Hvorfor er det så få kvinner på toppen av næringslivet i et av verdens mest likestilte land?

– Det er høy bevissthet, definerte mål og tiltak for kjønnsbalanse i selskapene, men paradokset er at det likevel er klare kjønnsforskjeller i inntekt og karriere i næringslivet, sier forsker Sigtona Halrynjo.

En mann og en kvinne som klatrer i en karrierestige

Hva er det som skaper hindringer og muligheter for ulike kjønn i næringslivet? Og hva handler kjønnsforskjellene om? Ikke minst, hva er de gjenstående utfordringene?

Til tross for forankring av mål og tiltak i strategier om likestilling i selskapene, finner CORE næringslivsstudie tydelige kjønnsforskjeller i inntekt og karrieremønstre. Det er fortsatt en overvekt av menn på de øverste styringsnivåene, i stillinger med resultatansvar og i høytlønte stillinger.

– Et funn er at kjønnsforskjellene gjelder hovedsakelig kvinner og menn som har barn, og at forskjellene ikke kan forklares av ulik alder og utdanningsnivå, forklarer Halrynjo.

Funnene viser at det er mange likestillingsutfordringer som er håndtert. Studien viser at det ikke tegn til fordommer mot kvinner eller mødre i næringslivet Både kvinner og menn opplever også å få anerkjennelse for jobben de gjør. Kvinner forhandler i like stor grad om lønn og opprykk, og har like ofte en plan for egen karriereutvikling.

Unik data fra næringslivet

Gjennom et pågående samarbeid mellom Equality Check og CORE har forskerne unik tilgang til data om likestillingsstatus, og tiltak og pågående prosesser i næringslivet.

– I Equality Check har vi fra starten av vært veldig opptatt av viktigheten av god data for å forstå problemet, og videre en forskningsbasert tilnærming for å sikre tiltak som gir effekt. Rapporten fra CORE er et viktig bidrag i å forstå mer av hvor utfordringene ligger. Det er ikke slik at kvinner ikke kan eller ikke vil, men konkurransevilkårene er fremdeles ulike, sier daglig leder Marie Louise Sunde.

9 hovedfunn synliggjør et paradoks

bilder

Last ned hovedfunnsgrafikken her.

Tiltak og videre utfordringer

– I tillegg til å fortsette med inkluderende tiltak som allerede fungerer, blir det viktig å forstå hvordan tiltak rettet mot å gi likestilte muligheter for karriereutvikling kan integreres med tiltak som kan bidra til bedre balanse mellom jobb og familieliv, sier Halrynjo.

– Det blir viktig å jobbe systematisk for karriereutvikling og karriereløp i ulike faser og gjennom hele livsløpet, særlig bevissthet om barnefasen med foreldrepermisjon, utdyper Halrynjo. Hun står bak rapporten sammen med forskerne Ragni Hege Kitterød, Marte Mangset og Øyvind Søraas Skorge, og Ingrid Høie Vadla og Andrea Csaszni Rygh.

Dette sier ministerene om rapporten

Studien finansiert av Kultur- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Dette sier ministerne om funnene i rapporten.

Kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen:
– Arbeidsgivere må ha likere forventninger til kvinnelige og mannlige ansatte når det gjelder fravær knyttet til barn. Undersøkelsen viser at balansen mellom familie og jobb er viktig for arbeidstakerne, og i et godt, likestilt arbeidsliv skal det la seg gjøre å kombinere jobb med barn og fritid. Ledere må gå foran som gode forbilder og bygge en kultur der dette er selvsagt. Så har vi også likestillings- og diskrimineringsloven som tydelig sier at de fleste arbeidsgivere har en lovpålagt plikt til å tilrettelegge for og gi mulighet for å kombinere arbeid og familie.

Næringsminister, Jan Christian Vestre:
– Vi vet at det står for dårlig til med likestillingen i næringslivet. Jeg anser det som en viktig oppgave som næringsminister å ta tak i nettopp dette. Målet er et næringsliv der kvinneandelen er høyere, lønnsgapet tettes og mangfold sikres i flere bransjer. Vi trenger kunnskap om dagens situasjon for å kunne målrette politikken. Næringslivsstudien fra CORE, som vi har fått utarbeidet sammen med kultur og likestillingsdepartementet, blir sentral her. Studien bidrar til en økt forståelse av hva som skal til for å bedre kjønnsbalansen i norsk næringsliv, og det skal jeg ta med meg i arbeidet!

Fiskeri- og havminister, Bjørnar Selnes Skjæran: 
– Likestilling er viktig i alle næringer – og særlig på sjøen hvor kvinner er i mindretall. Når vi skal tiltrekke oss de klareste hodene og flinkeste hendene må vi rekruttere fra hele befolkningen. Derfor har vi også utlyst en egen likestillingsstudie for maritim sektor, som vil være veldig nyttig å se i lys av arbeidet til CORE, sier fiskeri- og havminister, Bjørnar Selnes Skjæran.

Les hele rapporten her.

Av Silje Hvilsom Kvanvik, Erika Bruun
Publisert 10. mars 2022 09:06 - Sist endret 10. mars 2022 14:01