkestingsvalet i Vestland).
 •  (2019). "Annerledeskommunen" (intervju om kommunane Kinn og Bremanger i kommunereforma.
 •  (2019). "Ujamn fordeling av listetoppar" (om det føreståande valet i samanslåtte kommunar).
 •  (2019). "Jeg kommer til å være ganske aktiv i valgbåsen" (om geografisk røystgjeving i samanslåtte kommunar).
 •  (2019). "- Kommunereformen bør inn i valgkampen" (oppslag basert på presentasjon under Arendalsuka).
 •  (2019). "Manglende kapasitet er et like stort problem i de små som i de store kommunene" (oppslag basert på presentasjon av forsking på kommunereform/Arendalsuka; tittel baserer seg på presentasjon av Einar Leknes.
 •  (2019). Fylkestingsvalget blir et demokratieksperiment.
 •  (2019). "Ap vil ikke binde seg til tvangs-oppløsning" (om føresetnader for reversering av fylkessamanslåingar).
 •  (2019). Intervju om resultata i fylkestingsvalet i lys av regionreforma.
 •  (2019). Ellevill kjøpefest.
 •  (2019). Ville stoppe kjøpefest, droppet forslag om mottiltak.
 •  (2019). Søviknes skal representera 25.000 innbyggjarar heilt åleine.
 •  (2019). Slike utslitne fiskerikaier er "oppgåva" regionane fekk av staten.
 •  (2019). Her reiser dei eit nytt stykke Noreg.
 •  (2019). Nabolaget frekk brått mykje makt i det nye storfylket.
 • Yngve Flo (2018). Ein ny politikk for eit nytt fylke.
 • Yngve Flo (2018). Fylkeskommunen som skuleaktør i historisk lys.
 • Yngve Flo (2018). Kommunereform i vest. Erfaringar, resultat og vegen vidare.
 • Gro Sandkjær Hanssen (2018). «Kommunereform og regionreform: Hvorfor går Danmark og Norge to forskjellige veier?».
 • Jo Saglie (2018). Do Party Organizations Integrate Multi-level States? The Case of the Norwegian Local Government Reform.
 • Jacob Aars (2018). Deltakelse og samtale: Tiltak for demokratisk fornyelse i norske kommuner.
 • Yngve Flo (2018). Kan kommunane reformerast utan reform? Føresetnadene for ytterlegare strukturendringar i kjølvatnet av kommunereforma.
 • Yngve Flo (2018). Kommunereform 2.0..
 • Jan Erling Klausen; Jostein Askim; Kurt Houlberg & Hans Rasmus Glomsrud (2018). Territorial Uncertainty and Hoarding. Last-Minute Spending in Local Governments Facing Amalgamations.
 • Jostein Askim; Jan Erling Klausen; Kurt Houlberg & Hans Rasmus Glomsrud (2018). Territorial Uncertainty and Hoarding. Last-Minute Spending in Local Governments Facing Amalgamations.
 • Jostein Askim; Kurt Houlberg & Søren Serritzlew (2018). How Government Agencies React to Termination Threats.
 • Yngve Flo (2018). Regional selfgovernment and national election districts in Norway.
 •  (2018). Diskuterte Trøndelags framtid på Slottemos sommerkafé.
 •  (2018). Finnmark kan stoppe sammenslåingen, mener eksperter.
 •  (2018). Intervju i samband med at tre menn toppar Høgre-lista i nye Øygarden kommune.
 •  (2018). Intervju i samband med at eit ekspertutval har føreslått nye oppgåver til fylkeskommunane.
 •  (2018). Intervju i samband med at Sp ynskjer omkamp om fylkessamanslåing Hordaland/Sogn og Fjordane.
 •  (2018). Intervju i samband med at Vågsøy vedtek å halde folkerøysting om allereie vedteken samanslåing med Flora.
 •  (2018). Kort intervju om kjønnsrepresentasjon i nye kommunar.
 •  (2018). Lengre intervju om kjønnsrepresentasjon i nye kommunar.
 •  (2018). Helt åpent hva som skjer nå.
 •  (2018). - Helt åpent hva som skjer nå. Forsker tviler på at Troms og Finnmark-sammenslåing vil vare særlig lenge.
 •  (2018). Sogndal 2020: - Dei utfyller kvarandre.
 • Yngve Flo (2017). Følgeforsking på kommunereforma. Ein presentasjon av prosjektet for programstyret i DEMOS.
 • Yngve Flo (2017). Kommune- og regionreforma - ei grenselaus grensereform.
 • Sigrid Stokstad (2017). Kommunereformen i Norge.
 • Oddbjørn Bukve (2017). Kommunereforma og den nye kommunen i Sogn.
 • Oddbjørn Bukve (2017). Kommunesamanslåing - Fordelar, ulemper og lokalt handlingsrom.
 • Yngve Flo & Jacob Aars (2017). Eit kommunekart teikna på nytt.
 • Oddbjørn Bukve (2017). Deltaking i paneldebatt om kommunesamanslåing.
 • Oddbjørn Bukve (2017). Policy noncompliance and policy change – the case of local government amalgamation.
 • Oddbjørn Bukve (2017). Policy noncompliance, dissonance and response - the case of local government amalgamation.
 • Yngve Flo (2017). Over eit fjell, gjennom ein tunnel. Finn Vestlandet vegen heim?.
 • Yngve Flo (2017). Sentral tvangsmakt eller lokalt veto? Om makta over kommuneinndelinga, frå formannskapslovene til Jan Tore Sanner.
 • Yngve Flo (2017). Nye rammer rundt folkestyret? Kommunereforma og vegen vidare, for Nordland og nasjonen.
 • Yngve Flo (2017). Fylkesmennene og kommunereforma. Ei oppsummering av vurderingar og synspunkt, basert på intervju våren 2017.
 • Yngve Flo (2017). Folkestyre og fellesskap. Lokaldemokratibygging i historisk lys.
 • Oddbjørn Bukve & Jacob Aars (2017). Reform, Resistance and Results: Veto Players in Local Government Amalgamation in Norway.
 • Yngve Flo (2017). Lat dei tusen blomstrar bløme. Dei mange kommunereformer - og den eine, store (presentasjon + paneldebatt).
 • Jan Erling Klausen (2017). The Norway Local Government Reform: Local Agreements of Intention.
 • Jostein Askim; Kurt Houlberg & Søren Serritzlew (2017). How Government Agencies React to Termination Threats.
 • Jostein Askim; Jan Erling Klausen & Signy Irene Vabo (2016). Kommunereform i perspektiv, In Jostein Askim; Jan Erling Klausen & Signy Irene Vabo (ed.),  Kommunereform i perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  Kapittel 1.  s 15 - 21
 • Yngve Flo (2016). Kommunereform i historie og samtid.
 • Yngve Flo (2016). Kommunereforma. Statusrapport og moglege scenario..
 • Yngve Flo (2016). Presentasjon av NFR-forskingsprosjektet "Reshaping the Map of Local and Regional Selv-Government".
 • Yngve Flo (2016). Et kommunekart tegnet på nytt.
 • Yngve Flo (2016). Kommunereforma - i spennet mellom frivillighet og tvang.
 • Yngve Flo (2016). Frivillighetsprinsippet i kommunereforma.
 • Yngve Flo (2016). Status for kommunereforma.

View all works in Cristin

Tags: Elections and Democracy
Published Oct. 26, 2016 3:02 PM - Last modified Feb. 18, 2020 10:01 AM