Lansering: CORE Topplederbarometer 200

Hvordan er kjønnsbalansen i de 200 største selskapene i Norge? Hvilke type stillinger har kvinnelige toppledere? I hvilke bransjer er kjønns(u)balansen størst? CORE Topplederbarometer 200 gir deg svaret.

Last ned CORE Topplederbarometer 200.

Norge skårer høyt på de fleste internasjonale sammenligninger, for eksempel Global Gender Gap Report. Vi liker også å tro  kvinner er på plass i viktige roller; ofte også i førersetet. Imidlertid er det fortsatt en lang vei dit når det gjelder toppen av næringslivet. Det viser tall fra CORE Topplederbarometer 200 som CORE – kjernemiljø for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning offentliggjør i dag.

To av ti toppledere er kvinner

CORE Topplederbarometer 200 viser et mannsdominert næringsliv: kun 20 % av topplederne i de 200 største selskapene er kvinner og kun 22 av de 200 største selskapene har minimum 40 % kvinner i toppledergruppen. I styrene er kjønnsbalansen noe bedre med en kvinneandel på 28%, men da er det styrer med lovkrav om kjønnsbalanse som trekker kvinneandelen opp.

Hvorfor er øverste leder nesten alltid en mann?

Kartleggingen viser at det ikke bare er langt færre kvinner i toppledergruppene, men også at det er stor forskjell på hvilke type posisjoner kvinner og menn har i en toppledergruppe. Til tross for at 74 % av stillingene i toppledergruppene er linjeposisjoner med resultatansvar, har kvinner kun 15 % av disse stillingene. Forståelsen av forskjeller mellom linje- og stabsposisjoner er noe forsker Sigtona Halrynjo trekker frem som særlig sentralt:

– Som barometeret viser, er det kjønnsbalanse i de relativt få stab- og støtteposisjonene vi har i toppledergruppene. Det betyr at hvis vi ønsker å øke andel kvinnelige toppledere, må fokuset rettes mot operative linjeposisjoner for det er her de store forskjellene er, forteller Halrynjo.

– For å forstå hvorfor vi har disse forskjellene, trenger vi mer forskning, men kartleggingen som CORE Topplederbarometer gjør hjelper oss til å se hvilke spørsmål vi bør se nærmere på, samtidig som vi kan følge utviklingen over tid, sier Halrynjo.

IKT-bransjen gjør det dårligst

Ved å utvide utvalget til de 200 største selskapene har muligheten til å se forskjeller mellom bransjer. Barometeret viser at samtlige bransjer, med unntak av Helse, har lav kvinneandel i toppledergruppene. IKT-bransjen e gjør det aller dårligst – medgjennomsnittlig kun 12 % kvinner i toppledergruppene. At det er akkurat IKT-bransjen som gjør det dårligst kommenterer Halrynjo frem som særlig bekymringsfullt:

– Hvis det er innen IKT vi skal satse fremover, så er det jo bekymringsfullt at dette er bransjen hvor vi har aller lavest kvinneandel, men dette er en utfordringer for de aller fleste bransjer, sier Halrynjo.

Norge og USA

Hva er CORE Topplederbarometer?

CORE Topplederbarometer 200 kartlegger kjønnsbalansen i de 200 største selskapene i Norge og er en dobling av CORE Topplederbarometer 100 som ble lansert våren 2016.

Neste utgave av barometeret kommer våren 2018, og fremover vil barometeret lanseres annethvert år med en 200-utgave.

Ved spørsmål om CORE Topplederbarometer, kan forsker prosjektrådgiver Christina Stoltenberg kontaktes.

I denne utgaven har vi også hatt mulighet til å sammenligne kjønnsbalanse i de 200 støste norske selskapne med de 200 største selskapene i USA. Det er flere grunner til at man kunne forvente at kjønnsbalansen i de 200 største norske og amerikanske toppledergruppene skulle vært forskjellige. For eksempel er Norge rangert som nummer 3 og USA på 45. plass i den mer generelle likestillingsindeksen til Global Gender Gap Report 2016. Likevel viser barometeret at det i toppen av næringslivet står omtrent like dårlig til i norsk og amerikansk næringsliv.

– Vi håper jo at CORE Topplederbarometer kan føre til en økende internasjonal interesse fra andre land og bidra til at flere land – også land på størrelse med Norge – vil gjøre lignende detaljert kartlegginger, forteller Halrynjo.

I den offentlige debatten har det vært mye fokus på kjønnsbalansen i styrer, men vi vet lite om hvordan det står til i operativ ledelse. Dette skyldes i stor grad at i motsetning til styrets sammensetting har vi ikke registerdata på dette. CORE Topplederbarometer gjør jobben med å samle og sammenfatte denne informasjonen og i 200-ve

rsjonen har vi doblet utvalget fra CORE Topplederbarometer 100 som ble lansert i mai 2016.

Halrynjo håper CORE Topplederbarometer også kan bidra til økende interesse for norske selskaper også:

– Framover håper vi også på at norske selskap blir oppmuntret til selv å kartlegge og rapportere kjønnsbalansen  fra mellomledernivå og oppover. Økt bevissthet og synlighet omkring kjønnsbalanse er viktig for å  for at næringslivet i framtida skal bli i stand til å ta bruk den beste kompetansen fra begge kjønn, avslutter Halrynjo.

Lansering av CORE Topplederbarometer 200

Tirsdag 7. februar lanseres CORE Topplederbarometer 200 på konferansen Likestilt Norden. Konferansen arrangeres av Nordisk Ministerråd, Barne- og likestillingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

Av Stoltenberg Christina Hoelgaard (c.h.stoltenberg@samfunnsforskning.no)
Publisert 7. feb. 2017 06:24 - Sist endret 3. juli 2019 11:30