Ny studie: På vei mot likestilling i finanssektoren?

I studien "Kjønnslikestilling i finans 2.0: På vei mot likere muligheter?" undersøker CORE-forskerne Sigtona Halrynjo og Runa Brandal Myklebust potensialet for endring i retning av mer likestilte muligheter for kvinner og menn i frontfinans. 

– Frontfinans skiller seg ut som særlig mannsdominert, med store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Gjennom dybdeintervjuer utforsker vi muligheter og hindringer for mer likestilling i frontfinans, skriver forskerne Halrynjo og Myklebust i en kronikk i Dagens Næringsliv. 

Individfokusert organisering skaper hindringer for likestilling 

– Frontfinans framstår som et svært attraktivt område, med spennende arbeidsoppgaver og kunder, motiverte og dyktige kollegaer og gode inntjeningsmuligheter for både kvinner og menn. Samtidig kjennetegnes bransjen av svært lange arbeidsdager og høy konkurranse, skriver Halrynjo og Myklebust. Ytre betingelser er det krevende å endre på, men når det gjelder hvordan disse betingelsene blir håndtert, er det potensial for endring. 

Kvinner, menn og karriere i finans 2.0: På vei mot likere muligheter
 

Studien viser at en arbeidsorganisering med stort individuelt ansvar for kunder og porteføljer er normen i frontfinans. Dette bidrar til lange arbeidsdager samt tap av portefølje og bonus dersom man tar foreldrepermisjon uten å jobbe underveis, slik menn oftere gjør. I hvert fall har gjort tidligere. Dagens system med individuelt porteføljeansvar og bonus er mest attraktivt for de som i stor grad kan legge opp livet sitt omkring arbeidet: lange arbeidsdager og kort og kundetilpasset – eller ingen – foreldrepermisjon. 

Studien viser at individuell organisering skaper hindringer for mer likestilling. Den individuelle organiseringen av arbeidet blir opprettholdt av de individuelle bonusordningene, og dermed fungerer individuell bonus som hindring mot endring. 

– Det finnes tegn til endringer i bransjen. Eksempler på det er at arbeidstiden er blitt mer fleksibel med mer hjemmekontor og mindre krav til fysisk tilstedeværelse, forklarer forskerne. 

Endringspotensiale i bransjen 

Studien finner også endringspotensial i retning av mer likestilling ved å organisere arbeidet og ansvaret mer kollektivt.  

– Selskaper som tenker kollektivt om organisering av ansvar og belønningssystemer, vil vinne konkurransen om den nye generasjonen arbeidstakere. Mens arbeid og familiebalanse tidligere ble omtalt som en utfordring for kvinner, beskrives utfordringene nå som relevante også for den nye generasjonen av menn.  

– Vi ser tegn til et generasjonsskifte i bransjen – ansatte ønsker ikke en arbeidsorganisering der konkurransen om prosjekter, kunder og bonus gjør at all tid er potensiell arbeidstid, skriver Halrynjo og Myklebust.  

Studien bygger på hovedfunn fra «Kvinner i finans – får ikke, kan ikke eller vil ikke?», som viste at finansbransjen som helhet er kjønnsbalansert. Studien er gjennomført av CORE ved Institutt for samfunnsforskning og finansiert av Finansforbundet og ABG Sundal Collier Stiftelsen – Women in Finance. 

Les hele rapporten her.

Publisert 9. sep. 2022 08:17 - Sist endret 4. okt. 2022 10:53