Hvem stemmer på Kristelig Folkeparti?

Vi har analysert 60 år med valgundersøkelser. Her kan du se hvem som stemmer på KrF. 

Vi ved Institutt for samfunnsforskning har gjennomført store spørreundersøkelser i forbindelse med alle stortingsvalg siden 1957 (unntatt i 1961). Dette har gitt oss en unik database med informasjon om blant annet hvordan de ulike partienes velgergrupper er sammensatt og hvilke partier som velgerne synes har den beste politikken på ulike saksfelt. I forkant av årets stortingsvalg har vi gått gjennom tallene våre og laget en lettfattelig oversikt over hvem som i størst grad stemmer på hvert av partiene som sitter på Stortinget i dag. Her får du tallene for KrF.


Alder: Litt høyere oppslutning blant eldre velgere, men forskjellene minker

Historisk sett har KrF fra 1950-tallet frem til 2009 hatt høyest oppslutning blant velgergruppen over 60 år. Ved noen tidligere valg har partiet hatt mer enn tre ganger så høy oppslutning blant disse eldre velgerne som blant dem under 30 år. Aldersforskjellene har imidlertid minket det siste tiåret. Ved forrige stortingsvalg i 2017 fikk KrF litt høyere oppslutning blant de eldre enn de yngre velgerne i vår undersøkelse, men forskjellen var ikke lenger statistisk signifikant.


Kjønn: Litt høyere oppslutning blant kvinner, men ikke signifikant ved forrige valg

I alle våre valgundersøkelser siden 1950-tallet har KrF hatt høyere oppslutning blant kvinner enn blant menn, men størrelsen på dette kjønnsgapet har vært varierende. Ved valget i 2017 sa rundt fem prosent av de kvinnelige velgerne i vår undersøkelse at de stemte på KrF, mens rundt 3,5 prosent av mennene gjorde det samme. Kjønnsforskjellen i 2017 var imidlertid ikke statistisk signifikant.


Inntekt: Like stor oppslutning i de ulike inntektsgruppene

Ved valget i 2017 hadde KrF rundt 4 prosent oppslutning blant velgerne i den nederste, midterste og øverste tredelen av inntektsskalaen. Historisk sett hadde partiet tidligere høyere oppslutning blant velgerne med lav inntekt.


By/land: Litt høyere oppslutning i distriktene, men ikke signifikant ved forrige valg

Hovedtendensen ved stort sett alle valg fra 1973 til og med 2005 har vært at Krf har gjort det litt bedre i distriktene enn i tettbygde strøk (definert av SSB som steder hvor det bor minst 200 personer og avstanden mellom husene i hovedsak ikke er over 50 meter). Også i 2017 viste vår undersøkelse at partiet fikk litt høyere oppslutning i distriktet, men forskjellen var ikke statistisk signifikant.


Utdanning: Litt høyere oppslutning blant høyt utdannede

Historisk sett har det variert fra valg til valg om KrF har fått høyest oppslutning blant velgere med høy eller lav utdanning. Ved de siste fire valgene har partiet i våre undersøkelser hatt litt lavere oppslutning blant velgere med grunnskoleutdanning, men forskjellene har ikke vært statistisk signifikante for alle valgene


De tre sakene hvor flest velgere synes Krf har den beste politikken:


Merk at tallene er basert på representative spørreundersøkelser – siden det er hemmelige valg i Norge, er det ikke mulig å vite helt nøyaktig hvordan stemmegivingen har vært blant ulike grupper. Tallene er derfor heftet med en viss usikkerhet, det gjelder særlig for partiene med lav oppslutning. Vi har rundet av tallene til nærmeste halve prosentpoeng.

Klikk her for å se oversikten over alle partiene

Emneord: Valg og demokrati Av Hallvard Kvale
Publisert 4. sep. 2021 20:36 - Sist endret 6. sep. 2021 09:56