Hvem stemmer på Høyre?

Vi har analysert 60 år med valgundersøkelser. Her kan du se hvem som stemmer på Høyre. 

Vi ved Institutt for samfunnsforskning har gjennomført store spørreundersøkelser i forbindelse med alle stortingsvalg siden 1957 (unntatt i 1961). Dette har gitt oss en unik database med informasjon om blant annet hvordan de ulike partienes velgergrupper er sammensatt og hvilke partier som velgerne synes har den beste politikken på ulike saksfelt.

I forkant av årets stortingsvalg har vi gått gjennom tallene våre og laget en lettfattelig oversikt over hvem som i størst grad stemmer på hvert av partiene som sitter på Stortinget i dag. Her får du tallene for Høyre.


Alder: Høyere oppslutning blant middelaldrende og eldre velgere

Ved alle valg siden 2005 har Høyre hatt sin høyeste oppslutning i aldersgruppen 30-59 år. I 2017 hadde partiet i tillegg klart høyere oppslutning blant de eldste velgerne enn blant de yngste: Partiet fikk drøyt 17 prosent oppslutning blant dem under 30 år, og 24 prosent blant dem over 60 år. Ved valgene i 1985 og 1989 hadde imidlertid Høyre høyere oppslutning blant velgerne under 30 år enn i de eldre aldergruppene. 


Kjønn: Jevnt fordelt mellom kjønnene

Historisk sett har det variert hvilket kjønn som i størst grad har stemt på Høyre, selv om partiet i våre undersøkelser oftere har hatt den høyeste oppslutningen blant menn. Ved valget i 2017 sa rundt 26 prosent av de mannlige velgerne i vår undersøkelse at de stemte på Høyre, mens omtrent 24 prosent av kvinnene gjorde det samme. Kjønnsforskjellen var imidlertid ikke statistisk signifikant.


Inntekt: Høyere oppslutning blant velgere med høy inntekt

Ved alle valgene vi har tall for, tilbake til 1957, har Høyre gjort det best blant den tredelen av velgerne som har den høyeste inntekten. Ved valget i 2017 fikk partiet 21 prosent oppslutning i den nederste tredelen av inntektsskalaen, mens over 33 prosent av velgerne i den øverste tredelen stemte på Høyre. Forskjellen mellom inntektsgruppene var imidlertid mindre i 2013 og 2017 enn den har vært tidligere.


By/land: Høyere oppslutning i tettbygde strøk

Ved valget i 2017 fikk Høyre 27 prosent av stemmene i tettbygde strøk (definert av SSB som steder hvor det bor minst 200 personer og avstanden mellom husene i hovedsak ikke er over 50 meter), og snaut 16 prosent i distriktene. Ved alle valgene vi har tall for, har partiet gjort det best i tettbygde strøk.


Utdanning: Litt høyere oppslutning blant høyt utdannede

Høyre har hatt litt høyere oppslutning blant velgere med høy utdanning ved de siste valgene, men denne forskjellen var langt mer markant ved tidligere valg. Ved valget i 1965 hadde partiet 7 prosent oppslutning blant velgere med grunnskole som høyeste fullførte utdanning og 54 prosent blant velgere med universitets-/høyskoleutdanning. I 2017 var tallene i vår undersøkelse henholdsvis 22,5 og 26,5 prosent, og forskjellen var ikke statistisk signifikant.


De tre sakene hvor flest velgere synes Høyre har den beste politikken:


Merk at tallene er basert på representative spørreundersøkelser – siden det er hemmelige valg i Norge, er det ikke mulig å vite helt nøyaktig hvordan stemmegivingen har vært blant ulike grupper. Tallene er derfor heftet med en viss usikkerhet, det gjelder særlig for partiene med lav oppslutning. Vi har rundet av tallene til nærmeste halve prosentpoeng.

Klikk her for å se oversikten over alle partiene

Emneord: Valg og demokrati Av Hallvard Kvale
Publisert 4. sep. 2021 20:36 - Sist endret 6. sep. 2021 09:55