English version of this page

Sammenligning på tvers av sektorer

Hvordan skiller akademia- og forskningssektoren seg fra resten av arbeidsmarkedet? Og hvilke forskjeller er det i akademia når det gjelder kjønnsforskjeller og karriereutfall, sammenlignet med andre sektorer?

Tidsramme: 2017 - 2020

Oppdragsgiver: NordForsk

Prosjektleder: Liza Reisel


Dette delprosjektet analyserer hovedkonklusjoner fra NORDICOREs øvrige fem delprosjekter, med utgangspunkt i følgende komparative dimensjoner:  

  1. På tvers av NORDICOREs delprosjekter
  2. Mellom forskningsorganisasjoner og andre sektorer på arbeidsmarkedet
  3. Over land – i Norden og utover

På tvers av NORDICOREs prosjekter

En stor styrke i NORDICORE er vår kompetanse på det bredere arbeidsmarkedet mer generelt, kunnskap om det såkalte nordiske likestillingsparadokset – og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. I dette prosjektet vil vi analysere NORDICOREs øvrige prosjekter med bakgrunn i kunnskap om hvilke mekanismer som produserer, opprettholder og endrer kjønnssegregrering i ulike deler av de nordiske arbeidsmarkedene.

Akademia og forskning vs. andre sektorer

Vi vil undersøke akademia- og forskningssektorens særpreg, samt vilkår for endring i akademia. Dette vil vi blant annet gjøre ved å sammenligne toppledere innen ti sektorer, deriblant adekamia- og forskningssektoren. Sammenligning med næringslivet vil være særlig sentralt, i lys av den lave andelen kvinner blant toppledere og i næringslivets elite.

Nordisk variasjon

Til slutt vil vi undersøke betydningen av nasjonale forskjeller i Norden, og også oppmuntre til studier som går utover regionen. Med utgangspunkt i NORDICOREs øvrige prosjekter og resultater, vil vi i dette prosjektet også studere forskjeller i forskningspolitikk og hvordan forskningspolitikk insitutsjonaliseres forskjellig i de nordiske landene – og også hvordan dette kan bidra til å forklare nordisk variasjon i kjønnsbalansee og likestilling innen sektoren.


Deltaker

Grad

E-post

Vivian Anette Lagesen Professor Send e-post
Julia Orupabo Ph.d. Send e-post
Arnfinn H. Midtbøen Ph.d. Send e-post
Liza Reisel Ph.d. Send e-post
Mari Teigen Dr. polit. Send e-post
Guðbjörg Linda Rafnsdóttir Professor Send e-post
Charlotte Silander Universitetslektor Send e-post
Publisert 27. sep. 2017 12:59 - Sist endret 28. juli 2020 19:19