Flere kvinner enn menn i høyere utdanning

På begynnelsen av 1970-tallet var 40 % av studentene i høyere utdanning kvinner. I dag er det omvendt. Hva er årsaken til at det er flere kvinner enn menn i høyere utdanning? Vi peker på hva som er årsakene til disse kjønnsforskjellene. 

Bilder

På begynnelsen av 1970-tallet var 40 % av studentene i høyere utdanning kvinner. I dag er det omvendt. I 2020 var 60 % av studentene i høyere utdanning kvinner. Kjønnsfordelingen har holdt seg stabil de siste 20 årene.

Andel kvinner i høyere utdanning 1974-2021

  • På lavere nivå (dagens bachelornivå) stabiliserte kjønnsfordelingen seg midt på 1990-tallet, og har hatt en svak nedgang fra 62 % kvinner 1995 til 60 % kvinner i 2020.
  • På høyere nivå (dagens masternivå eller høyere) har utviklingen vært jevnt økende de siste 45 årene fra 19 % kvinner i 1974 til 60 % kvinner i 2020.

Store forskjeller i fagenes størrelse og kjønnsfordeling

I 2020 var det alt 315 581 studenter registrert i høyere utdanning. Disse er fordelt på cirka 50 faggrupper1. Noen fag er svært kvinnedominerte, mens andre er svært mannsdominerte. Andre igjen kan kategoriseres som kjønnsjevne. Noen fag er svært store, mens andre er veldig små.

De tre fagene med høyest antall studenter utgjør hele 29 % av studentmassen i høyere utdanning.

De tre største fagene i 2020

Endringer i kvinners utdanningsvalg de siste 45 årene

I 1974 var omtrent halvparten av de 50 faggruppene i høyere utdanning mannsdominerte (<30 % kvinner). Bare 5 av faggruppene var kvinnedominerte.

I 1974 var omtrent halvparten av de 50 faggruppene i høyere utdanning mannsdominerte (<30 % kvinner). Bare 5 av faggruppene var kvinnedominerte.

18 faggrupper er kvinnedominerte og resten kjønnsjevne (30-69 % kvinner).

Fagene som var mannsdominerte, kjønnsjevne og kvinnedominerte i 1974 har endret seg over tid. Andelen studenter har økt i alle gruppene, men mest i de historisk mannsdominerte fagene.

  • De historisk mannsdominerte faggruppene har i dag i gjennomsnitt 50 % kvinner.
  • Andelen kvinner i de historisk kvinnedominerte faggruppene har gått ned fra 90 % til 80 % over 45-årsperioden.
  • Kvinneandelen i de historisk kjønnsjevne fagene har gått opp fra 50 % til 70 %. Her er det særlig lærerutdanningene og sosialfag som trekker kvinneandelen opp.

Andel kvinner

Antall studenter

De to største kvinnedominerte faggruppene barnehagelærerutdanninger og pleie- og omsorgsfag har hatt en relativt stabil kvinneandel de siste 45 årene. Den har endret seg minst på pleie- og omsorgsfag og noe mer på barnehagelærerutdanningene.

Juridiske fag og utdanninger innen elektrofag, mekaniske fag og maskinfag4 var de største mannsdominerte fagene i 1974. Disse fagene har utviklet seg ulikt ved at elektrofag, mekaniske fag og maskinfag fremdeles er mannsdominert, selv om kvinneandelen har økt noe. Juridiske fag har hatt en sterk økning i kvinneandelen i løpet av perioden.

Andel kvinner

Hvordan hadde det sett ut dersom det var kjønnsbalanse i de store kvinnedominerte fagene?

I 2020 gikk til sammen en tredjedel av alle kvinnelige studenter på fagene førskolelærer, pleie og omsorg, lærerutdanningene (allmennlærer, pedagogikk, videreutdanning for lærere), psykologi og sosialfag.

Det var til sammen 63 919 flere kvinner enn menn i høyere utdanning i 2020. Overrepresentasjonen av kvinner på de største kvinnedominerte fagene tilsvarer nesten tre fjerdedeler av denne kjønnsforskjellen.

 

I dag er det 60 % kvinner og 40 % menn i høyere utdanning. Dersom det hadde vært kjønnsbalanse (50/50) på de største kvinnedominerte fagene, ville andelen kvinner i høyere utdanning vært 53 %.

 

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte Liza Reisel, eller Sara Seehuus.

Kilde: www.microdata.no

Faggruppene er definert via siffer 2 og 3 i Statistisk sentralbyrås NUS-koder. I det følgende bruker vi den enklere betegnelsen «fag» for disse faggruppene. Analysene er basert på studentmassen per 1. oktober hvert år, med unntak av 2020 der siste tilgjengelige dato er brukt (1.8.2020).

Pleie og omsorgsfag er en samlebetegnelse for sykepleie, vernepleie og hjelpepleierutdanningene.

Faggruppen Helse, sosial, idrett er en samlebetegnelse for bioingeniør, radiograf og utdanninger innen ernæring, med mer.

Faggruppen elektrofag, mekaniske fag og maskinfag er en samlebetegnelse for en lang rekke ingeniørfag, samt petroleumsteknologi, maritime fag, lyd og lys-produksjon med mer.

 

Av Erika Bruun
Publisert 11. mars 2022 08:36 - Sist endret 19. mai 2022 22:30