Hvem stemmer på Venstre?

Vi har analysert 60 år med valgundersøkelser. Her kan du se hvem som stemmer på Venstre. 

Vi ved Institutt for samfunnsforskning har gjennomført store spørreundersøkelser i forbindelse med alle stortingsvalg siden 1957 (unntatt i 1961). Dette har gitt oss en unik database med informasjon om blant annet hvordan de ulike partienes velgergrupper er sammensatt og hvilke partier som velgerne synes har den beste politikken på ulike saksfelt.

I forkant av årets stortingsvalg har vi gått gjennom tallene våre og laget en lettfattelig oversikt over hvem som i størst grad stemmer på hvert av partiene som sitter på Stortinget i dag. Her får du tallene for Venstre. 


Alder: Høyere oppslutning blant unge velgere

Ved forrige stortingsvalg i 2017 var Venstres oppslutning blant velgerne under 30 år på over 10 prosent, mens den var rundt 2 prosent blant velgerne over 60 år. Ved de fleste tidligere valg har partiet gjort det best blant de yngre velgerne i våre undersøkelser, men forskjellene mellom de ulike aldersgruppene har i hovedsak vært mindre enn den var i 2017.


Kjønn: Like stor oppslutning blant begge kjønn

Kjønnsbalansen mellom Venstres velgere har variert fra valg til valg. I 2017 hadde partiet 5 prosent oppslutning blant kvinner og 4 prosent blant menn i vår undersøkelse, men forskjellen var ikke statistisk signifikant.  


Inntekt: Vanligvis litt høyere oppslutning blant velgere med høy inntekt, men ikke ved forrige valg

Ved de aller fleste valg har Venstre gjort det best blant velgerne i den øverste tredelen av inntektsskalaen. Ved valget i 2017 var imidlertid partiets oppslutning omkring 4 prosent både blant den øverste, midterste og nederste tredelen av inntektsskalaen.


By/land: Like stor oppslutning i tettbygde strøk og distriktene

Historisk sett har det variert fra valg til valg om Venstre har gjort det best i distriktene eller i tettbygde strøk (definert av SSB som steder hvor det bor minst 200 personer og avstanden mellom husene i hovedsak ikke er over 50 meter). Ved valget i 2017 fikk partiet litt høyere oppslutning i tettbygde strøk i vår undersøkelse, men forskjellen var ikke statistisk signifikant.


Utdanning: Høyere oppslutning blant høyt utdannede

Ved valget i 2017 fikk Venstre 5,5 prosent av stemmene fra universitets-/høyskoleutdannede, og drøyt 3 prosent blant velgere med grunnskoleutdanning. I tidligere tiår har det vært en enda sterkere tendens til at partiet har gjort det bedre blant høyt utdannede velgere.


De tre sakene hvor flest velgere synes Venstre har den beste politikken:


Merk at alle tallene er basert på representative spørreundersøkelser – siden det er hemmelige valg i Norge, er det ikke mulig å vite helt nøyaktig hvordan stemmegivingen har vært blant ulike grupper. Tallene er derfor er heftet med en viss usikkerhet, det gjelder særlig for partiene med lav oppslutning. Vi har rundet av tallene til nærmeste halve prosentpoeng.

Klikk her for å se oversikten over alle partiene

Emneord: Valg og demokrati Av Hallvard Kvale
Publisert 3. sep. 2021 16:04 - Sist endret 6. sep. 2021 09:56