Hvorfor er vi i Norge så likestilte?

Harald Eia er ute med nytt program i serien «Sånn er Norge» på NRK – denne gangen om likestilling. På knappe 15 minutter forklarer han hvorfor vi i Norge er så likestilte sammenliknet med andre land. Men selv om likestillingen har kommet langt i Norge, gjenstår fortsatt viktige utfordringer. 

Kvinne og mann holder hender, med ett barn hver på armen.

Illustrasjon: Colourbox 

Eia peker på at den høye andelen kvinner som tar utdanning og arbeid, har ført til større likedeling av barneomsorg og husarbeid. Dette har gitt kvinner mer uavhengighet og bidratt til større maktbalanse i parforhold. I tillegg har diverse velferdsordninger bidratt til å legge til rette for kvinners deltakelse på arbeidsmarkedet.

Se episoden om likestilling i programmet «Sånn er Norge» på NRK

Mye har skjedd – og likestillingsutviklingen i Norge er en av vår tids store samfunnsendringer. Programmet kan imidlertid etterlate et inntrykk av at alt nå er på plass med likestillingen her til lands. Det gir ikke et fullstendig bilde. Vår forskning viser at det fortsatt er viktige likestillingsutfordringer i Norge. La oss gi noen eksempler:

Hvorfor tjener kvinner mindre enn menn?

Fortsatt utgjør kvinners timelønn kun 89 prosent av menns. En viktig årsak til dette er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Kvinner og menn jobber i forskjellige yrker og bransjer, og de mannsdominerte yrkene har i snitt høyere lønn enn de kvinnedominerte yrkene. I tillegg jobber kvinner oftere deltid enn menn.

Les mer om lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

Se vår brosjyre om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Et lite «balansert» næringsliv

Nye tall fra CORE Topplederbarometer viser at likestillingen går langsomt på toppen av næringslivet. Blant administrerende direktører i de største norske selskapene er kun 14 prosent kvinner, og i toppledergruppene er en fjerdedel kvinner.

Les om funnene fra årets Topplederbarometer

Hvilken betydning har kjønnsforskjeller i hjemmet?

Det er ingen tvil om at den norske familien har blitt mer likestilt de siste tiårene. Menn tar mer av ansvaret hjemme og kvinner jobber mer, sier Eia. Til tross for at kvinner og menn er like ambisiøse og karriereorienterte, og at de møter like krav på arbeidsmarkedet, viser vår forskning at de fortsatt har ulike forutsetning på hjemmebane, noe som igjen kan få konsekvenser for karriere og lønn.

I en undersøkelse blant økonomer med mastergrad svarer 83 prosent av mødrene at de har hovedansvar for familiens logistikk, mot kun 11 prosent av fedrene. Det er i tillegg store kjønnsforskjeller i permisjonslengde og ikke minst i hvordan permisjonen brukes.

Les mer om kjønn, karriere og omsorgsansvar blant økonomer

Les om kvinner i finansbransjen  

Likestilling er lønnsomt

Som Eia kort nevner innledningsvis i programmet gir et likestilt samfunn flere andre gunstige ringvirkninger. Vår forskning viser blant annet at økningen i kvinners arbeidsdeltakelse siden 1972, har bidratt med 3300 milliarder kroner til bruttonasjonalproduktet over hele perioden fra 1972-2013. Det er imidlertid fortsatt uforløste arbeidskraftressurser blant kvinner – så potensialet er ennå ikke nådd.

Les mer om de økonomiske gevinstene av økt kvinnelig arbeidsdeltakelse

Det er en utfordrende oppgave å gjøre opp status for likestistilling i Norge på 15 minutter.

Hos CORE kan du holde deg oppdatert på siste nytt innen likestillingsforskning

Emneord: Likestilling Av Ruth Eva Jørgensen, Hege Kandal
Publisert 25. sep. 2020 15:01 - Sist endret 23. okt. 2020 13:58