Hvem stemmer på Senterpartiet?

Vi har analysert 60 år med valgundersøkelser. Her kan du se hvem som stemmer på Sp. 

Vi ved Institutt for samfunnsforskning har gjennomført store spørreundersøkelser i forbindelse med alle stortingsvalg siden 1957 (unntatt i 1961). Dette har gitt oss en unik database med informasjon om blant annet hvordan de ulike partienes velgergrupper er sammensatt og hvilke partier som velgerne synes har den beste politikken på ulike saksfelt. I forkant av årets stortingsvalg har vi gått gjennom tallene våre og laget en lettfattelig oversikt over hvem som i størst grad stemmer på hvert av partiene som sitter på Stortinget i dag. Her får du tallene for Senterpartiet.


Alder: Vanligvis høyere oppslutning blant eldre velgere, men ikke ved forrige valg

Ved de fleste valg siden 1950-tallet har Sp hatt sin høyeste oppslutning i aldersgruppen over 60 år. Ved valget i 2017 var det imidlertid ingen statistisk signifikant forskjell mellom partiets oppslutning i velgergruppene under 30 år, 30-59 år og over 60 år.


Kjønn: Like stor oppslutning blant begge kjønn

Ved de fleste valg har Senterpartiets velgere vært ganske jevnt fordelt mellom kjønnene. Ved valget i 2017 fikk partiet litt høyere oppslutning blant menn i våre undersøkelser, men forskjellen var ikke statistisk signifikant.


Inntekt: Litt høyere oppslutning blant velgere med lav inntekt

Ved nesten alle valg siden 1950-tallet har Sp hatt høyere oppslutning blant velgere med lav og middels høy inntekt, men denne forskjellen har vært mindre markant ved de senere valgene. I 2017 fikk partiet 13 prosent av stemmene blant velgerne i den nederste tredelen av inntektsskalaen, mens 7,5 prosent av velgerne i den øverste tredelen stemte på Sp.


By/land: Høyere oppslutning blant velgere i distriktene

Ved valget i 2017 fikk Sp 30 prosent av stemmene i distriktene og 6,5 prosent blant velgere i tettbygde strøk (definert av SSB som steder hvor det bor minst 200 personer og avstanden mellom husene i hovedsak ikke er over 50 meter). Partiet har fått klart høyere oppslutning i distriktene ved alle valg vi har tall for.


Utdanning: Litt høyere oppslutning blant lavt utdannede.

Ved de fleste valg har Sp hatt høyere oppslutning blant velgere med grunnskole eller videregående som høyeste fullførte utdanning. Ved valget i 2017 fikk Sp 13 prosent oppslutning blant velgere med grunnskoleutdanning og 8 prosent blant velgere med universitets- eller høyskoleutdanning.


De tre sakene hvor flest velgere synes Sp har den beste politikken:


Merk at tallene er basert på representative spørreundersøkelser – siden det er hemmelige valg i Norge, er det ikke mulig å vite helt nøyaktig hvordan stemmegivingen har vært blant ulike grupper. Tallene er derfor heftet med en viss usikkerhet, det gjelder særlig for partiene med lav oppslutning. Vi har rundet av tallene til nærmeste halve prosentpoeng.

Klikk her for å se oversikten over alle partiene

Emneord: Valg og demokrati Av Hallvard Kvale
Publisert 4. sep. 2021 20:36 - Sist endret 6. sep. 2021 09:55