English version of this page

CORE hovedfunnsgrafikk

Her finner du infografikk med hovedfunn fra forskning om likestilling i arbeidslivet som gjøres ved CORE. Følg oss på Facebook og Twitter: @likestillingISF og #COREstatus

Hovedfunnsgrafikk 2022

CORE næringslivsstudie: Hva skaper hindringer og muligheter for kjønnslikestilling i næringslivet?

Ni hovedfunn fra CORE næringslivsstudie synliggjør et paradoks: det er likestilte holdninger og satsninger, men likevel kjønnsforskjeller i karriere.

Norske makteliter: Mannsdominans og holdninger til likestilling

De norske lederskapsundersøkelsene fra 2000 og 2015 undersøker hvilke holdninger og oppfatninger folk i maktposisjoner har til en rekke samfunnsspørsmål

Kjønn og utdanning

På begynnelsen av 1970-tallet var 40 % av studentene i høyere utdanning kvinner. I dag er det omvendt. Hva er grunnene til at det er flere kvinner enn menn i høyere utdanning?  Vi peker på hva som er årsakene til disse kjønnsforskjellene. 

CORE Topplederbarometer 2022

Topplederbarometeret viser ferske likestillingstall fra toppen av de 200 største bedriftene i norsk næringsliv – kjønnsfordeling i toppledergruppene, styrene, blant styrelederne og de administrerende direktørene.

Kvinner, menn og karriere i finans 2.0: På vei mot likere muligheter

Det er fremdeles et gap i lønnsnivået mellom kvinner og menn i finansnæringen, og faktisk er det bare en fjerdedel i den øvre lønnspyramiden som er kvinner. Her oppsummeres forskningsfunn om barrierene kvinner møter på i frontfinans.

Hovedfunnsgrafikk 2021

Brosjyre: Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister

Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant jurister

Kvinner er i flertall blant juristene – betyr det at likestillingen er i boks? Nye tall viser at menn fortsatt dominerer på toppen i bransjen og at mange kvinner og menn ikke konkurrerer på like fot.

 

Brosjyre: Feminisme og holdninger til likestilling

Feminisme og holdninger til likestilling – tendenser til polarisering?

I senere år er det observert en tendens til økende likestillingsskepsis og antifeminisme i en rekke land. Dette er imidlertid ikke tilfellet i Norge – tvert imot.

 

Holdninger til likestilling blant barn av innvandrere i Norge

Holdninger til likestilling blant barn av innvandrere i Norge

Innvandrere i Norge kommer ofte fra land med mer tradisjonelle familieverdier, mens barna deres har vokst opp i et samfunn der kvinner er i jobb og menn tar mer ansvar hjemme.

Akademisk rekruttering
- Omfatter kvalitet også mangfold?

Å rekruttere nye vitenskapelige ansatte er en av universitetenes viktigste oppgaver. De som blir ansatt får en stilling som medfører makt, og får en sentral rolle i å definere kvalitet og kjernen i faget.

 

 

Brosjyre 5 fakta om likestillingen i Norge

5 fakta om likestillingen i Norge

Norge er et av verdens mest likestilte land, men fortsatt er det systematiske ulikheter mellom kjønnene som påvirker mulighetene menn og kvinner får i samfunnet.

Hovedfunnsgrafikk 2020

Brosjyre CORE Topplederbarometer

CORE Topplederbarometer

Hvordan er kjønnsbalansen i de 200 største selskapene? CORE Topplederbarometer kartlegger toppledergruppene i de største selskapene i norsk næringsliv – og følger utviklingen over tid.

Brosjyre

Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant økonomer

Likestilte idealer – kjønnsskjeve mønstre. Kvinner med mastergrad i økonomi er like ambisiøse som menn, men det koster å ta hovedansvaret på hjemmebane.

Brosjyre: Likelønn og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Likelønn og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Funn fra rapporten Likelønn og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet: Individuelle preferanser eller strukturelle begrensinger?

Elitenes holdninger til kjønnskvotering i næringslivet

Da regulering av kjønnsbalanse i bedriftsstyrer ble innført for omlag 20 år siden, var det stor misnøye blant sentrale aktører i næringslivet. Er motstanden fortsatt like stor i dag?

Flak: Kjønnsskjev vurdering av kvalifikasjoner i akademia

Kjønnsskjev vurdering av kvalifikasjoner i akademia?

Kvinner er underrepresenterte i professorstillinger, men en nedvurdering av kvinners kompetanse er ikke forklaringen på kjønnsforskjeller på professornivå.

Hovedfunnsgrafikk 2019

Brosjyre: Stabilitet og endring i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Stabilitet og endring i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Hvorfor er det norske arbeidsmarkedet fortsatt kjønnsdelt, og hvilken vei går utviklingen? Ny brosjyre sammenfatter hovedfunnene fra forskningsprosjektet Gender Segregation in the Labour Market. 

Brosjyre: Kjønn og lønn

Kjønn og lønn

CORE-indikatoren for kjønn og lønn gir en oversikt over lønnsgapet, basert på den sist tilgjengelige lønnsstatistikken fra Statistisk Sentralbyrå. 

Brosjyre: Kjønn, arbeid og innvandring

Kjønn, arbeid og innvandring

Det er flere årsaker til at kvinner med innvandrerbakgrunn har lavere yrkesdeltakelse enn befolkningen for øvrig, funnene kan du lese i infografikk-brosjyren.

Brosjyre: Renhold: Fra kvinneyrke til mannsyrke

Renhold: Fra kvinneyrke til mannsyrke

Renholdsyrket har gått fra å være kvinnedominert i retning mer kjønnsbalansert ved hjelp av arbeidsomme innvandrermenn.

Brosjyre: SheFigures

SheFigures

Omtrent like mange kvinner som menn fullførte en doktorgrad i 2016 i Norden. Men på professornivå er situasjonen en annen. Her utgjør kvinner omtrent en fjerdedel av professorene. 

Brsjyre: Kvinner i finans

Kvinner i finans

Kvinner er etterspurt i finansbransjen, og mange har ambisjoner om en finanskarriere. Men i kampen om toppstillinger handler det om hvem som har betingelser til å delta i konkurransen om kunder og porteføljer.

Brosjyre: Kjønn og sykefravær

Kjønn og sykefravær

Kvinner har høyere sykefravær enn menn og en av forklaringene er på grunn av graviditet, men hvorfor har kjønnsforskjellene økt over år?  

Brosjyre: Kjønn og politikk

Kjønn og politikk

Hvordan står det til med likestillingen mellom kjønnene i norsk politikk? Infografikk fra CORE gir deg en kort og lettfattelig statusrapport.